Ordbog, begreber og forklaringer

Her kan du finde forklaringer på nogle af de ord og forkortelser, som du vil støde på i løbet af din tid på Aarhus Universitet. 

Studiebegreber - Forstå organisationen - Forstå titlerne

Studiebegreber

Akademisk kvarter

Hvis man "overholder det akademiske kvarter" begynder undervisningen først 15 minutter efter det aftalte tidspunkt. Så kl. 10 betyder i virkeligheden 10:15 (men 10:00 er dog stadigvæk 10:00).
 

Alumne/Alumni

Alumne er en betegnelse af at du har studeret og afsluttet en uddannelse. Fx Alumne fra Aarhus Universitet

Aud.

En forkortelse for Auditorium, som som er et undervisningslokale velegnet til forelæsninger og foredrag.

Brightspace

Aarhus Universitets e-læringssystem som bruges til vidensdeling mellem studerende og undervisere i forbindelse med et undervisningsforløb.

Bygninger

Alle bygninger på Aarhus Universitet har et nummer eller bogstav. Nogle af dem har også navne, som i de fleste tilfælde er skrevet ved hovedindgangen.

Campus

Campus er de fysiske områder hvor du har undervisning og færdes som studerende.

Digital Eksamen Systemet "Digital Eksamen" bruges på Arts både til udlevering og/eller aflevering af bundne og frie hjemmeopgaver, også dem med efterfølgende mundtlig prøve, samt mundtlige eksamener. 

ECTS-point

ECTS er betegnelsen for den måde dit arbejde på universitetet opgøres. Et semesters fuldtidsstudier svarer til 30 ECTS-point eller 830 arbejdstimer.

Empiri

I nogle undervisningsforløb vil du blive bedt om at finde empiri. Det vil sige at du skal ud i virkeligheden og indsamle information, fx i form af undersøgelser eller observationer.

Fag

De timer som du har på et semester indenfor et emne kaldes et fag eller kursus. Et fag afsluttes med en eksamen. Fx Studium generale, HUM-fag, Profil-fag.

Ferie

Det er op til dig selv at vurdere, hvornår du har mulighed for at holde ferie. Du kan tjekke på mitstudie.au.dk og eksamensårshjulet, hvornår du har undervisning og eksamen.

Forelæsning

Forelæsningen er den ”klassiske" undervisningsform på universitetet, hvor underviseren tager udgangspunkt i en tekst, som gennemgås og perspektiveres til andre tekster. Det forventes at du møder forberedt op til forelæsningerne, for at få mest muligt ud af studiet.

Kompendium/kompendier

Et kopieret hæfte med en masse artikler som bruges til undervisning.

Kursuskatalog

Fagene som udbydes på et semester samles i et kursuskatalog, som i forbindelse med valgfag kan hjælpe dig med at beslutte hvilke fag du ønsker at følge.

Læsepladser

På universitetet er der en del steder, hvor du kan lave gruppearbejde eller læse. En fælles betegnelse for disse pladser er Læsepladser.

Mit.au.dk

Et selvbetjeningssystem til studerende, hvor du skifter password, får adgang til mail, adgang til din studieoversigt samt mulighed for at til- og afmelde eksamen.

Mitstudie.au.dk Mit studie er en samlet indgang til dit studieoverblik, studieinformation og selvbetjeningssystemer.     

Propædeutik

Oprindeligt de fag, der var en forudsætning for det egentlige studium og derfor var placeret først. På religionsvidenskab betegner det den sprogundervisning, der forlænger bachelor- og sidefagsuddannelserne med et halvt år.

Semester

Det akademiske år inddeles hos os i to semestre. Efterårssemestret går fra september til og med januar, og forårssemestret går fra februar til og med juni.

Startmerit Når du søger optagelse på en videregående uddannelse, er du forpligtet til at oplyse, om du tidligere har bestået fag og kurser på videregående uddannelser – uddannelser, som du ikke har afsluttet. Aarhus Universitet skal nemlig vurdere, om du kan få merit. Dvs. om (nogle af) de fag og kurser, du tidligere har bestået, kan erstatte dele af din nye uddannelse.

Studiekort

Studiekortet bruger du til at få adgangskort til bygningerne, rabatordninger rundt i byen samt du skal medbringe det til skriftlige stedprøver.

Studienummer

Studienummeret er din identifikation på AU og et nummer som du skal bruge fx i forbindelse med eksamen. Studienummeret kan også blive kaldt årskortnummer eller studiekortnummer.

