Bachelorprojekt

Undervisning Efteråret 2018

Fælles introduktion til bachelorprojektet:

Mandag den 27. august 13-16 i Store Anatomiske, 1232,115.

Læseplan finder du på Blackboard fra august.

Prioritering af emner

I semestret før du starter på 6. semester, vil du i maj/november modtage en mail, hvor du bliver bedt om at gå ind på din selvbetjening og foretage en prioritering af de 8 emner som udbydes af hhv. Institut for Biomedicin og Institut for Folkesundhed. Prioriterer du ikke alle 8 emner, kommer du ikke med i fordelingen, og du vil efterfølgende blive tildelt emne, hvor der er plads. Se emnerne i kursuskataloget nedenfor.

1.-5. maj / 1.-5. november er undervisningtilmeldingsperioderne på hele AU.

De 8 emner

 • Biokemi i sundhed og sygdom
 • Biomembraner
 • Genetik og epigenetik
 • Hypertension: From molecule to patient management
 • Infektion og inflammation
 • Neuroscience
 • Udviklingsbiologi
 • Sunde og sikre fødevarer

 

Læs om hvert enkelt emne i Kususkataloget - skriv emnets navn i søgefeltet

Fordeling og opstart

Efter den 5. maj/5. november (fristen for prioritering af bachelorprojekterne), fordeles alle tilmeldte studerende ift. deres prioriteringer.

Vi giver besked pr. mail, når du kan se, hvilket hold du er kommet på - før du får denne mail, kan du ikke se den endelige tildeling. Din emnetilmelding er bindende fra en uge før semesterstart

Ved semesteropstart vil der være en fælles introduktion til bacheloropgaven, litteratursøgningskursus, og henover semestret er der holdundervisning inden for det enkelte emne.
Du får tildelt en opgave inden for det emne, du er tilmeldt. Med opgaven følger en vejleder med særligt kendskab til det enkelte emne.

OBS! Vær opmærksom på, at de 8 forskellige emner er 8 forskellige forløb, og der er forskelle fra emne til emne som f.eks., hvor mange gange og hvordan der udbydes holdundervisning samt tidspunktet for tilknytning af personlig vejleder.

Aflevering og format

I studieordningen kan du under 6. semester læse om formål, mål og undervisningsform samt følgende om aflevering og format:

 • Flere studerende kan i fællesskab aflevere en bacheloropgave dog således, at den enkelte varetager et delområde. Hvis to eller tre studerende vælger at aflevere en gruppeopgave, så skal problemformulering, indledning og konklusion laves i fællesskab, medens de øvrige afsnit markeres entydigt med initialer for den studerende, der har udarbejdet det pågældende afsnit; således at det sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse af hver enkelt studerende.
 • Opgavens omfang pr. studerende er max. 10 normalsider (á 2400 tegn inkl. blanktegn), inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé og tabeller/figurer.
 • Det faglige indhold vægter tungest, men resumé samt stave- og formuleringsevne indgår modificerende i bedømmelsen af den samlede målopfyldelse.
 • Bacheloropgaven skal skrives på engelsk.
 • Besvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist.

Øvrige krav til selve afleveringen

 • På forsiden skrives: Opgavens titel, den/de studerendes navn, studienr. og vejleders navn.
 • Se dato etc. for afleveringen under Eksamen i højre kolonne.
 • Bachelorprojekt - side 2 skal du udfylde og indføje som side 2 i din opgave. Med denne side, bekræfter du, at dit projekt har det rette format, det rette sideantal, samt hvem der har skrevet opgaven. 
 • Til orientering kan du her se din vejleders vejledning ift. bacheloropgaven.

Individuelt projekt

Efter aftale med en vejleder (fortrinsvis fra Biomedicin og Folkesundhed) er det muligt at lave et individuelt bachelorprojekt uden mulighed for at følge undervisning - se vejledning og ansøgningsskema her. 

Forhåndsgodkendelse til individuelt projekt skal være opnået senest 5. maj for efterårssemesteret og 5. november for forårssemesteret. Aht. arbejdet med sagsbehandling og godkendelse af ansøgningerne, skal alle ansøgninger om individuelt projekt være indsendt tre arbejdsdage før sidste frist for godkendelse.

Opnår du ikke forhåndsgodkendelsen inden fristen, skal du sørge for at prioritere bacheloremnerne i perioderne 1.-5. maj/1.-5. november. Har du ikke prioriteret, bliver du tildelt emne, hvor der er plads.

1.-5. maj / 1.-5. november er undervisingtilmeldingsperioderne på hele AU.

Bachelorprojekt som fjernstudie

Hvis du rejser ud på enten 5. eller 6. semester på din bachelor, bytter du ofte rundt på semesterrækkefølgen, og det kan betyde, at du skal skrive din bachelor som fjernstudie.

Hvis du vælger fjernstudium, skal du skrive et individuelt bachelorprojekt. Du skal derfor søge om forhåndsgodkendelse hertil, hvor du selv finder emne og vejleder – se vejledning og ansøgningsskema her

Du skal skrive din bacheloropgave ved en AU-vejleder, og aflevering og eksamination foregår gennem AU. Du har ikke krav på særlige hensyn, når du skriver din bacheloropgave som fjernstudium.

