Projektorienteret forløb (praktik) cand.merc.

Career Management Skills workshops

You will be enrolled in the online CMS course with fellow students across different M.Sc. programmes. The online groups consist of maximum 30 students.  During the course, you will have the opportunity to share experiences with your fellow students, learn from each other and each other’s work places, work tasks and learning outcome. You will also learn more about how you contribute to an organisation, what your own key competences are, what matters to you and which organisational type matches you the most. 

The online course is designed as a flexible and not time-consuming course - because we are aware of that you spend the most of your day at the internship. The course objective is increasing your self-awareness on a work-life level. You will be guided trough 9 career and life reflection exercises combined with optional individual career coaching and one 1-hour online workshop.

The workshops will be held by Aarhus BSS Career Read more here.

Statements from former CMS participants: 

“I have become better at describing my competences and how I can contribute to an organization”

“I have learned to use my managers to help describe how I contribute – also in the future jobs”

“It was really useful to meet with the other students and experience that we could help and provide useful advice to each other, so CMS was really time well spent.”  

Forskningspraktik (research internship)

Du kan også tage et forskningspraktikforløb, hvor du udvikler dine faglige kompetencer ved at arbejde som ulønnet forskningsassistent/forskningspraktikant.

Ved forskningspraktik skal du være opmærksom på: 

 • Du skal indsende en praktikkontrakt som ved øvrige praktikophold
 • I kontrakten skal du skrive instituttet ved den uddannelsesinstitution, hvor du tager forskningspraktikken, som ”virksomheden”.
 • Der gælder samme regler for forskningspraktik som for øvrige praktikophold.
 • Du kan finde kursusbeskrivelsen i kursuskataloget ved at søge på "Project-based Research Internship."    

Projektorienteret forløb i egen virksomhed

Er du ved at starte virksomhed har du mulighed for at komme i projektorienteret forløb i din egen virksomhed. Du kan læse mere om det faglige indhold og eksamen i kursusbeskrivelsen .

For at du kan blive tilmeldt projektorienteret forløb i egen virksomhed, skal du:

 

Praktikkontrakt

For at et projektorienteret forløb kan indgå som en del af cand.merc.-studiets valgfagsblok er det en forudsæt­ning, at vejleder har forhåndsgodkendt forløbet. Det er den studerendes ansvar at indhente den interne vejleders forhåndsgodkendelse af det projektorienterede forløb. Vejleder forhåndsgodkender det projektorienterede forløb ved at underskrive praktikkontrakten.

Det er den studerendes eget ansvar at finde og indgå skriftlig kontrakt med et praktiksted. Kontrakten skal indeholde en beskrivelse af de opgaver, der skal udføres, en angivelse af hvornår det projektorienterede forløb finder sted, dens omfang (i arbejdstimer) samt navnet m.v. på ekstern vejleder (virksomhedens kontaktperson). Beskrivelsen af opgaverne skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre det projektorienterede forløbs faglige relevans og niveau.

Link til blanketsiden, hvor du kan finde kontrakten for projektorienteret forløb.

Inden påbegyndelse af det projektorienterede forløb, dog senest den 15. august, skal du sende en mail med en scannet version af praktikkontrakten til Aarhus BSS Studier: kandidat.bss@au.dk.

Vejledning

Praktikstedet udpeger en kontaktperson (ekstern vejleder). Den eksterne vejleder har det overord­nede ansvar for den studerende i det projektorienterede forløb. Den eksterne vejleder indgår praktikkontrakt med den studerende og kan ved det projektorienterede forløbs afslutning blive bedt om at vurdere, om den studerende har gennemført det projektorienterede forløb tilfredsstillende. 

Det er den studerendes eget ansvar at finde en intern vejleder, som skal være en fastansat videnskabelig medarbejder ved BTECH. Den interne vejleder skal:

 • godkende det projektorienterede forløb/praktikkontrakt
 • godkende problemformulering, afgrænsning og indholdsfortegnelse for rapporten samt give vejledning i forbindelse med udarbejdelsen heraf
 • bedømme rapporten

SU og udbetaling af erkendtlighed under projektorienteret forløb

Erkendtlighed

Virksomheder, der har studerende tilknyttet i et projektorienteret forløb (praktik), kan fremover vælge at give den studerende en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet i virksomheden.
Du må som studerende modtage en erkendtlighed på op til maksimalt 3000 kroner om måneden ved siden af din SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen, som en integreret del af uddannelsens fag, hvorfor det er muligt at få SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Du må som studerende således ikke få løn - heller ikke selvom du frasiger dig din SU i praktikperioden.
Studerende kan ikke forvente en månedlig betaling fra virksomheden, ligesom det ikke kan aftales på forhånd i praktikkontrakten, at den studerende skal modtage fast månedlig betaling.
Studerende og virksomheder må dog godt indgå en kontrakt, hvori det fremgår at den studerende kan modtage en erkendtlighed for sin indsats.

Lovkrav om udbetaling af løn

I en række lande (f.eks. Frankrig og Tyskland) er der lovkrav om, at studerende skal modtage løn i forbindelse med deres projektorienterede forløb.
Skal man som studerende i praktik i et af disse lande, er det muligt at modtage den løn, som er fastsat ved lov.
Det er dog vigtigt at understrege, at den studerende ikke må modtage SU, samtidig med at der modtages løn fra praktikstedet.
Studerende skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for, at det er et lovkrav, før de må modtage løn i et projektorienteret forløb. 

Tilmelding

Tilmelding til det projektorienteret forløb sker i tilmeldingsperioden til undervisning 1.-5. maj. Tilmeldingen foregår elektronisk ved at logge ind på mitstudie.au.dk -> 'STADS'.

Tilmeldingen er som udgangspunkt bindende.

Du skal hurtigst muligt og senest den 15. august indsende en scannet version af din praktikkontrakt via din studiemail til Aarhus BSS Studier: kandidat.bss@au.dk 

Du er først tilmeldt det projektorienteret forløb, når kontrakten er modtaget og godkendt.

Hvis praktikkontrakten ikke er modtaget seneste den 15. august 2021, bliver du automatisk afmeldt det projektorienteret forløb. Du kan herefter blive tilmeldt valgfag, hvor der endnu er ledige pladser ved henvendelse til Aarhus BSS Studier: kandidat.bss@au.dk

Aflevering og mundtligt forsvar

Frist for aflevering af rapporten er den 4. januar. Det mundtlige forsvar vil finde sted i anden halvdel af januar.

Er du tilmeldt Projektorienteret forløb modtager du besked om dit mundtlige forsvar primo januar.

Du bedes bemærke, at forløbet skal være afsluttet inden rapporten afleveres.

Rapporten skal uploades i WISEflow.

Rapportens forside skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn på studerende
 • Studienummer
 • Studie
 • Vejleder
 • Antal anslag (inklusiv mellemrum) for Del 1 og Del 2

Information om bedømmelse samt reeksamen kan findes i kursusbeskrivelsen.

Erasmus

Hvis du tager på et projektorienteret forløb i Europa som en del af dit cand.merc.-studium, kan du søge om Erasmuslegat til at finansiere det projektorienterede forløb. Legaterne bliver administreret af Aarhus Universitets Internationale Center. Du kan finde mere information omkring praktik i udlandet.

Vejledning om arbejdsskadesikring

Vejledning om arbejdsskadesikring