Projektforløb på 3. semester

Det individuelle forløb

Projektforløb på 3. semester

Projektforløbet på 3. semester varer 8 uger og er placeret enten i de første 8 uger eller de sidste 8 uger af semesteret: 

 • I forårsemesteret har du projektforløb i ugerne 6-13 eller i ugerne 17-24.
 • I efterårssemesteret har du projektforløb i ugerne 36-43 eller 46-2. 

Institut for klinisk medicin fordeler alle studerende tilfældigt inden semesterstart  

I ugerne uden projektforløb har du faget Klinik II, hvor du er 8 uger i klinik.

Seks forskellige typer projektforløb

Du skal vælge projektforløb blandt de her seks muligheder: 

Klinikforløb og Forskningsforløb

Hvis du vælger Klinikforløb eller Forskningsforløb kan du finde inspiration på følgende liste. Bemærk, at der er to faner i bunden af listen. 

Selvtilrettelagt projektforløb

Vælger du Selvtilrettelagt projektforløb, skal du stadigvæk opfylde de samme krav, som de forløb, du finder på den forhåndsgodkendte liste. Den eneste forskel er, at du selv vælger, hvor du vil hen, og hvilket fokus du vil have.

Sådan gør du, hvis du vil lave et selvtilrettelagt projektforløb

Innovation og værdiskabelse og Lægelig ledelse

'Innovation og værdiskabelse i sundhedsvæsenet' samt 'Lægelig ledelse og udvikling i et komplekst sundhedsvæsen' foregår begge på AU. Du kan læse mere om begge projektforløb i kursuskataloget.

Læs mere om Innovation og værdiskabelse i sundhedsvæsenet.

Læs mere om Lægelig ledelse og udvikling i et komplekst sundhedsvæsen

Sammenhæng mellem projektforløb og speciale

Projektforløbet på 3. semester kan lægge op til et speciale på 4. semester. Men det er vigtigt, du strukturerer det sådan, at der er et selvstændigt eksamensprodukt på 3. semester, som ikke plagieres eller færdiggøres i specialet.

Produkterne på 3. og 4. semester skal klart kunne adskilles fra hinanden. 

Eksempler på sammenhængende forløb

Eksempler på sammenhængende forløb:

 • Du arbejder med en metode på 3. semester og udarbejder et produkt, hvor validering af metoden beskrives. Denne metode kan indgå på 4. semester med behørig reference og anvendes til at generere data, som indgår i specialet.
 • Du udarbejder en projektprotokol på 3. semester, som er udgangspunkt for forskning, der udføres på 4. semester.
 • Du udarbejder en baggrundsanalyse af et forskningsområde, der afsluttes med en rapport, hvilket lægger op til, at man kan afgrænse et konkret forskningsspørgsmål, der via anden litteratursøgning skal undersøges i dybden i specialet.

Du er meget velkommen til at kontakte os Health Studier, hvis du er i tvivl om sammenhængen mellem dit projektforløbet og specialet

Tilmeld dig Klinik- eller Forskningsforløb

Hvis du vælger forløb inden for forskning eller klinik, kan du finde projektlisten her. 

Hvordan gør jeg?

 1. Find det forløb, du er interesseret i i projektlisten - bemærk, at der er to faner i dokumentet.  Vejlederen bestemmer selv metode for, hvem der skal have forløbet: 1. ”først til mølle princippet”, 2. deres CV eller 3. interview    
 2. Kontakt den vejleder, der står som kontaktperson og lav en aftale. Hvis forløbet er booket, bliver linjen markeret rød hurtigst muligt, og du kan ikke længere kontakte den pågældende vejleder. Det er vejleders ansvar ikke at tage for mange studerende ind.
 3. Udfyld den korrekte formular - husk forløbsnummeret i den første kolonne og udfyld i samarbejde med din vejleder, da I indbyrdes aftaler det faglige indhold. Den faglige beskrivelse skal indeholde dit individuelle projektforløb inklusiv formål og metoder, f.eks. om det er et systematisk review, analyse af allerede indsamlede data eller en selvstændig speciale-specifik procedure. Det skriver I i feltet "Beskriv fagligt indhold":

  1. Tilmeld dig Forskningsforløb her
  2. Tilmeld dig Klinikforløb her

Du får at vide på din post.au.dk-mail, om dit forløb er blevet godkendt, eller om det faglige indhold skal justeres. Dette sker løbene inden den 15. april/15. oktober.

Efter deadline bliver der taget stilling til, om dit forløb bliver afviklet i de første eller de sidste 8 uger af semestret. Du vil modtage en mail, når fordelingen er klar, og du vil som sædvanlig se dit holdnummer i STADS.

Tilmeld dig Innovation og værdiskabelse eller Lægelig ledelse

Der er plads til 25 på hvert forløb.

Der er tilmelding fra d. 1.-7. marts og 1.-7. september. 

Der er ingen begrænsning for tilmelding, men hvis der er flere tilmeldte end pladser, trækker vi lod.

Du får besked senest den 10. marts/10. september, hvis du har fået en plads på kurset.

Tilmeld dig her 

Tilmelding åbner 1. september 2021.  

Forskningsforløb: Det afsluttende skriftlige produkt

I forbindelse med det 8 ugers individuelle forskningsforløb, skal du udarbejde et afsluttende skriftligt produkt, der skal indeholde følgende (jvf læringsmål):

 • Baggrund med formulering af relevant problemstilling og forskningshypotese
 • Metode og studiedesign
 • Statistik og analyse
 • Diskutér data med inddragelse af anden relevant litteratur. 
   

