Psykiske lidelser

Hvis du har en psykisk lidelse, kan det være svært at gennemføre en uddannelse med et godt udbytte. Hvis du er studerende på Aarhus Universitet og har en diagnosticeret psykisk lidelse eller udviklings-forstyrrelse, kan du få hjælp gennem SPS.

Her på siden kan du læse mere om støttemulighederne.

Hvad er psykiske lidelser?

De fleste mennesker oplever perioder i deres liv med stress, tristhed, personlige kriser eller andre psykiske belastninger. For nogle mennesker er disse perioder længere, hyppigere eller voldsommere end for andre, og det kan medføre, at de diagnosticeres med en psykisk lidelse eller udviklingsforstyrrelse. Typiske tegn på en psykisk lidelse kan være: 

 • Koncentrations- og hukommelsesproblemer
 • Lavt energiniveau
 • Angst
 • Depression
 • Lav stresstærskel
 • Sociale problemer
 • Problemer med at få overblik og strukturere tid og opgaver

Typiske studievanskeligheder

 • Svære koncentrationsproblemer ved læsning, skrivning og ved deltagelse i undervisningen
 • Tendens til at udsætte studiearbejdet så arbejdsopgaverne hober sig op hen imod eksamen
 • Manglende overblik over studiet og vanskeligheder med at strukturere og planlægge studieforløbet
 • Problemer med at danne sig overblik over arbejdsopgaver og pensum
 • Vanskeligheder med at prioritere mellem arbejdsopgaver og fokusere på det væsentligste i fagene
 • Problemer med at håndtere situationer forbundet med præstation, bedømmelse eller nye og ukendte opgaver
 • Problemer med at være til undervisning og i læsegruppe pga. angst eller vanskeligheder med at afkode sociale spilleregler
 • Vanskeligheder med at skabe og bruge netværk på studiet
 • Vanskelig at skulle overskue mange opgaver på én gang og nedsat tolerance overfor stress     

Støttemuligheder for studerende med psykiske lidelser

I første omgang består dit studiestøtteforløb af en kort afklaringsfase, hvor du sammen med din uddannelsesrådgiver danner et overblik over din studiesituation og dit behov for studiestøtte. I afklarer sammen områder som:

 • Hvilke fag, løbende opgaver og eksaminer, der ligger på semesteret
 • Hvad du synes er vanskeligt ved studiet
 • Hvad du gerne vil lære, øve dig på og blive bedre til i forbindelse med studiet
 • Hvordan kan vi bedst muligt støtte dig

Fagligt mentorforløb

Du kan få støtte via et fagligt mentorforløb, hvor din mentor som regel er en ældre studerende eller en færdiguddannet person indenfor dit fagområde. Din uddannelsesrådgiver fra RSC sørger for, at du og din studiementor bliver godt introduceret til hinanden, og at fokus for jeres samarbejde bliver aftalt og justeret undervejs. Desuden modtager din studiementor løbende supervision hos din uddannelsesrådgiver, så indsatsen kommer til at støtte dig bedst muligt. 

Du kan sammen med din mentor eksempelvis fokusere på:

 • At få overblik over semesteret og få opbygget en god struktur omkring dine studier
 • At få afkodet de reelle forventninger på studiet og til de enkelte fag og eksaminer
 • At få indarbejdet gode studievaner og læsestrategier
 • At få mod og lyst til at deltage i faglige og sociale tilbud på uddannelsen
 • At sparre om det læste for at øge læringsudbyttet og din aktive deltagelse i undervisning og studiegrupper
 • At forberede dig bedst muligt til møder med din vejleder og få omsat input fra din vejleder til konkrete arbejdsopgaver
 • lære at overskue og anvende studiets kommunikationsplatforme, så du selv kan skabe dig overblik over undervisning og eksaminer

Rådgivningsforløb

Du kan også gennemgå et rådgivningsforløb med en uddannelsesrådgiver, eventuelt sideløbende med et mentorforløb. Rådgivningsforløbet er målrettet studerende med svære psykiske udfordringer, og det skal hjælpe dig med at håndtere dine følelsesmæssige, adfærdsmæssige og tankemæssige vanskeligheder omkring det at gå på din uddannelse. Rådgivningsforløbet består af en række samtaler med en rådgiver fra RSC. 

IT-hjælpemidler

Nogle studerende med psykiske vanskeligheder har behov for at få bevilget forskellige former for IT-hjælpemidler på grund af deres studiemæssige vanskeligheder i forelæsnings- og undervisningssammenhænge. Et typisk hjælpemiddel er en digital diktafon.