Psykiske lidelser

Hvis du oplever at have vanskeligheder på dit studie som følge af en dokumenteret psykisk lidelse eller udviklingsforstyrrelse, så kan du få hjælp gennem SPS.

Her på siden kan du læse mere om støttemulighederne.


Eksempler på psykiske lidelser

Der findes mange forskellige psykiske lidelser, som man kan få støtte på baggrund af. Her kan du se eksempler på nogle af dem:

 • ADHD
 • Angst
 • Depression
 • Autismespektrumforstyrrelse
 • Personlighedsforstyrrelse

Du kan også få støtte, hvis du har en lægeligt vurderet belastningsreaktion

Husk, at denne liste ikke er udtømmende, og at du altid gerne må kontakte os, hvis du vil høre mere om muligheder for at søge om støtte til dig.

Typiske studievanskeligheder

 • Svære koncentrationsproblemer ved læsning, skrivning og ved deltagelse i undervisningen.
 • Tendens til at udsætte studiearbejdet så arbejdsopgaverne hober sig op hen mod eksaminerne.
 • Manglende overblik over studiet og vanskeligheder med at strukturere og planlægge studieforløbet.
 • Problemer med at danne sig overblik over arbejdsopgaver og pensum.
 • Vanskeligheder med at prioritere mellem arbejdsopgaver og at fokusere på det væsentligste i fagene.
 • Problemer med at håndtere situationer forbundet med præstation, bedømmelse eller nye og ukendte opgaver.
 • Problemer med at være til undervisning og i læsegruppe pga. angst eller vanskeligheder med at afkode sociale spilleregler.
 • Vanskeligheder med at skabe og bruge netværk på studiet.
 • Vanskelig at skulle overskue mange opgaver på én gang og nedsat tolerance overfor stress.
 • Vanskeligheder med at skulle møde op til undervisning.

Støttemuligheder

Som studerende med en psykisk lidelse kan man få bevilget timer med en uddannelsesrådgiver og med en faglig mentor. For nogle vil det også være muligt at få bevilget IT-hjælpemidler. Du kan læse mere om alle tre muligheder nedenfor. I samtalen med en SPS-vejleder kan du høre mere om, hvilken støtte der vil kunne søges om til dig.

Mentorforløb

Du kan få støtte via et fagligt mentorforløb, hvor din mentor som regel er en mere erfaren studerende eller en færdiguddannet person indenfor dit fagområde eller et tilsvarende fagområde. Din uddannelsesrådgiver sørger for, at du og din studiementor bliver godt introduceret til hinanden, og at fokus for jeres samarbejde bliver aftalt og justeret undervejs. Desuden modtager din studiementor løbende supervision hos din uddannelsesrådgiver, så indsatsen kommer til at støtte dig bedst muligt. 

Du kan sammen med din mentor eksempelvis fokusere på:

 • At få overblik over semesteret og få opbygget en god struktur for dine studier
 • At få afkodet de reelle forventninger på studiet og til de enkelte fag og eksaminer
 • At få indarbejdet gode studievaner og læsestrategier
 • At få mod på og lyst til at deltage i faglige og sociale tilbud på uddannelsen
 • At sparre om det læste for at øge læringsudbyttet og din aktive deltagelse i undervisning og studiegrupper
 • At forberede dig bedst muligt til møder med din studievejleder eller faglige vejleder og få omsat input fra din vejleder til konkrete arbejdsopgaver
 • At lære at overskue og anvende studiets kommunikationsplatforme, så du selv kan skabe dig overblik over undervisning og eksaminer

Rådgivningsforløb

Du kan også gennemgå et rådgivningsforløb med en uddannelsesrådgiver, eventuelt sideløbende med et mentorforløb. Rådgivningsforløbet skal hjælpe dig med at håndtere dine følelsesmæssige, adfærdsmæssige og tankemæssige vanskeligheder omkring det at gå på din uddannelse. Rådgivningsforløbet består af en række samtaler med en rådgiver fra Rådgivnings- og støttecentret.

Diktafon

Nogle studerende med psykiske vanskeligheder har behov for at få bevilget forskellige former for IT-hjælpemidler på grund af deres studiemæssige vanskeligheder i forelæsnings- og undervisningssammenhænge. Et typisk hjælpemiddel er en digital diktafon.