Karakterer og anden bedømmelse

Du kan se dine eksamensresultater på studieselvbetjeningen (STADS), som du kan tilgå via mitstudie.au.dk.  

Ved eksamen må der gå op til 4 uger fra eksamensdatoen, til du får din bedømmelse. Bedømmelsesfristen vil fremgå af din eksamensplan.

For specialer gælder det, at Universitetet skal meddele bedømmelsen senest 4 uger efter, at specialet er indleveret til bedømmelse. Hvis du indleverer dit speciale i juli måned, kan der gå op til 6 uger. 

Du kan se i din studieordning, om din eksamen bedømmes med karakter eller bestået / ikke bestået.

Karakterer

Du kan se i din studieordning, om din eksamen bedømmes med karakter eller bestået / ikke bestået.

Karakterer gives efter 7-trinsskalaen:

12: for den fremragende præstation
10: for den fortrinlige præstation
7: for den gode præstation
4: for den jævne præstation
2: for den tilstrækkelige præstation
00: for den utilstrækkelige præstation
-3: for den ringe præstation

­

Karaktergennemsnit

Du har mulighed få dit vægtede karaktergennemsnit beregnet og formelt verificeret.

Dit vægtede gennemsnit er et udtryk for dit karaktergennemsnit beregnet i forhold til karakterernes ECTS-vægtning på henholdsvis bachelor- og kandidatniveau. Karaktergennemsnittet bruges typisk, hvis du skal søge om optagelse på et universitet i udlandet. Bemærk, at dit gennemsnit ikke beregnes i forhold til dine medstuderendes karakterer, samt at beregningen af gennemsnittet først tilbydes, når uddannelsens sidste eksamen er bestået.

Skriv til Studiecenter Arts, hvis du har behov for at få udarbejdet et verificeret karaktergennemsnit. Sagsbehandlingstiden kan være op til 8 uger, så send din henvendelse i god tid, før du skal bruge dokumentet.

Bestået / ikke bestået

Hvis en eksamen bedømmes bestået / ikke bestået, vil der i resultatoversigten på studieselvbetjeningen stå:

B: for bestået
I: for ikke bestået

Censur

Ingen censur / uden censur
Bruges primært hvis eksamensformen er 'aktiv undervisningsdeltagelse'

Intern censur / intern bedømmelse
Bedømmelsen foretages af eksaminator og i nogle tilfælde af yderligere en af universitetets undervisere.

Ekstern censur
Bedømmelsen foretages af eksaminator og en censor, som ikke er ansat på AU.

Administrativ bedømmelse

Hvis der ikke er en eksamensbesvarelse at bedømme, vil du få en 'administrativ bedømmelse'.

Nedenfor kan du se, hvad de forskellige administrative bedømmelser dækker over.

Undervisningsdeltagelse

Du har ikke opfyldt forudsætningskravet og er derfor ikke indstillet til eksamen

DF

Du er ikke mødt op eller har ikke deltaget i tilstrækkelig grad

I

Skriftlige hjemmeopgaver

Du har ikke afleveret

U

Du har tilgået spørgsmålet, men ikke afleveret

FE

Du har afleveret blankt

FE

Du har ikke overholdt formalia (fx minimums-/maksimumkrav)

BF

Du har ikke overholdt kravene om individualisering

BF

Prøven er blevet afbrudt pga. bortvisning

BF

Du har afleveret for sent

BF

Du har ikke afleveret dit speciale

F

Stedprøver

Du er ikke mødt op

U

Du er mødt op, men har ikke afleveret

FE

Du har afleveret blankt

FE

Mundtlig eksamen

Du er udeblevet

U

Du er udeblevet, men har aflevere fx synopsis

FE

Du har afbrudt eksamen / har trukket spørgsmål og forladt eksamen

FE

Eksamensudskrift og eksamensbevis

Eksamensudskrift

Du får ikke automatisk tilsendt en udskrift af dine resultater, men du kan selv skrive en ud fra studieselvbetjeningen (STADS) via mitstudie.au.dk.  

Eksamensbevis

Når du har bestået en bachelor-, kandidat- eller masteruddannelse, udsteder universitetet et eksamensbevis.

Dit bevis blive udstedt digitalt, og du vil modtage det i din e-Boks. Det kan du læse mere om her: