Projektorienteret forløb (praktik) cand.merc.

Et projektorienteret forløb kan efter forudgående godkendelse indgå i cand.merc.-studiet som en del af valgfagsblokken.

Et projektorienteret forløb består af:

 • et ophold i en virksomhed
 • en rapport

Formålet med det projektorienterede forløb er at give dig mulighed for i praksis at bruge og reflektere over brugen af den viden og de færdigheder og kompetencer, som du har tilegnet dig i løbet af dit kandidatstudie. Du får dermed mulighed for at øve dig i at være reflekterende praktikere, som på den ene side udfører/er med til at udføre praktiske opgaver, og på den anden side, reflekterer over dem fra en analytisk synsvinkel. 

I et projektorienteret forløb har du arbejdsopgaver i en relevant virksomhed/organisation over en længere periode. Forløbet indebærer tre overordnede elementer: 

 • Analyse af eller løsning på et eller flere specifikke faglige fænomener eller problemstillinger udvalgt af virksomheden i samarbejde med dig og den interne vejleder på Aarhus Universitet (det praktiske element)
 • En refleksiv analyse og diskussion af de udvalgte fænomener og problemstillinger (det refleksive element)
 • Deltagelse i career management skills workshops

Deltagelse i career management skills workshops vil give dig værktøjerne til at reflektere over dine personlige og faglige kompetencer og over hvordan disse kan bruges i praksis, samt til at reflektere over, hvad du ønsker at opnå i din fremtidige karriere og hvad du kan tilbyde potentielle arbejdsgivere.  

Forløbet skal udgøre en naturlig del af din cand.merc.-linje, og derfor skal de problemstillinger, som du beskæftiger dig med, ligge i forlængelse af emner, der behandles på din den relevante linje. Det projektorienteret forløb vil således give dig en dybere indsigt i den akademiske profil for din cand.merc.-linje.

Krav om at have deltaget i forudsætnings- og linjefag før praktikophold

For at opnå den faglige dybde i det projektorienterede forløb skal den studerende have deltaget i forudsætnings- og linjefagssemestret, før det projektorienterede forløb påbegyndes. Det vil sige, at den studerende skal have brugt sit første eksamensforsøg i alle prøver i forudsætnings- og linjefag på henholdsvis 1. og 2. semester. Dette indebærer, at praktikken tidligst kan påbegyndes i starten af 3. semester. Du bedes bemærke, at forløbet skal være afsluttet inden rapporten skal afleveres den 10. januar.

Projektorienterede forløb kan godkendes med en belastning på enten 10 eller 15 ECTS efter nedenstående model:

10 ECTS15 ECTS
Projektorienteret forløb296 timer, svarende til ugers fuldtidsarbejde.*444 timer, svarende til 12 ugers fuldtidsarbejde.*
Rapport Max. 55.000 anslag uden mellemrum (ekskl. bilag). Bilag: 11.000 anslag uden mellemrum. Max. 77.000 anslag uden mellemrum (ekskl. bilag).  Bilag: 11.000 anslag uden mellemrum.

*) Maksimum 40 timer ugentligt 

Det er et krav, at du har hhv. 296 timer (8 uger) eller 444 timer (12 uger) for at få godkendt forløbet/underskrevet praktikkontrakten. Hvis du indgår aftale om et længere praktikforløb, er det er en sag mellem dig og praktikstedet.  

Du kan læse mere om praktik hos Aarhus BSS Career.

Indlevering af praktikkontrakt skal ske inden det projektorienterede forløb påbegyndes, dog senest den 15. august.

Forskningspraktik (research internship)

Du kan også tage et forskningspraktikforløb, hvor du udvikler dine faglige kompetencer ved at arbejde som ulønnet forskningsassistent/ forskningspraktikant. Instituttet udgør ”virksomheden”, og der gælder samme regler for forskningspraktik som for øvrige praktikophold.

Projektorienteret forløb i egen virksomhed

Det er ikke muligt at komme i projektorienteret forløb i egen virksomhed. Praktikordningen kræver, at der er en ekstern vejleder i virksomheden, der har ansvaret for den studerende og kan guide den studerende i praktikjobbet. Den eksterne vejleder har det overordnede ansvar for den studerende i det projektorienterede forløb og er ansvarlig over for universitetet i forhold til, at projektforløbet faktisk bliver udført. Man kan ikke være sin egen vejleder, og nærtstående partnere kan heller ikke være det.

