Specialeopgaven - ny studieordning

Tilmelding

Tilmelding til specialet foregår i Selvbetjeningen (STADS). Du skal selv tilmelde dig specialet, og det sker i undervisningstilmeldingsperioderne 1.-5. november (mhp. at aflevere i forårssemesteret) eller 1.-5. maj (mhp. aflevering i efterårssemesteret).

Hvor er specialet placeret?
Specialet er placeret på uddannelsens 4. semester, hvor de studerende skriver speciale i rotationer af 5 uger. På dette semester er der således indlagt tid til at skrive specialet, hvorfor det anbefales at skrive speciale på dette semester. Der er ikke indlagt tid til specialeskrivning på nogen af de andre semestre på kandidatuddannelsen.

Hvornår kan jeg skrive specialet?
Du skal have bestået, hvad der svarer til første studieår, før du kan skrive dit speciale. Du kan således godt vælge at skrive speciale på 3. semester, hvis du har bestået, hvad der svarer til første studieår.

Hvornår skal du senest tilmeldes specialet?
Har du endnu ikke skrevet specialet, når du rammer 6. semester regnet fra din studiestart, så tilmelder administrationen dig. Det betyder, at det ikke er muligt at skubbe specialet til efter 6. semester og dermed lægge det i dit ekstra ½ år.

Tilmeldingen til specialet er bindende. Når først du er tilmeldt specialet, afvikles hhv. 2. og 3. prøveforsøg i umiddelbar forlængelse heraf. Nærmere retningslinjer herom opdateres løbende.

Opgavevalg

Du har to muligheder, når du skal vælge opgaveemne :

 1. Du kan finde et emne i opgavekataloget (find det under LINKS) og træffe aftale med den vejleder, der er opgivet under emnet.
 2. Du kan selv træffe aftale med en vejleder om et projekt. Det kan være en vejleder, du har mødt ifm. undervisning, klinik eller andet. Krav til vejleder: Vedkommende skal have en ansættelse på fakultetet Health, Aarhus Universitet, minimum som lektor /klinisk lektor.
 3. Hvis du har haft et selvtilrettelagt forløb på 3. sem. kan du bygge videre på dette. Det betyder ikke at du kan aflevere den samme opgave igen som speciale, men at du fortsætter med den samme vejleder og at I sammen  tager udgangspunkt i stoffet fra 3. semester og udarbejder en ny opgave /hypotese som du kan bruge til dit speciale.

Sammenhæng mellem individuelt projekt og speciale

Projektforløbet på 3. semester kan lægge op til et speciale på 4. semester.

Forløbet skal struktureres således, at der er et selvstændigt eksamensprodukt på 3. semester, som ikke plagieres i specialet.

Man kan således ikke bare arbejde videre med et projekt fra 3. semester og færdiggøre dette på 4. semester, hvis produkterne for 3. og 4. semester hermed ikke klart kan adskilles.

Eksempler på klart adskilte forløb er: 

 • at man arbejder med en metode på 3. semester og udarbejder et produkt, hvor validering af metoden beskrives. Denne metode kan indgå på 4. semester med behørig reference og anvendes til at generere data, som indgår i specialet.
 • at man udarbejder en projektprotokol på 3. semester, som er udgangspunkt for forskning, der udføres på 4. semester.
 • at man udarbejder en baggrundsanalyse af et forskningsområde, der afsluttes med en rapport, hvilket lægger op til, at man kan afgrænse et konkret forskningsspørgsmål, der via anden litteratursøgning skal undersøges i dybden i specialet.

Specialekontrakt - hvordan gør jeg?

Du udfylder ansøgningsformularen sammen med din vejleder og afleverer ved at trykke SEND, hvorefter formularen sendes til HE Studier - med kopi til din vejleder. Specialet på ny ordning kører første gang i efteråret 2020 og her er ansøgningsfristen den 15. august. Vedr. aflevering af specialet i  forårssemestret fremover (første gang i 2021), vil afleveringsfristen for specialekontrakten være den 15. januar. 

Selvom specialekontrakten først skal være indsendt hhv. efter jul /efter sommerferien er det en rigtig god ide at have en aftale med en vejleder og have snakket om projektet hhv. inden jul /inden sommerferien, så man måske bare mangler at udfylde selve kontrakten - ellers siger al erfaring at man meget nemt kommer i tidsnød.

Hvis I er flere der skriver sammen, skal I kun udfylde og indsende formularen én gang. Til gengæld skal begge/alle navne og studienumre stå i den. Der ER rubrikker til det. 

Format og læringsmål

Du kan læse mere om format og læringsmål for specialeopgaven i kursuskataloget.


Yderligere format-detaljer der ikke står i kursuskataloget:

 • Der skal angives referenceliste over anvendt litteratur.
 •  Illustrations- og datamateriale må tilsammen maksimalt udgøre 10 figurer eller tabeller, og disse må tilsammen højst fylde 10 normalsider, med font 12.
 • Specialets maksimale omfang inkluderer ikke forside, resumé, referenceliste eller figur- og datamateriale - heller ikke  tabel- og figurtekster - og heller ikke en evt. indholdsfortegnelse  og liste over forkortelser. Anslag (inkl. blanktegn) for dansk og engelsk resumé og hovedtekst skal angives på forsiden. Ingen krav til filnavn og udformning af forside. 
 • Specialeopgaven er et eksamensprodukt, som skal udarbejdes selvstændigt. Forfattere må kun være den eller de studerende, der er forhåndsgodkendt jf. specialekontrakten.

