Specialet på medicin

Tilmelding

Tilmelding til specialet foregår i Selvbetjeningen (STADS). Du skal selv tilmelde dig specialet, og det sker i undervisningstilmeldingsperioderne 1.-5. november (mhp. at aflevere i forårssemesteret) eller 1.-5. maj (mhp. aflevering i efterårssemesteret).

Hvor er specialet placeret?
Specialet er placeret på uddannelsens 4. semester, hvor de studerende skriver speciale i rotationer af 5 uger. På dette semester er der således indlagt tid til at skrive specialet, hvorfor det anbefales at skrive speciale på dette semester. Der er ikke indlagt tid til specialeskrivning på nogen af de andre semestre på kandidatuddannelsen.

Hvornår kan jeg skrive specialet?
Du skal have bestået, hvad der svarer til første studieår, før du kan skrive dit speciale. Du kan således godt vælge at skrive speciale på 3. semester, hvis du har bestået, hvad der svarer til første studieår.

Hvornår skal du senest tilmeldes specialet?
Har du endnu ikke skrevet specialet, når du rammer 6. semester regnet fra din studiestart, så tilmelder administrationen dig. Det betyder, at det ikke er muligt at skubbe specialet til efter 6. semester og dermed lægge det i dit ekstra ½ år.

Tilmeldingen til specialet er bindende. Når først du er tilmeldt specialet, afvikles hhv. 2. og 3. prøveforsøg i umiddelbar forlængelse heraf. Nærmere retningslinjer herom opdateres løbende.

Gruppeaflevering
Læs herom i Kursuskataloget - link hertil findes under "Format og læringsmål"

Opgavevalg og vejleder

Du har to muligheder, når du skal vælge opgaveemne :

 1. Du kan finde et emne i opgavekataloget (find det under LINKS) og træffe aftale med den vejleder, der er opgivet under emnet.
 2. Du kan selv træffe aftale med en vejleder om et projekt. Det kan være en vejleder, du har mødt ifm. undervisning, klinik eller andet. Krav til vejleder: Vedkommende skal have en ansættelse på fakultetet Health, Aarhus Universitet, minimum som lektor /klinisk lektor. Hvis du har flere vejledere, skal du kun opgive navnet på hovedvejlederen -  den/de andre er medvejledere - hovedvejleder er ansvarlig for din specialeeksamen og SKAL have ansættelse på HEALTH. Øvrige vejledere behøver ikke have en HEALTH-ansættelse.
 3. Hvis du har haft et selvtilrettelagt forløb på 3. semester, kan du bygge videre på dette. Det betyder ikke, at du kan aflevere den samme opgave igen som speciale, men at du fortsætter med den samme vejleder, og at I sammen  tager udgangspunkt i stoffet fra 3. semester og udarbejder en ny opgave /hypotese, som du kan bruge til dit speciale.

Sammenhæng mellem projektforløb og speciale

Projektforløbet på 3. semester kan lægge op til dit speciale på 4. semester.

De to eksamensopgaver skal dog tydeligt kunne afskilles fra hinanden.

Du må for eksempel ikke færdiggøre eller plagiere dit projektforløb i specialet.

Eksempler på sammenhængende forløb

 • Du arbejder med en metode i projektforløbet og udarbejder et produkt, hvor du validerer metoden. Denne metode kan du bruge i specialet fx til at generere data. Du skal huske at referere til produktet fra projektforløbet i specialet.
   
 • Du arbejder med at indsamle data på 3. semester og udarbejder et produkt, hvor du beskriver dataindsamlingen. De indsamlede data kan du analysere på 4. semester (husk reference) og bruge til at besvare det forskningsspørgsmål, som indgår i specialet.
   
 • I projektforløbet laver du en projektprotokol, der beskriver et forskningsprojekt. Det forskningsprojekt må du gerne udføre i forbindelse med specialet.
   
