Antropologi

Feltarbejdet spænder over anden del af 2. og første del af 3. semester på kandidatuddannelsen i antropologi.

Feltarbejdet skal udgøre minimum 4 og maksimum 5 måneder (forløbet aftales nærmere med den faglige vejleder), og forløbet afsluttes med en feltrapport som eksamensopgave. Denne opgave skal være 15 sider, og det anbefales, at den lægger op til specialet i det efterfølgende semester.

Det anbefales både ved feltarbejde og feltpraktik, at du allerede tidligt på kandidatuddannelsen skaffer kontakter der, hvor du skal lave feltarbejde, da du på 2. semester skal lave en projektbeskrivelse af dit projekt, som indeholder både en beskrivelse af felten, en problemformulering og projektets analytiske og metodiske ramme.

Skal du på feltarbejde aftales dette i samråd med din vejleder, som du får tildelt (i forlængelse af et mentormøde på 1. semester (se herunder).

Aftale om feltpraktik

Hvis du skal på praktikophold/feltpraktik, skal du underskrive en praktikaftale. Din vejleder skal godkende en praktikaftale. For at sikre et acceptabelt grundlag for aftalen, herunder eventuelle krav og forpligtelser fra praktikstedets side, skal praktikaftalen endelig godkendes og underskrives af afdelingsleder på antropologi.

Husk at du kan søge et Arts rejsestipendium ifm. udlandsophold. Læs mere om ansøgningskriterier, forhåndsgodkendelse og deadline(s) for ansøgning her 

Mentormøde og tildeling af vejleder

Du vil blive tildelt en faglig vejleder til feltarbejde/feltpraktik og speciale i midten af 1. semester.

På Afdeling for Antropologi tilbydes alle kandidatstuderende en mentorsamtale i begyndesen af 1. semester med henblik på tildeling af en faglig vejleder til enten feltarbejde eller feltpraktik.

Mentormødet varetages af den ansvarlige linjekoordinator (fx på almen eller visuel antropologi), og samtalen giver dig mulighed for både at overveje idéer og emner til feltarbejde/feltpraktik samt at foreslå en eventuel vejleder.

Det er linjekoordinatorerne og afdelingsleder der sørger for den endelige godkendelse og fordeling af vejledere til alle studerende. Det vil sige, at du ikke selv skal søge om en vejleder, men du må altså gerne foreslå en i forbindelse med mentormødet.

Bemærk at det indledende møde med din vejleder først finder sted i starten af 2. semester (primo februar). Der kan desuden kun ønskes og/eller tildeles faglige vejledere blandt afdelingens adjunkter, lektorer og professorer. Den vejleder, som du får tildelt, bliver også automatisk din vejleder på dit specialeprojekt på 4. semester.

Emne til feltarbejde

Når du skal vælge og planlægge det emne, du vil lave feltarbejde om, skal du huske på, at du udvikler mange kompetencer under dit feltarbejde:

 • Regional kompetence: Du får en specifik viden om det sted, hvor du laver dit feltarbejde.
 • Tematisk kompetence: Temaerne, du undersøger under dit feltarbejde, kan bruges i mange andre sammenhænge end lige det enkelte feltarbejde. Derfor er det også vigtigt at overveje, hvilke temaer dit feltarbejde skal omhandle.
 • Teoretisk kompetence: Teorierne, du benytter under dit feltarbejde, er ligesom temaerne brugbare i mange andre sammenhænge og giver dig kompetencer, der rækker ud over dit regionale og tematiske fokus.

Krav til feltarbejde og feltpraktik

Studieordningen for kandidatuddannelsen forklarer de formelle krav, der gælder for feltarbejdet/feltpraktikken.

Du skal fokusere på 3 ting ved dit feltarbejde:

 • Det etnografiske: Ved feltarbejdet forventes der, at du selvstændigt kan benytte sig af de etnografiske metoder til at indsamle etnografisk materiale, der giver mening i en faglig sammenhæng og i forhold til den antropologiske problemstilling, du har opstillet for dit projekt.
 • Refleksion over materialet: Du skal kunne diskutere og reflektere over din metodiske tilgang, samt kunne formidle dit etnografiske materiale og vurdere karakteren af dit indsamlede materiale.
 • Det analytiske: Du skal kunne identificere de overordnede problemstillinger, den teoretiske baggrund og de centrale analytiske begreber, samt være i stand til at udpege analytiske temaer i dit indsamlede materiale.

Særligt om feltpraktik

Som udgangspunkt skal man ikke skelne mellem feltpraktik og feltarbejde. Alle kravene, der gælder for feltarbejdet, er også gældende, hvis man vælger at tage i feltpraktik.

For feltpraktikken gælder, at:

 • Du tager kontakt til en virksomhed og laver din undersøgelse ud fra virksomhedens kontakter og/eller muligvis allerede fastlagte projekter inden for den virksomhed.
 • Virksomheden, du er i feltpraktik hos, er i samarbejde med dig med til at sætte rammerne for det feltarbejde, du skal lave.
 • Du skal have godkendt en fagligt kvalificeret person som ansvarlig partner ved værtsinstitutionen på stedet og underskrive en praktikaftale. Det skal klart fremgå af aftalen, hvad du skal lave, og at du kan anvende de indsamlede oplysninger i din feltrapport og dit speciale og evt. efterfølgende i artikler. Afdeling for antropologi har en formular til aftale om feltarbejde, du skal bruge.
  Hent praktikaftale (PDF)

NB: Feltpraktikken er ikke ment som et almindeligt praktikforløb, hvor du er ansat som medarbejder i virksomheden, men som en mere erhvervsrettet måde at foretage dit feltarbejde på. 

Krav forud for eksamen i "Feltarbejde 1: at skabe sit felt"

Du skal som studerende ikke som tidligere have bestået ”Etnografisk metodologi og feltforberedelse” for at kunne gå til eksamen i ”Feltarbejde 1: at skabe sin felt”. Ændringen sker for at undgå, at du som studerende bliver unødigt forsinket. I stedet er der indført et nyt forudsætningskrav i forbindelse med eksamen i ”Feltarbejde 1: at skabe sin felt”. Ændringen sker for at sikre, at alle studerende er klar til at gå i felten (både dem som har bestået ”Etnografisk metodologi og feltforberedelse”, og dem som ikke har).

Det skal du gøre som studerende:

 1. Forudsætningskravet i faget ”Feltarbejde 1: at skabe sin felt” betyder nu, at du som studerende skal aflevere en godkendelsesblanket som et bilag til din eksamen i ”Feltarbejde 1”.
 2. Godkendelsesblanketten skal underskrives af din vejleder som dokumentation for, at vejleder har godkendt din foreløbige projektbeskrivelse. Snak evt. med din vejleder om dette.
 3. Aflever godkendelsesblanketten som bilag til din eksamensopgave i ”Feltarbejde 1”. Aflevering af godkendelsesblanketten er en forudsætning for, at opgaven bedømmes, men blanketten indgår ikke i selve bedømmelsen.
 4. Uanset om du har gennemført ”Etnografisk metodologi og feltforberedelse” eller ej, skal du indlevere godkendelsesblanketten som bilag til din eksamensopgave i Feltarbejde 1.

Godkendelsesblanketten finder du her.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt enten din vejleder eller afdelingskoordinator Sofie Raun, sofie.raun@cas.au.dk