Humanistisk innovation

I profilfaget i Humanistisk Innovation arbejder du i grupper med en konkret, selvvalgt problemformulering og du lærer ved at tilrettelægge og indgå i tværfaglige, kreative arbejdsprocesser og udvikle konkrete løsningsforslag som skaber værdi på et bredt arbejdsmarked.

Undervisning og projektarbejde

Forløbet veksler mellem undervisning,faglige oplæg og projektarbejde i tværfaglige grupper.

Undervisningen giver dig en indføring i nyere og klassiske teorier inden for kreativitet og innovationsprocesser. Derudover introduceres du til teori og værktøjer, der klæder dig på til at indgå i tværfaglige samarbejder og arbejde med facilitering og projektledelse.

Projektarbejdet tager udgangspunkt i en overordnet problemstilling, som formuleres af en ekstern interessent/samarbejdspartner. I projektforløbene udvikler du sammen med dine gruppemedlemmer en problemformulering, der tager afsæt i den overordnede problemstilling, ligesom I sammen indsamler teoretisk og praktisk viden, som I skal anvende i jeres løsningsforslag.

Gennem profilfaget lærer du at benytte dine egne faglige kompetencer i et andet fagfelt, ligesom du bliver skarp på, hvordan din egen faglige viden samt egne faglige kompetencer kan indgå i tværfaglige samarbejder og skabe værdi på et bredt arbejdsmarked.

Faglige mål

Ved bedømmelse af den studerendes præstation lægges vægt på, i hvor høj grad den studerende kan:

Viden:

  • redegøre for udvalgte nyere og klassiske teorier om kreativitet og innovationsprocesser i forhold til problemløsning, samt identificere væsentlige ligheder og forskelle mellem disse
  • redegøre for og diskutere nøglebegreber til beskrivelse af samarbejde, facilitering og projektledelse i tværfaglige teams
  • redegøre for grundlæggende begreber til analyse af et givet projekts etiske og teknologiske rammer og implikationer.

Færdigheder:

  • identificere, afgrænse og innovativt bearbejde en relevant problemstilling for en eller flere interessenter samt begrunde og vurdere de dertil knyttede analytiske og praktiske valg
  • diskutere de etiske og teknologiske konsekvenser af løsningsforslaget.

Kompetencer:

  • ansvarsfuldt at planlægge og facilitere komplekse arbejdsprocesser i samarbejde med andre
  • diskutere og teoretisk reflektere over gruppens arbejdsproces og det enkelte medlems bidrag hertil
  • vurdere, hvordan egen viden samt egne færdigheder og kompetencer, såvel kernefaglige som almene, kan indgå i tværfaglige samarbejder og skabe værdi på et bredt arbejdsmarked.

Eksamen

Eksamen består af en portfolio, der dokumenterer projektarbejdet – herunder jeres undersøgelser, valg, fravalg og resultater undervejs i processen.

Du kan læse mere om eksamen i kursusbeskrivelsen i AU’s Kursuskatalog.