 • I projektforløbet laver du en baggrundsanalyse af et forskningsområde, som du afslutter med en rapport. I rapporten lægger du op til et forskningsspørgsmål, som du via en anden litteratursøgning undersøger i dybden i specialet.

Specialekontrakt - hvordan gør jeg?

Du udfylder ansøgningsformularen sammen med din vejleder og afleverer ved at trykke SEND, hvorefter formularen sendes til HE Studier - med kopi til din vejleder. Indsendelsesfristen for specialekontrakten er den 15. august (vedr. aflevering af selve opgaven i efterårssem.) og den 15. januar (vedr. aflevering af selve opgaven i forårssem.).

Selvom specialekontrakten først skal være indsendt hhv. efter jul /efter sommerferien, er det en rigtig god ide at have en aftale med en vejleder og have snakket om projektet hhv. inden jul /inden sommerferien, så du måske bare mangler at udfylde selve kontrakten - ellers siger al erfaring, at du meget nemt kommer i tidsnød.

Hvis I er flere der skriver sammen, skal I kun udfylde og indsende formularen én gang. Til gengæld skal begge/alle navne og studienumre stå i den. Der ER rubrikker til det. 

Powerpoint med info om specialeprocessen findes under LINKS 

Du kan se bort fra de specifikke datoer i powerpointen – de frister du har brug for at kende er - som der også står under punktet om aflevering - følgende: 

Afleveringsfrist for specialekontrakten:
15. januar (for aflevering i forårssemestret)
15. august (for aflevering i efterårssemestret)

Afleveringsfrist for selve opgaven er :
første hverdag i juni (forårssemestret)
første hverdag i januar (efterårssemester)

Format og læringsmål

Du kan læse mere om format og læringsmål for specialeopgaven i kursuskataloget. og om forskellen på kvantitativt og kvalitativt speciale.


Yderligere format-detaljer der ikke står i kursuskataloget:

 • Der skal angives referenceliste over anvendt litteratur.
 • Antal anslag (inkl. blanktegn) angives på forsiden (et tal for hver) for dansk resumé, engelsk resumé og hovedtekst. Ingen krav til filnavn og udformning af forside. 
 • Der skal kun afleveres ét dokument: hoveddokumentet (selve opgaven) - ingen bilag. Specialekontrakten skal ikke uploades ved aflevering af opgaven.
 • Specialeopgaven er et eksamensprodukt, som skal udarbejdes selvstændigt. Forfattere må kun være den eller de studerende, der er forhåndsgodkendt jf. specialekontrakten.

Aflevering - hvordan gør jeg?

Afleveringsfristen for din opgave er den:

 • første hverdag i juni (forårssemester)
 • første hverdag i januar (efterårssemester).

Du skal aflevere din opgave i Digital Eksamen senest kl. 23.59.

Når du har afleveret din opgave, har du ikke længere mulighed for at ændre i den.

Afleveringen åbner ved semesterstart, og du kan derfor aflevere, når det passer dig. Opgaven bliver først bedømt efter afleveringsfristen.

Hvis du er i tvivl om noget omkring plagiat, kan Health Studieservice dokumentere tidspunktet for din aflevering.

Tilmelding til 2. og 3. forsøg for specialet

Du bruger et prøveforsøg, hvis:

·       du ikke afleverer dit speciale til tiden

·       du ikke består.

Du bliver automatisk tilmeldt 2. eller 3. prøveforsøg. Du har ikke mulighed for at afmelde dig specialet.

Hvis du ikke afleverer specialet til tiden, starter dit nye forsøg 14 dage efter afleveringsfristen for dit forrige forsøg.

Hvis du ikke består specialet, starter dit nye forsøg 14 dage efter fristen for bedømmelse af din eksamen.  

Du får en ny afleveringsfrist på 3 uger.

Du skal have godkendt en ændret opgaveformulering

Ved både 2. og 3. prøveforsøg skal du have godkendt en ændret opgaveformulering. Den ændrede opgaveformulering skal ligge indenfor samme emneområde.

