SU

Lægeerklæring

Udformning og indhold af lægeerklæringen er af stor betydning for, om du er berettiget til ekstra klip, og SU-kontoret vil derfor opfordre dig til at være opmærksom på følgende:

  • Det skal af lægeerklæringen tydeligt fremgå, at du har været syg

Det er normalt ikke tilstrækkeligt at benytte benævnelser som eksempelvis: ”belastningsreaktion”, ”stress”, ”helbredsproblemer”, ”psykiske problemer” eller lignende.

Det bør derfor fremgå, at der er tale om, at du har været ”syg”, har/har haft en ”sygdom” har været ”sygemeldt” eller været i en tilstand der kan ligestilles med sygdom.

  • Det skal af lægeerklæringen tydeligt fremgå, i hvilken periode du har været syg

Det gøres ved at oplyse fra hvilken måned / år og til hvilken måned / år, du har været syg.

  • Det bør så vidt muligt fremgå, at du på grund af sygdom har haft en væsentlig nedsat studieaktivitet i en nærmere angiven periode
  • En lægeerklæring skal være dateret og underskrevet af lægen og forsynet med hans/hendes stempel. 
    • Udskrifter for sundhed.dk, epikriser og lignende er således ikke tilstrækkelig dokumentation.

Eksempel:

”Det kan bekræftes, at NN med cpr.nr.: xxxxxx-xxxx i hele perioden fra september 2021 til og med januar 2022 har været syg. Det kan endvidere bekræftes, at NN i hele perioden har haft en væsentlig nedsat studieaktivitet på grund af sygdom.”

Modtager du handicaptillæg 

Det er muligt, efter en konkret vurdering af dine forhold, at få tillæg af klip for en periode, hvor du også har fået handicaptillæg. Dette hvis du bliver forsinket grundet en opblussen/forværring af den sygdom, som du modtager handicaptillæg for eller, hvis du lider af en anden sygdom end den, som du modtager handicaptillæg for. Bemærk! Det skal tydeligt fremgå af lægeerklæringen, at der er tale om en forværring af den lidelse, du modtager handicaptillæg for eller at du søger på baggrund af en anden lidelse end den, du modtager handicaptillæg for.

Har du yderligere spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål om lægeerklæringers udformning, er du velkommen til at kontakte SU-kontoret.