Projektorienteret forløb (praktik) cand.merc.

Praktikkontrakt

For at et projektorienteret forløb kan indgå som en del af cand.merc.-studiets valgfagsblok er det en forudsæt­ning, at vejleder har forhåndsgodkendt forløbet. Det er den studerendes ansvar at indhente den interne vejleders forhåndsgodkendelse af det projektorienterede forløb. Vejleder forhåndsgodkender det projektorienterede forløb ved at underskrive praktikkontrakten.

Det er den studerendes eget ansvar at finde og indgå skriftlig kontrakt med et praktiksted. Kontrakten skal indeholde en beskrivelse af de opgaver, der skal udføres, en angivelse af hvornår det projektorienterede forløb finder sted, dens omfang (i arbejdstimer) samt navnet m.v. på ekstern vejleder (virksomhedens kontaktperson). Beskrivelsen af opgaverne skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre det projektorienterede forløbs faglige relevans og niveau.

Link til blanketsiden, hvor du kan finde kontrakten for projektorienteret forløb.

Inden påbegyndelse af det projektorienterede forløb, dog senest den 15. august, skal du sende en mail med en scannet version af praktikkontrakten til Aarhus BSS Studier: kandidat.bss@au.dk.

Fortrolighedsaftale

Fortrolighedsaftale ifm. projektorienterede forløb

Vejledning

Praktikstedet udpeger en kontaktperson (ekstern vejleder). Den eksterne vejleder har det overord­nede ansvar for den studerende i det projektorienterede forløb. Den eksterne vejleder indgår praktikkontrakt med den studerende og kan ved det projektorienterede forløbs afslutning blive bedt om at vurdere, om den studerende har gennemført det projektorienterede forløb tilfredsstillende. 

Det er den studerendes eget ansvar at finde en intern vejleder, som skal være en fastansat videnskabelig medarbejder ved BTECH. Den interne vejleder skal:

 • godkende det projektorienterede forløb/praktikkontrakt
 • godkende problemformulering, afgrænsning og indholdsfortegnelse for rapporten samt give vejledning i forbindelse med udarbejdelsen heraf
 • bedømme rapporten

SU og udbetaling af erkendtlighed under projektorienteret forløb

Virksomheder, der har studerende tilknyttet i et projektorienteret forløb (praktik), kan fremover vælge at give den studerende en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet i virksomheden. Du må som studerende modtage en erkendtlighed ved siden af din SU i forbindelse med et projektorienteret forløb. På Uddannelses- og Forskningsstyrelsen hjemmeside kan du finde det til en hver tid gældende beløb. 

Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen, som en integreret del af uddannelsens fag, hvorfor det er muligt at få SU i forbindelse med et projektorienteret forløb. Du må som studerende således ikke få løn - heller ikke selvom du frasiger dig din SU i praktikperioden.

Studerende kan ikke forvente en månedlig betaling fra virksomheden, ligesom det ikke kan aftales på forhånd i praktikkontrakten, at den studerende skal modtage fast månedlig betaling.
Studerende og virksomheder må dog godt indgå en kontrakt, hvori det fremgår at den studerende kan modtage en erkendtlighed for sin indsats.

I forbindelse med ulønnet praktik, kan der være nogle muligheder for at få dækket transportudgifter. Læs mere omkring det på Uddannelses- og Forskningsstyrelsen hjemmeside.

Lovkrav om udbetaling af løn

I en række lande (f.eks. Frankrig og Tyskland) er der lovkrav om, at studerende skal modtage løn i forbindelse med deres projektorienterede forløb.
Skal man som studerende i praktik i et af disse lande, er det muligt at modtage den løn, som er fastsat ved lov.
Det er dog vigtigt at understrege, at den studerende ikke må modtage SU, samtidig med at der modtages løn fra praktikstedet.
Studerende skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for, at det er et lovkrav, før de må modtage løn i et projektorienteret forløb.

Tilmelding

Tilmelding til det projektorienterede forløb sker i tilmeldingsperioden til undervisning 1.-5. maj. Tilmeldingen foregår elektronisk ved at logge ind på mitstudie.au.dk 

Din tilmelding er som udgangspunkt bindende, men er reelt først gældende, når du har indsendt og fået godkendt din praktikkontrakt.

Du skal hurtigst muligt og senest den 15. august indsende din praktikkontrakt (du finder praktikkontrakten i boksen "Udfyld din praktikkontrakt"). 

Du indsender sådan her:

 • Log ind på mitstudie.au.dk
 • Tryk på 'Ansøgning ved dit studienævn'.
 • Tryk på ’Søg forhåndsgodkendelse for et kursus på en anden uddannelsesinstitution’
 • Vedhæft praktikkontrakten (standard)
 • Du modtager en kvittering fra systemet om, at din praktikkontrakt er modtaget

Du kan se et eksempel på hvordan blanketten skal udfyldes her.

Godkendelse af din tilmelding til det projektorienterede forløb

 • Din tilmelding står som ’under behandling’ i STADS, når du har tilmeldt dig det projektorienterende forløb i tilmeldingsperioden.
 • Godkendelsesprocessen går i gang, efter du har indsendt din praktikkontrakt.
  • Din tilmelding ændrer sig til ’Plads og godkendt’, når din praktikkontrakt er blevet godkendt. Det vil sige, du er først tilmeldt det projektorienterede forløb, når din tilmelding har status ’Plads og godkendt’ i STADS
 • Hvis din praktikkontrakt ikke kan godkendes, vil du modtage besked på din au-studiemail.

Hvis praktikkontrakten ikke er modtaget senest den 15. august, bliver du automatisk afmeldt det projektorienterede forløb. Du kan herefter blive tilmeldt valgfag, hvor der endnu er ledige pladser ved henvendelse til Aarhus BSS Studier: kandidat.bss@au.dk

Aflevering og mundtligt forsvar

Frist for aflevering af rapporten er den 4. januar. Det mundtlige forsvar vil finde sted i januar.

Hvis den angivne afleveringsfrist for rapporten falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen for rapporten den førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.

Er du tilmeldt Projektorienteret forløb modtager du besked om dit mundtlige forsvar primo januar. Fra og med efteråret 2024 vil alle mundtlige forsvar i Projektorienteret forløb blive afviklet online.

Du bedes bemærke, at forløbet skal være afsluttet inden rapporten afleveres.

Rapporten skal uploades i WISEflow.

Rapportens forside skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn på studerende
 • Studienummer
 • Studie
 • Vejleder
 • Antal anslag (inklusiv mellemrum) for Del 1 

Information om bedømmelse samt reeksamen kan findes i kursusbeskrivelsen.

Erasmus

Hvis du tager på et projektorienteret forløb i Europa som en del af dit cand.merc.-studium, kan du søge om Erasmuslegat til at finansiere det projektorienterede forløb. Legaterne bliver administreret af Aarhus Universitets Internationale Center. Læs mere om Erasmus+ praktikstipendie.

Vejledning om arbejdsskadesikring

Vejledning om arbejdsskadesikring