Klager

Klagefristen

En klage skal være Arts Studier i hænde senest fjorten dage efter offentliggørelsen af eksamensresultatet. Klager, der modtages for sent, kan ikke forventes behandlet.

 • Ved mundtlige eksamener løber fristen fra den dag, hvor du er til eksamen og får din karakter.
 • Ved skriftlige eksamener løber fristen fra den dag, hvor bedømmelsen bliver offentliggjort. Fristen løber dog tidligst fra den dato, der er angivet som bedømmelsesfrist i eksamensplanen.

Klagens indhold

Inden du indgiver en klage, bør du om muligt drøfte klagepunkterne med den kursusansvarlige.

Det er dit eget ansvar, at du får begrundet din klage, så de, der skal behandle din klage, får et godt grundlag at træffe afgørelse på. Det betyder, at du skriftligt skal redegøre for, hvad du klager over og hvorfor. Du skal være særligt omhyggelig med begrundelsen. Det er en god idé at henvise til fagets læringsmål i studieordningen.

Proceduren omkring eksamensklager

Reglerne om klager over eksamen står i kap. 7 i Eksamensbekendtgørelsen, som du finder på siden her under punktet Eksamen og censur:

Din klage skal indsendes via mitstudie.au.dk, blanketten "Klage over eksamen".
Alle klager skal stiles til dekanen for Arts. 

Du vil modtage afgørelse på din eksamensklage i din e-boks.

Hvad kan du klage over?

 • Eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende)
 • Prøveforløbet (måden hvorpå eksamen blev afviklet)
 • Bedømmelsen (karakteren)
 • Retlige forhold (i strid med bekendtgørelser og love)
 • Fejl og mangler i forbindelse med en prøve (f.eks. støjgener eller tekniske problemer)

Du kan klage over både mundtlige og skriftlige eksamener.

I en eksamensklage kan du ikke klage over vejledning og/eller undervisning. Eventuelle problemer af denne karakter bør indgå i den almindelige undervisningsevaluering eller tages op med instituttets studieleder.

Hvad skal du være opmærksom på, inden du klager?

Din klage kan resultere i en lavere karakter. Bedømmelsen ved en ombedømmelse eller en omprøve kan resultere i, at din karakter bliver sat ned, og du kan ikke klage over den nye karakter. 

Du kan ikke være anonym, når du klager over en eksamen. De, der behandler din sag, kan se dit navn m.m., men alle sagsbehandlere har tavshedspligt.

Det er altid en god idé at tage en snak med underviser omkring eksamen/bedømmelsen, inden du klager, da han/hun kan klarlægge forhold, der er lagt vægt på i bedømmelsen. Du skal dog være opmærksom på, at underviser ikke er forpligtet til at give dig en tilbagemelding på din bedømmelse.

Det er dit eget ansvar, at du får begrundet din klage, så de, der skal behandle din klage, får et godt grundlag at træffe afgørelse på. Det betyder, at du skriftligt skal redegøre for hvad, du klager over og hvorfor. Du skal være særligt omhyggelig med begrundelsen. Det er en god idé at henvise til fagets læringsmål i studieordningen.

Ved gruppeprøver gælder det, at klagen kun kan vedrøre din egen præstation, og at du ikke kan indsende en klage på en medstuderendes vegne. Du kan derfor kun klage over bedømmelsen af din del af opgaven, og en gruppe kan ikke indsende en fælles/enslydende klage. Der kan godt være overlappende punkter mellem flere gruppemedlemmers klager, men det er nødvendigt, at hvert gruppemedlem forholder sig til sin individuelle præstation, idet det er denne del af opgaven som ligger til grund for den individuelle bedømmelse.

Hvis du har været til en mundtlig eksamen, er det en god idé hurtigst muligt at skrive alt ned, som er blevet sagt under eksaminationen og desuden gemme eventuelle notater fra forberedelsestiden.

Hvad sker der typisk, når du klager?

Klagen skal være Arts’ studieadministration i hænde senest to uger efter, at bedømmelsen er blevet offentliggjort. Fristen løber tidligst fra den dag, bedømmelsen senest skulle offentliggøres.

Når klagen er modtaget, får du en kvittering på, at vi har modtaget klagen. Derefter sender vi klagen videre til de oprindelige bedømmere, som har to uger til at afgive en udtalelse.

Udtalelsen sendes til dig, og du har en uge til at udfærdige kommentarer, som du sender til studieadministrationen.

Universitetet træffer derefter en afgørelse på baggrund af klage, udtalelse og dine kommentarer. Her er der ingen tidsfrist, men det vil ske hurtigst muligt.

Afgørelsen er én af følgende:

 • en ny bedømmelse (ombedømmelse) ved nye bedømmere (kun ved skriftlig eksamen)
 • tilbud om ny prøve (omprøve) ved nye bedømmere
 • en afvisning af klagen

Du og bedømmerne får besked om afgørelsen.

Du skal være opmærksom på, at accept af omprøve eller ny bedømmelse kan resultere i ændret karakter.

Det tager typisk 2 måneder (juli undtaget) at behandle en eksamensklage.

Klage over afgørelse (Anke)

Hvis din klage er blevet afvist, kan du vælge at indbringe den for et ankenævn. Ankenævnet kan dog kun behandle faglige spørgsmål og ikke retlige spørgsmål eller spørgsmål, der vedrører fejl eller mangler ved prøven. 

Fristen for at anke er to uger efter, at du har modtaget afgørelsen på klagen. De samme krav som nævnt ovenfor (skriftlighed, begrundelse osv.) gælder også ved anken, og den skal på samme måde stiles til dekanen og sendes til studieadministrationen.

Ankenævnet består af to eksterne censorer, en eksaminationsberettiget underviser og en studerende inden for fagområdet. 

Ankenævnet skal træffe afgørelse senest to måneder efter, at anken er indgivet (juli undtaget), og du underrettes hurtigst muligt herefter.

Ankenævnet træffer én af følgende afgørelser:

 • at du får et tilbud om en ombedømmelse ved nye bedømmere (kun ved skriftlig eksamen)
 • at du får et tilbud om en omprøve ved nye bedømmere
 • at du ikke får medhold i klagen

Du skal være opmærksom på, at accept af omprøve eller ny bedømmelse kan resultere i ændret karakter.

Ankenævnets afgørelse er endelig, hvilket betyder, at du ikke kan klage videre i systemet, hvad angår den faglige del af din klage.

Klage over retlige spørgsmål

Ønsker du at klage over et retligt spørgsmål i forbindelse med afgørelsen, dvs. om sagen er behandlet i overensstemmelse med gældende ret, og om universitetets skøn ligger inden for de retlige rammer, som lovgivningen opstiller, kan denne afgørelse iht. eksamensbekendtgørelsens § 48 indbringes for universitetet.

En eventuel klage skal være modtaget af universitetet senest to uger, efter at denne afgørelse er meddelt dig.

 

Klager over retlige spørgsmål sendes ligeledes til Arts’ studieadministration.  

Universitetet udarbejder herefter en udtalelse, som du vil få lejlighed til at kommentere, inden klagen, udtalelsen og dine eventuelle kommentarer sendes til Styrelsen for Videregående Uddannelser.