Rapport på max 10 sider

Det skriftlige produkt kan bestå af en rapport på max 10 sider, en forskningsprotokol, en fondsansøgning, en artikel, et abstract eller en poster.

Det skriftlige produkt kan du enten aflevere individuelt eller som del af et gruppearbejde.

Læs mere: Læs om de forskellige betingelser for at aflevere individuelt og i gruppe i kursuskataloget.  

Det skriftlige produkts maksimale omfang inkluderer ikke forside, resumér, referenceliste eller figur- og datamateriale - heller ikke  tabel- og figurtekster - og heller ikke en evt. indholdsfortegnelse  og liste over forkortelser.

Der skal kun afleveres ét dokument: hoveddokumentet (selve opgaven) - ingen bilag.

Må ikke være tidligere publiceret artikel

Det skriftlige produkt må ikke være en artikel, du allerede har fået publiceret. Du må dog gerne inddrage viden fra en artikel, du har fået publiceret. Du skal i så fald tydeligt angive kildehenvisning, nøjagtigt som hvis du bruger viden og passager fra andres tekster og artikler. Gør du ikke det, er der tale om plagiering og eksamenssnyd.

Læs mere: Bliv klogere på plagiering og eksamenssnyd.  


Bedømmelse

Dit produkt bliver bedømt som bestået/ikke-bestået af vejleder og en udpeget medbedømmer, der ikke har været direkte involveret i dit forløb.  


Afleveringsfrister

 • Første rul afleverer deres skriftlige produkt senest fredag kl. 12 i uge 43 (efteråret)/fredag i uge 14 (foråret)
 • Andet rul afleverer deres skriftlige produkt  senest fredag kl. 12 i uge 2 (efteråret)/fredag i uge 24 (foråret).

Du afleverer det skriftlige produkt via digital eksamen. 

Find log-in og vejledning til digital eksamen her.

Klinikforløb: Det afsluttende skriftlige produkt

I forbindelse med det 8 ugers individuelle klinikforløb skal du udarbejde et afsluttende skriftligt produkt, der skal indeholde læringsmålene:

 • Diskussion af evidensen for de retningslinjer, der ligger til grund for den kliniske funktion, du har haft i klinikforløbet. 
 • Beskrivelse af patienternes perspektiver, pårørendes perspektiver, personalets perspektiver og generelle etiske perspektiver med hensyn til den kliniske funktion.
 • Sammenfatning af den kliniske funktions mulige udvikling med hensyn til væsentlige elementer som demografi, profylakse, nye behandlingsmuligheder, teknologiske løsninger, organisering, jobglidning, udgiftsflytning. Herunder en beskrivelse af lægens rolle i forhold til denne udvikling.
 • Gengivelse af forhold vedrørende funktionens ledelsesmæssige, økonomiske, uddannelsesmæssige og rekrutteringsmæssige aspekter. 


Rapport på max 10 sider

Et skriftlige produkt består af en rapport på max 10 sider, hvor alle ovenstående punkter skal indgå.

Du kan fremhæve et af punkterne, hvis det vurderes at have været det vigtigste emne under klinikforløbet, men det skal begrundes, hvorfor fokus er lagt netop på dette område. Det anbefales, at du via overskrifter fremhæver læringsmålene i din rapport. 

Du udarbejder og afleverer produktet individuelt, også selvom du har indgået i en gruppe af studerende på samme forløb. Der må ikke være medforfattere på det skriftlige produkt. 

Det skriftlige produkts maksimale omfang inkluderer ikke forside, resumér, referenceliste eller figur- og datamateriale - heller ikke  tabel- og figurtekster - og heller ikke en evt. indholdsfortegnelse  og liste over forkortelser.

Der skal kun afleveres ét dokument: hoveddokumentet (selve opgaven) - ingen bilag.


Må ikke være tidligere publiceret artikel

Det skriftlige produkt må ikke være en artikel, du allerede har fået publiceret. Du må dog gerne inddrage viden fra en artikel, du har fået publiceret. Du skal i så fald tydeligt angive kildehenvisning, nøjagtigt som hvis du bruger viden og passager fra andres tekster og artikler. Gør du ikke det, er der tale om plagiering og eksamenssnyd.

Læs mere: Bliv klogere på plagiering og eksamenssnyd.  


Bedømmelse

Dit produkt bliver bedømt som bestået/ikke-bestået af vejleder og en udpeget medbedømmer, der ikke har været direkte involveret i dit forløb.  


Afleveringsfrister

 • Første rul afleverer deres skriftlige produkt senest fredag kl. 12 i uge 43 (efteråret)/fredag i uge 14 (foråret)
 • Andet rul afleverer deres skriftlige produkt senest fredag kl. 12 i uge 2 (efteråret)/fredag i uge 24 (foråret).

 Du afleverer det skriftlige produkt via digital eksamen.   

Find log-in og vejledning til digital eksamen her.

Forskningsår og Forskningsforløb

Et forskningsår kan ikke give merit for et Forskningsforløb. Du har dog mulighed for at arbejde videre med dit forskningsår, når du tager dit Forskningsforløb.

Hvis du ønsker det, skal du lave en aftale med din vejleder fra forskningsforløbet og gøre følgende:

 1. Hvis dit forskningsår er udenfor AU, søger du et Selvtilrettelagt projektforløb via studienævnet 
 2. Hvis dit forskningsår er på AU, søger du et Forskningsforløb her.