SU

Sygdom

Hvis du er blevet forsinket på din uddannelse på grund af sygdom, har du mulighed for at søge om tillæg af SU-klip.  

Hvordan søger jeg?

Ønsker du at søge om tillæg af SU-klip på grund af sygdom, skal du indsende følgende via blanketløsningen nederst på denne side:

 1. Du skal udfylde en ansøgning på minSU -> SØG SU -> Tillæg af klip. Når du har udfyldt ansøgningen, skal du gemme kvitteringssiden, som skal uploades sammen med følgende:
 2. En dansk eller engelsk lægeerklæring fra en læge eller psykiater som i en bagudrettet periode oplyser at du har været syg. Lægeerklæringen skal angive, at du på grund af din sygdom ikke har kunnet være studieaktiv, eller har haft væsentlig nedsat studieaktivitet. 
  Se vejledning til, hvad lægeerklæringen skal indeholde.
  NB: En erklæring fra en psykolog er ikke i sig selv tilstrækkelig dokumentation – en psykologerklæring skal altid suppleres med en lægeerklæring.
 3. Din egen korte redegørelse om hvad din sygdom har betydet for din studieaktivitet.

Bemærk: Først når du har søgt via minSU og efterfølgende sendt ansøgningen til SU-kontoret, har du reelt søgt om tillæg af klip. 

Hvad skal min lægeerklæring indeholde?

Udformning og indhold af lægeerklæringen er af stor betydning for, om du er berettiget til ekstra klip, og SU-kontoret vil derfor opfordre dig til at være opmærksom på følgende:

 • Det skal af lægeerklæringen tydeligt fremgå, at du har været syg

Det er normalt ikke tilstrækkeligt at benytte benævnelser som eksempelvis: ”belastningsreaktion”, ”stress”, ”helbredsproblemer”, ”psykiske problemer” eller lignende.

Det bør derfor fremgå, at der er tale om, at du har været ”syg”, har/har haft en ”sygdom” har været ”sygemeldt” eller været i en tilstand der kan ligestilles med sygdom.

 • Det skal af lægeerklæringen tydeligt fremgå, i hvilken periode du har været syg

Det gøres ved at oplyse fra hvilken måned / år og til hvilken måned / år, du har været syg.

 • Det bør så vidt muligt fremgå, at du på grund af sygdom har haft en væsentlig nedsat studieaktivitet i en nærmere angiven periode
 • En lægeerklæring skal være dateret og underskrevet af lægen og forsynet med hans/hendes stempel. 
  • Udskrifter for sundhed.dk, epikriser og lignende er således ikke tilstrækkelig dokumentation.
 • Lægeerklæringen skal være på dansk eller engelsk
   

Eksempel:

”Det kan bekræftes, at NN med cpr.nr.: xxxxxx-xxxx i hele perioden fra september 2021 til og med januar 2022 har været syg. Det kan endvidere bekræftes, at NN i hele perioden har haft en væsentlig nedsat studieaktivitet på grund af sygdom.”
 

Modtager du handicaptillæg 

Det er muligt, efter en konkret vurdering af dine forhold, at få tillæg af klip for en periode, hvor du også har fået handicaptillæg. Dette hvis du bliver forsinket grundet en opblussen/forværring af den sygdom, som du modtager handicaptillæg for eller, hvis du lider af en anden sygdom end den, som du modtager handicaptillæg for. Bemærk! Det skal tydeligt fremgå af lægeerklæringen, at der er tale om en forværring af den lidelse, du modtager handicaptillæg for eller at du søger på baggrund af en anden lidelse end den, du modtager handicaptillæg for.

Modtager du handicaptillæg (eller lider af en langvarig/kronisk lidelse)

Det er muligt, efter en konkret vurdering af dine forhold, at få tillæg af klip for en periode, hvor du også har fået handicaptillæg. Dette hvis du bliver forsinket grundet en opblussen/forværring af den sygdom, som du modtager handicaptillæg for eller, hvis du lider af en anden sygdom end den, som du modtager handicaptillæg for. 
Bemærk! Det skal tydeligt fremgå af lægeerklæringen, at der er tale om en forværring af den lidelse, du modtager handicaptillæg for eller at du søger på baggrund af en anden lidelse end den, du modtager handicaptillæg for.

Formålet med reglerne om tillæg af klip på grund af sygdom er ikke at give den studerende mulighed for generelt at læse på nedsat tid og derved kompensere for langvarig eller kronisk sygdom. Du skal derfor ikke forvente, at du kan få tillæg af klip for længere perioder eller ad flere omgange med forsinkelse for samme sygdom. Det vil dog altid være en konkret vurdering. Søger du på baggrund af en langvarig eller kronisk lidelse, er det vigtigt, at lægeerklæringen dokumenterer forværring eller opblussen i en (kortere) afgrænset periode. 

Hvis du bliver forsinket under dit speciale

Bliver du forsinket under specialeskrivningen, og afslutter uddannelsen ved aflevering af specialet, skal du foruden ovenstående vedlægge dokumentation for forsinkelsen.

Det kan eksempelvis være:

 • En dispensation for udsættelse af afleveringsfristen. 
 • Din specialekontrakt og en ny/revideret specialekontrakt, hvor din gamle og nye afleveringsdato fremgår. 
 • Eller anden officiel dokumentation for din forventede afleveringsdato.

Hvornår kan jeg søge?

Du kan søge om tillæg af klip, når der kan registreres en forsinkelse i de studieadministrative systemer. Det betyder, at du for indeværende semester tidligst kan søge når eksamensperioden er overstået og alle eksaminer er registrerede, således at vi kan se, om du bliver forsinket i dette semester. Det kan man som regel i henholdsvis februar for efterårssemesteret og august for forårssemesteret.

Eksempel:

 • Du bliver forsinket i efterårssemesteret 2021 (august - januar). Da eksamensperioden først er overstået januar/februar 2022, kan du tidligst søge om tillæg af klip for efteråret 2021 i februar 2022.
 • Du bliver forsinket i forårssemesteret 2022 (februar - juli). Da eksamensperioden først er overstået i august 2022, kan du tidligst søge om tillæg af klip for foråret 2022 i august/september 2022.

Det er aldrig for sent at søge om tillæg af klip, så længe du søger for en periode, som er overstået. 

Hvornår kan jeg forvente svar på min ansøgning?

Den vejledende sagsbehandlingstid er 2-3 uger. Der tages forbehold for ferieperioder samt for indhentning af yderligere dokumentation. Hold i den forbindelse øje med din studiemail.

Du kan ikke benytte Internet Explorer som browser.