Aflevering

Aflevering foregår i Digital eksamen. Afleveringsfristen for specialet er den første hverdag i juni (forårssem.) og den første mandag i januar (efterårssem.) - begge gange kl. 23.59. Der åbnes for aflevering ved semesterstart, og du kan dermed aflevere, når det passer dig, men opgaven bliver først bedømt efter afleveringsfristen.

Når opgaven er afleveret i Digital eksamen har du ikke længere mulighed for at ændre i den og kan derfor godt arbejde videre på artiklen mhp. publicering.  Ved tvivltilfælde om evt. plagiat, kan HE Studier dokumentere afleveringstidspunktet.

2. og 3. forsøg

Manglende aflevering – det tidsmæssige perspektiv
Hvis du ikke afleverer dit speciale rettidigt (eks. 4. januar), registreres du som Udeblevet (U), og et prøveforsøg er brugt. 2. og et evt. 3. forsøg ruller umiddelbart herefter, således at din afleveringsfrist for 2. forsøg ligger én måned efter (eks. 4. februar). Afleverer du heller ikke dit 2. forsøg, ligger 3. forsøg en måned senere (eks. 4. marts). Tilsvarende i forårssemesteret. (juni, juli, august).

Manglende aflevering – det faglige perspektiv
Hvis ikke du afleverer specialet rettidigt, skal du i løbet af ugen efter og i samråd med din vejleder lave en ændret opgaveformulering, som skal godkendes af studieleder. Specialekontrakten udfyldes på ny, hvor der tydeligt gøres opmærksom på, hvori ændringerne består.

Den ændrede opgaveformulering skal være inden for samme emnekreds som den oprindelige opgave, men der skal indgå et nyt element, således at der reelt set er tale om en ny opgave. Det kan sidestilles med en almindelig reeksamen, hvor den studerende ikke får det oprindelige opgavesæt igen, men derimod et nyt opgavesæt inden for samme emneområde.

Hvis du dumper specialet

Hvis du dumper specialet ruller 2. forsøg umiddelbart efter, således at din afleveringsfrist for 2. forsøg ligger én måned efter den opgivne karakterfrist. I samråd med din vejleder skal du finde ud af, hvad der skal ændres inden næste aflevering.

Forskningsår

Nedenstående formular er til forskningsårstuderende, der ønsker at aflevere specialeopgave i forlængelse af forskningsåret.
Specialeopgaven er allerede godkendt i forbindelse med indskrivning på forskningsåret.

Du tilmelder dig i STADS i tilmeldingsperioden 1.-5. november (aflevering i forårssemesteret) eller 1.-5. maj (aflevering i efterårssemesteret). Tilmeldingen er bindende.

Som forskningsårsstuderende kan du først aflevere din specialeopgave, når indskrivningen til forskningsåret (og dermed orloven) er afsluttet. Du skal lave opgaven efter de gældende regler i Studieordningen.

For at kunne bruge dit forskningsårsprojekt til specialeopgaven, skal du have bestået første år på kandidatuddannelsen inden du påbegynder forskninsgåret. 

Specialekontrakten specielt for FÅ-studerende finder du her.

Der er samme frist for udfyldelse af denne kontrakt, som for øvrige specialestuderende - 
mhp. aflevering af opgaven i efterårssem.: 15. august.
mhp. aflevering af opgaven i forårssem.: 15. januar.

Afleveringsfrist og bedømmelse

Mht. selve afleveringen er afleveringsfristerne således:

 • Efterårssemesteret: den første mandag i januar.
 • Forårssemesteret: den første hverdag i juni.

Der åbnes for aflevering ved semesterstart (hhv. 1. september og 1. februar).

Alle opgaver bliver først bedømt efter afleveringsfristen. Som forskningsårsstuderende har du dog mulighed for at få opgaven bedømt inden for 6 uger efter afleveringen – det kræver blot, at du kontakter HE Studier herom når du har afleveret - skriv til studadm.eksamen.medicin@au.dk

Aflevering af speciale og publicering af artikel

Specialeopgaven må ikke bygge på en artikel, der er publiceret og dermed bedømt inden indlevering af specialet. 

Dette skyldes dels, at specialet ikke må have medforfattere (med mindre du vælger at skrive det sammen med en medstuderende - se regler for dette), og dels at du ikke må bruge elementer, du allerede har modtaget kritik (bedømmelse) af i en (ny) eksamen (uretmæssig hjælp). Endvidere kunne specialet opfattes som afskrift af artiklen (selvplagiat). 

Når du har indleveret din specialeopgave, må du godt bruge det, der indgår i opgaven til at skrive en artikel. Du vil da ikke længere kunne ændre i specialeopgaven på basis af den kritik, du ville få under review af artiklen. Der kan dog her være restriktioner for det pågældende tidsskrift, specielt hvis specialet er tilgængeligt online - konsultér det pågældende tidsskrifts politik vedrørende dette. HE Studier offentliggør ikke de medicinske specialer.

Har du i denne forbindelse yderligere spørgsmål til din egen situation, er du velkommen til at spørge HE Studier – Ulla Schmidt: us@au.dk.

Spørgsmål

Siden udbygges i løbet af foråret 2020 – spørgsmål  vedrørende specialet på ny ordning kan rettes til uddannelsesadministrator Ulla Schmidt us@au.dk – tlf. 87168367.