Praktikkontrakt

For at et projektorienteret forløb kan indgå som en del af cand.merc.-studiets valgfagsblok er det en forudsæt­ning, at vejleder har forhåndsgodkendt forløbet. Det er den studerendes ansvar at indhente den interne vejleders forhåndsgodkendelse af det projektorienterede forløb. Vejleder forhåndsgodkender det projektorienterede forløb ved at underskrive praktikkontrakten.

Det er den studerendes eget ansvar at finde og indgå skriftlig kontrakt med et praktiksted. Kontrakten skal indeholde en beskrivelse af de opgaver, der skal udføres, en angivelse af hvornår det projektorienterede forløb finder sted, dens omfang (i arbejdstimer) samt navnet m.v. på ekstern vejleder (virksomhedens kontaktperson). Beskrivelsen af opgaverne skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre det projektorienterede forløbs faglige relevans og niveau.

Link til blanketsiden, hvor du kan finde kontrakten for projektorienteret forløb.

 

 

 

 

Vejledning

Praktikstedet udpeger en kontaktperson (ekstern vejleder). Den eksterne vejleder har det overord­nede ansvar for den studerende i det projektorienterede forløb. Den eksterne vejleder indgår praktikkontrakt med den studerende og kan ved det projektorienterede forløbs afslutning blive bedt om at vurdere, om den studerende har gennemført det projektorienterede forløb tilfredsstillende. 

Det er den studerendes eget ansvar at finde en intern vejleder, som skal være en fastansat videnskabelig medarbejder ved BSS. Den interne vejleder skal:

 • godkende det projektorienterede forløb/praktikkontrakt
 • godkende problemformulering, afgrænsning og indholdsfortegnelse for rapporten samt give vejledning i forbindelse med udarbejdelsen heraf
 • bedømme rapporten

Fortrolighedsaftale

Læs om fortrolighed ifm. praktikophold og find fortrolighedsaftale her.

Fortrolighedsaftale finder du også sammen med din virksomhedsaftale.

SU og udbetaling af erkendtlighed under projektorienteret forløb

Erkendtlighed

Virksomheder, der har studerende tilknyttet i et projektorienteret forløb (praktik), kan fremover vælge at give den studerende en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet i virksomheden.
Du må som studerende modtage en erkendtlighed på op til maksimalt 3000 kroner om måneden ved siden af din SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen, som en integreret del af uddannelsens fag, hvorfor det er muligt at få SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Du må som studerende således ikke få løn - heller ikke selvom du frasiger dig din SU i praktikperioden.
Studerende kan ikke forvente en månedlig betaling fra virksomheden, ligesom det ikke kan aftales på forhånd i praktikkontrakten, at den studerende skal modtage fast månedlig betaling.
Studerende og virksomheder må dog godt indgå en kontrakt, hvori det fremgår at den studerende kan modtage en erkendtlighed for sin indsats.

Lovkrav om udbetaling af løn

I en række lande (f.eks. Frankrig og Tyskland) er der lovkrav om, at studerende skal modtage løn i forbindelse med deres projektorienterede forløb.
Skal man som studerende i praktik i et af disse lande, er det muligt at modtage den løn, som er fastsat ved lov.
Det er dog vigtigt at understrege, at den studerende ikke må modtage SU, samtidig med at der modtages løn fra praktikstedet.
Studerende skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for, at det er et lovkrav, før de må modtage løn i et projektorienteret forløb.

Tilmelding

Tilmelding til projektorienteret forløb sker i tilmeldingsperioden til undervisning 1.-5. maj. Tilmeldingen foregår elektronisk ved at logge ind på mit.au.dk, hvorefter du klikker på ”Studieselvbetjening (STADS)”.

Desuden skal du senest den 15. august indlevere/indsende en praktikkontrakt til BSS Studyservice, Campus Herning.

Aflevering

Frist for aflevering af rapporten er den 10. januar uanset, hvornår forløbet afsluttes.

Rapporten skal uploades i WISEflow.

Rapportens forside skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn på studerende
 • Studienummer
 • Studie
 • Vejleder
 • Antal anslag (uden mellemrum)

Information om bedømmelse samt reeksamen kan findes i kursusbeskrivelsen ovenfor.

Erasmus

Hvis du tager på et projektorienteret forløb i Europa som en del af dit cand.merc.-studium, kan du søge om Erasmuslegat til at finansiere det projektorienterede forløb. Legaterne bliver administreret af Aarhus Universitets Internationale Center. Du kan finde mere information omkring praktik i udlandet.