Der skal dog være et nyt element i opgaveformuleringen, så der er tale om en reel ændring. Din specialevejleder og studieleder/uddannelsesleder skal godkende den ændrede opgaveformulering.

Vi sender information til dig på din au-mail, hvis du skal i gang med 2. eller 3. prøveforsøg.    

Læs mere: Sådan gør du, hvis du bliver syg i forbindelse med specialeskrivningen.

Forskningsår og speciale

Du kan skrive dit speciale på baggrund af  data indsamlet i forbindelse med dit forskningsårsprojekt.
Du kan først aflevere specalet, når din indskrivning på forskningsåret og dermed din orlov er afsluttet.
Specialet kan tidligst skrives efter at du har bestået første studieår på kandidatuddannelsen.


SPECIALEKONTRAKT
Udfyld specialekontrakten sammen med din vejleder og husk at bruge vejledningen. 

Gå til specialekontrakt og vejledning


Deadlines
Dine deadlines afhænger af hvornår du bliver indskrevet på forskningsåret:

Du er indskrevet: 01.09.2022 – 31.08.2023 (indskrevet i efterårssemestret)

 • Du tilmelder dig specialet i STADS 1.-5. maj 2023
 • Du indsender specialekontrakten senest 15. august 2023
 • Du afleverer opgaven senest første hverdag i januar 2024.

Du er indskrevet: 01.02.2023 – 31.01.24 (indskrevet i forårssemestret)

 • Du tilmelder dig specialet i STADS 1.-5. november 2023
 • Du indsender specialekontrakten senest 15. januar 2024
 • Du afleverer opgaven senest første hverdag i juni 2024


Bedømmelse
Som forskningsårsstuderende har du dog mulighed for at få opgaven bedømt inden for 6 uger efter afleveringen – det kræver blot at du kontakter HE Studier herom når du har afleveret – skriv til studadm.eksamen.medicin@au.dk.

Sådan gør du, hvis du vil genbruge data fra en tidligere opgave

Du må gerne genbruge data og resultater fra en tidligere opgave, et forskningsforløb, et forskningsår eller en artikel i andre opgaver - fx specialet. 

Men du skal gøre det på den rigtige måde, så du undgår snyd.

Sådan må du bruge publiceret data (artikler)

 • Du må gerne bruge rå-data fra en publiceret artikel. Men gør du det, skal du lave en helt ny problemstilling og en ny analyse, der ikke tidligere er lavet eller publiceret. Det skal være tydeligt i opgaven/specialet, at data tidligere har været publiceret. 
 • Opgaven/specialet må ikke være en gengivelse af en artikel, der er publiceret og dermed bedømt, inden du afleverer opgaven/specialet. 
 • Du skal referere til egne publicerede data, som du gør med andres publicerede data. Ellers er det selvplagiering.


Sådan må du bruge ikke-publiceret data

 • Du må gerne bruge data, som ikke tidligere har været publiceret. Gør du det, skal det være tydeligt i opgaven/specialet, hvilke data du selv har lavet, og hvilke data, der er lavet af andre.
 • Har du tidligere brugt data til en opgave på studiet, må du gerne bruge data igen. Gør du det skal du lave en helt ny problemstilling og en ny analyse, der ikke tidligere er lavet og bedømt.
 • Husk at referere til din egen opgave, hvis du bruger dele af den. Gør du ikke det, er det selvplagiering. 


Individuelt og selvstændigt

 • Du må ikke bruge et artikeludkast, som flere forfattere har arbejdet på i fællesskab som din opgave/speciale. Det må du ikke, fordi opgaven/specialet skal være udarbejdet individuelt og selvstændigt.
 • Du har mulighed for at skrive specialet sammen med en eller to medstuderende. Læs mere om de formelle krav til specialet i kursuskataloget.  
   

Spørgsmål

Spørgsmål  vedrørende specialet på ny ordning kan rettes til uddannelsesadministrator Ulla Schmidt us@au.dk – tlf. 93508143