Da bachelorprojektet altså skal aflægges ved AU, skal du også være opmærksom på, at faget ikke tæller med i en eventuel opgørelse over, hvor mange point du læser i udlandet. Det er relevant, hvis det udenlandske universitet har et minimumskrav ift. antal point, du skal læse under dit ophold.

Forskningsår og bachelorprojekt

Hvis du tager et forskningsår, men endnu ikke har afsluttet bachelordelen, er det muligt at aflevere bacheloropgaven samtidig med forskningsårsrapporten - altså med udgangspunkt i forskningsåret.

For at dette kan styres administrativt, skal du indhente en forhåndsgodkendelse til individuelt projekt. Samme skema og samme frister  - se ovenfor.

Opgaven skal opfylde de ovenfor nævnte krav til bacheloropgaven. Kontakt evt. HE Studier, Ulla Schmidt, us@au.dk,  87168367.

Omprøve/reeksamen

Til studerende:
Består du ikke dit 1. prøveforsøg på bacheloropgaven skal du selv tilmelde dig  hhv. 2. og 3. prøveforsøg, som du frit kan placere inden for din maksimale studietid .  

Kontakt din vejleder
Består du ikke din bacheloropgave, skal du selv genoptage kontakten til din vejleder, når du tilmelder dig igen mhp. udarbejdelse og godkendelse af en ny opgaveformulering inden for samme emnekreds. Såfremt du skriver en individuel eksperimentel bacheloropgave, vil det være den samme opgaveformulering der gælder ved både 1., 2. og 3. prøveforsøg. Det er dit eget ansvar at tage kontakt til vejleder i tilstrækkelig god tid ift.  afleveringsfristen.

Tilmelding til bachelorprojektet er bindende. Det er således ikke muligt at skifte emnekreds eller vejleder, efter tilmeldt bachelorprojekt. Den studerende skal altså aflægge alle tre prøveforsøg inden for samme emne og underemne og med samme vejleder, som ved tilmelding til 1. prøveforsøg. Dette uanset om man udebliver fra eksamen eller ikke består, og uanset hvornår man vælger at placere sit 2. og 3. prøveforsøg.

Vejledning ved omprøve
Ved omprøve i forbindelse med hhv. 2. og 3. prøveforsøg kan den studerende forvente maksimalt 1. times konsultation. Denne time omfatter face-to-face-vejledning, vejledning pr. email, via Skype m.m. Denne time omfatter ligeledes den tid, vejleder skal bruge på at forberede sig til konsultationen.
Dette er uanset årsagen til, at man ikke er bestået. Hvis vejleder ønsker at give yderligere vejledning, er dette tilladt, men den studerende kan ikke forvente mere end en times konsultation som beskrevet ovenfor.

Tilmelding
Du tilmelder dig 2. /3. prøveforsøg ved at sende en mail til HE Studier, Ulla Schmidt, us@au.dk.

Sygdom
Bliver du syg til eksamen, så du ikke kan aflevere til fristen, har du mulighed for at søge dispensation til at blive afmeldt eksamen. Det gør du via mit.au.dk. Du skal huske at vedlægge dokumentation for din sygdom. Det vil bero på en individuel vurdering, om omfanget af sygdommen kan begrunde en afmelding af eksamen. Såfremt dispensation gives, er proceduren herefter som beskrevet ovenfor og kræver ny opgaveformulering og tilmelding til prøven, næste gang den udbydes.

Bacheloropgave og SU

Hvis du afleverer bacheloropgave som det eneste i sommerterminen, så vær opmærksom på, at bedømmelsen af din bacheloropgave kan blive registreret før den 1/6. Hvis dette er tilfældet, har det den konsekvens, at du ikke kan få SU i juni, juli og august måned, da du max må have to måneders ferie mellem bachelor og kandidat. Læs mere om SU-reglerne her: http://www.su.dk/su/om-su-til-videregaaende-uddannelser-universitet-journalist-laerer-mv/su-til-trindelte-uddannelser-feks-bachelor-kandidat/

Du skal være opmærksom på, at der ikke kan gives nogen garanti for, at bedømmelsen registreres efter den 1/6. Hvis dette giver anledning til spørgsmål i forhold til din studieplanlægningen, så kontakt studievejledningen på Health.

Eksamen vinter 2018

Aflevering  af bachelorprojekt:

Link til Digital Eksamen - her logger du ind og her  finder du svar på evt. spørgsmål  - bl.a. hvordan du afleverer i grupper.

Afleveringsfrist for bachelorprojektet efteråret 2018:

Mandag den 03. december kl. 12.00.

Kontaktperson: Ulla Schmidt - us@au.dk -tlf. 87168367

Karakterfrist: Tirsdag den 18. december.

Reeksamen - Vinter 2018/19

Afleveringsfrist ved reeksamen: Mandag den 07. januar 2019 kl. 12.00 (i Digital eksamen).

Karakterfrist vedr. reeksamen: Tirsdag den 22. januar 2019

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

361341 / i40