Studieordning

Studieordningen er det regelgrundlag, som bestemmer hvilke fag du skal have, hvilken rækkefølge du skal tage dem i, og hvordan du skal gå til eksamen. Det er en god idé at læse studieordningen i starten af dit studium, samt vende tilbage til den jævnligt.

Studieportal

Der hvor du kan finde alle de informationer som vedrører dit studium: studerende.au.dk/arts

Teori

De bøger og kompendier du læser på dit studie betegnes som teori.

Timeplaner

Dit skema over hvornår du har undervisning. Du kan ikke være sikker på at have samme skema hele semesteret igennem. Studerende på Institut for Uddannelse og Pædagogik finder deres undervisningsplaner på BlackBoard

Øvelsestimer

Nogle hold har øvelsestimer, hvor du har mulighed for at få diskuteret teorierne fra forelæsningerne få en større forståelse for dem.

 

Forstå organisationen

Fakultet

Fakultetet (tidligere hovedområde) er en afdelingsbetegnelse, som viser hvilket forsknings- og undervisningsfelt der arbejdes med. Et fakultet består af et antal institutter. På AU er der 5 fakulteter (Du er studerende på Arts):

Institut

Institut er en samling af uddannelser og forskning fra forskellige retninger. Et institut hører altid kun til et fakultet og på Arts er der tre institutter:

Studienævn (SN)

Studienævnene er det institutorgan, der sammen med studielederen og studieadministrationen bestyrer alt, hvad der angår undervisning og eksamen på dit fag. Under studienævnene på Arts er der nedsat en række Uddannelsesfagudvalg.

Uddannelsesnævn (UN)

Der er et uddannelsesnævn for hver uddannelse/uddannelsesgruppe. Uddannelsesnævnet består af studerende og undervisere som hjælper med at sikre at undervisningen og eksamen lever op til krav fra ministerier samt fra dig og dine medstuderende.  

Studiecenter Arts

Studiecenteret kan hjælpe dig med spørgsmål til den undervisning eller eksamen du følger. 

Institutsekretariat

På campus er der sekretariater de fleste steder hvor der er undervisning. Sekretariaterne servicerer primært underviserne, men er også her du skal henvende dig hvis du er med i en fredagsbar, fagudvalg eller lignende.

Studenterforeninger

Der findes et hav af studenterforeninger af både faglig og social karakter.

 

Forstå titlerne

Bachelor (BA)

Bacheloruddannelsen er den uddannelse du går på de første 3 års studier på universitetet (eller 3 ½ år i forbindelse med propædeutik). Mens du er studerende kan du kalde dig stud.mag. eller i særlige tilfælde stud.it/stud.pæd.

Kandidat (KA)

Efter bacheloruddannelsen har du mulighed for at læse en kandidat, hvilket vil sige 2 års overbygning på dit bachelorstudium. De fleste tager en kandidat. Når du har afsluttet din kandidat kan du kalde dig cand.mag., eller i særlige tilfælde cand.it/cand.pæd.

Forsker

En betegnelse for ansatte i stillinger som Ph.D., adjunkt, lektor og professor.

Ph.D.

Efter en kandidateksamen kan man opnå et ph.d-stidendium på tre år (eller fire år), hvor man udarbejder en afhandling. Efter et vellykket forsvar kan man kalde sig Ph.D. Ph.D.-studerende er også undervisere.
Læs mere om Ph.d.-programmerne.

Adjunkt

Efter Ph.D. søger man ofte en adjunkt-stilling i en årrække, før man kan blive lektor.

Lektor

Lektor er en fastansat Ph.D., med minimum nogle års erfaring.

Professor

Professor er den højeste titel indenfor forskerverden. Den opnås via ansøgning, hvor forskeren skal bevise sit bidrag til udviklingen indenfor fagfeltet.

Emeritus

Forsker emeritus er en forsker som er gået på pension, men som stadig forsker og er tilknyttet og publicerer sin forskning gennem universitetet.

Dekan

Dekanen er lederen af fakultetet.

Prodekan

Prodekanen er dekanens stedfortræder i dekanens fravær.

TAP

TAP er en forkortelse af Teknisk Administrativt Personale, hvilket vil sige de medarbejdere på Universitetet som er en del af administrationen.

VIP

VIP er en forkortelse for Videnskabelig Personale, det vil sige undervisere og forskere.


Mangler du nogle ord? Spørg dine medstuderende og tutorer, hvis du hører et skørt navn du ikke forstår - det er den hurtigste måde at navigere i dit nye studieliv.