Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Nye studieordninger for bachelor- og kandidatuddannelsen i medicin

Studienævnet for medicin og Health's ledelse har besluttet, at både bachelor- og kandidatuddannelsen i medicin skal revideres, og de nye studieordninger er klar til brug september 2020.

Grundlaget for revisionsarbejdet er Vision og Strategiske grundlag for medicinuddannelserne, som blev vedtaget sommeren 2017.

Baggrund

Startskuddet for visions- og strategiarbejdet lød i april 2017 med en 2-dages workshop, hvor studerende, undervisere, uddannelsens ledelse og en lang række af uddannelsens aftagere og interessenter deltog. På workshoppen blev det bl.a. drøftet, hvad fremtidens krav bliver til AUs medicinuddannelser. Som yderligere inspiration for visions- og strategiarbejdet udarbejdede CESU inspirationsrapporten Internationale tendenser i medicinsk uddannelse.

Hvordan tilrettelægges revisionsarbejdet?
Studienævnet har nedsat to projektgrupper - en til udvikling af bachelorstudieordningen og en til udvikling af kandidatstudieordningen.

Projektgruppen for bachelor består af følgende medlemmer: Nikolaj Bøgh (Studienævnet for medicin, studerende), Caroline Boye (Studienævnet for medicin, studerende), Liza Strandgaard (CESU), Torben Bæk Hansen (Institut for Klinisk Medicin), Bodil Hammer Bech (Institut for Folkesundhed), Helle Prætorius (Institut for Biomedicin), Jacob Giehm Mikkelsen (Institut for Biomedicin), Christian Bjerggaard Vægter (Institut for Biomedicin), Per Höllsberg (Studieleder for medicin). Kommissorium projektgruppe bachelor

Projektgruppen for bachelor har udarbejdet kommissorium for de arbejdsgrupper, der står for udvikling af de nye kurser til bacheloruddannelsen.

Projektgruppen for kandidat består af følgende medlemmer: Julius Hvidt (Studienævnet for medicin, studerende), Mette Hostrup (Studienævnet for medicin, studerende), Christian Weis (Studienævnet for medicin, studerende), Helle Prætorius (Institut for Biomedicin), Kaj Sparle (Institut for Folkesundhed), Torben Bæk Hansen (Institut for Kliniske Medicin), Ulla Breth Knudsen (Institut for Klinisk Medicin), Kristina Bacher Svendsen (Institut for Kliniske Medicin), Henning Mølgaard (Institut for Kliniske Medicin), Anders Bonde (Institut for Kliniske Medicin), Jesper Steentoft (Institut for Kliniske Medicin), Louise Binow Kjær (Institut for Kliniske Medicin), Liza Strandgaard (CESU), Per Höllsberg (Studieleder for medicin). Kommissorium projektgruppe kandidat

Projektgruppen for kandidat har udarbejdet kommisorier for de arbejdsgrupper, der står for udvikling af de nye kurser.

Projektbeskrivelsen, der er grundlaget for hele revisionsprojektet, er godkendt af de relevante institutledere, prodekan for uddannelse samt uddannelseschefen. Planerne vil forventeligt blive justeret og tilrettet undervejs efter aftale med de relevante parter, men kan i denne version give et billede af, hvordan den fremadrettede proces bliver. Læs projektbeskrivelsen.

Hvad betyder det for mig som studerende?

Det er endnu for tidligt at sige noget præcist om, hvad indfasningen af de nye studieordninger konkret kommer til at betyde for de studerende. Arbejdet er først lige påbegyndt, og der foreligger derfor kun foreløbige planer for en mulig indfasning af studieordningerne.  

På kandidatuddannelsen forventes det, at studerende, der september 2020 er nået til deres 5. semester, vil færdiggøre kandidatuddannelsen på 2016-studieordningen, hvis den normerede studieplan følges. Nyoptagne studerende på kandidatuddannelsen i september 2020 vil blive indskrevet på 2020-studieordningen. Det er endnu for tidligt at sige, om og i givet fald hvorledes studerende, der i september 2020 er mellem deres 2. og 4. semester, vil blive indfaset på en ny kandidatstudieordning.

Studienævn for medicin

Studienævnet på medicin består af:

VIP-repræsentanter
Formand:

Per Höllsberg (Institut for Biomedicin - Forskning og uddannelse, Øst)

Øvrige VIP-medlemmer:
Mogens Andreasen (Institut for Biomedicin - Fysiologi)
Signe Borgquist (Institut for Klinisk Medicin - Kræftafdelingen)
Niels Uldbjerg (Institut for Klinisk Medicin - Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y, SKS)
Torben Steiniche (Institut for Klinisk Medicin - Patologisk Institut, NBG)
Bodil Hammer Bech (Institut for Folkesundhed - Epidemiologi)

Studenterrepræsentanter
Næstformand:  Caroline Boye

Øvrige studentermedlemmer:
Julius Edward Miller Hvidt
Peter Alexander Rytter Secher
Thomas Jensen
Magnus Møller
Casper Skjærbæk    

Studienævnssekretær:
Karoline Engsig-Karup

Dagsordener og referater 2019

18. juni

  • Dagsorden
  • Referat


11. juni

  • Dagsorden
  • Referat


29. maj

  • Dagsorden
  • Referat


21. maj

  • Dagsorden
  • Referat


30. april


9. april


19. marts


5. februar


22. januar

1424699 / i40