Formalia

Når du afleverer en skriftlig opgave, er der en række regler og retningslinjer (formalia), der skal være overholdt. De er beskrevet generelt her – du kan se, hvad der gælder for netop din uddannelse i din studieordning.

FORMALIA

Hvor mange sider?

I din studieordning står der, hvor mange normalsider din opgave må/skal fylde. En normalside svarer til 2400 enheder (tegn/anslag) inkl. mellemrum. (Brug dit tekstbehandlingsprogram til at tælle op hvor mange enheder du har skrevet. I Word ligger funktionen under fanebladet ”Gennemse”)

Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling samt citater og noter (fodnoter, slutnoter, litteraturhenvisninger, billedtekster, uddybende forklaringer mv.).

 

Tabeller, grafer, figurer, billeder, tegninger mv. tæller det antal tegn, de indeholder. Fx tæller en figur som denne det antal tegn, de tre ord repræsenterer.

Det her skal ikke tælles med:

  • Titelblad
  • Evt. forord
  • Indholdsfortegnelse
  • Litteraturliste
  • Illustrationer
  • Bilag
  • Anerkendelses/takkeskrivelser

Et evt. resumé:

  • Tæller med på DPU
  • Tæller ikke med på Kultur og Samfund
  • Tæller ikke med på Kommunikation og Kultur

NB: Hvis din studieordning specificerer andet, skal du altid følge din studieordning.

Resumé (abstract)

Dit bachelorprojekt, kandidatspeciale, akademiske overbygningsprojekt eller masterprojekt skal altid forsynes med et resumé på et fremmedsprog.
Andre opgaver: Det står i din studieordning, om opgaven skal indeholde et resumé.

Omfang

Du kan se i din studieordning, hvor langt resuméet skal/må være. En normalside svarer til 2400 enheder (tegn/anslag) inkl. mellemrum.

Sprog

Hvis du skriver på dansk, skal resuméet skrives på engelsk, med mindre der står noget andet i din studieordning.

Hvis du skriver på engelsk, skal resuméet skrives på engelsk, med mindre der står andet i din studieordning.

Tæller det med i sidetallet?

Hvis du er studerende på DPU, skal resuméet regnes med i sidetallet.

Hvis du er studerende på Institut for Kultur og Samfund eller Institut for Kommunikation og Kultur skal resuméet ikke regnes med i sidetallet, men det har en vis betydning for bedømmelsen (indgår modificerende).

Hvem har skrevet hvad? (gruppeopgave)

Det er beskrevet i din studieordning, hvis en eksamen kan eller skal aflægges som gruppeeksamen.

Når man afleverer en skriftlig opgave som gruppe, skal der være mulighed for at give en individuel bedømmelse til hvert gruppemedlem. Det skal altså fremgå entydigt af opgaven, hvem der har skrevet hvilke afsnit. De nærmere bestemmelser for, hvilke dele af opgaven, der kan skrives i fællesskab, fremgår af din studieordning.

Det er meget vigtigt, at I får registreret gruppen korrekt i WISEflow inden den deadline, som fremgår i WISEflow under den enkelte prøve - typisk en uge inden eksamen. Ved bundne hjemmeopgaver vil det først være muligt at registrere gruppen efter prøven er blevet udleveret.

Særligt for mundtlig eksamen med synopsis

Synopser, der danner baggrund for en mundtlig eksamen, indeholder ikke altid et krav om individualisering.

Det vil fremgå af din studieordning, om der er et krav om individualisering eller ej. Hvis der er et krav om individualisering i din studieordning, skal du og din gruppe angive, hvem der har skrevet hvilke afsnit. Hvis der ikke er et krav om individualisering i din studieordning, skal I ikke angive, hvem i gruppen, der har skrevet hvilke afsnit af den konkrete eksamen.

Omprøve i synopsis-eksamen uden individualiseringskrav:
Du kan ikke genbruge en synopsis fra en gruppeeksamen uden individualiseringskrav, hvis de andre i gruppen er gået op og har fået opgaven bedømt bestået.

Kontakt Studiecenter Arts, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forstå prøvedetaljerne i din studieordning. 


Vær også opmærksom på...

Anonymisering af eksamensafleveringer

Ved udvalgte eksamener gøres studerende anonyme

Eksamenssnyd og screening af opgaver

Hvad må man – og hvornår er noget eksamenssnyd? Sæt dig ind i reglerne for din eksamen og læs om eksamenssnyd her:

Din opgave kan blive screenet

Afdelingslederen på din uddannelse og/eller Studienævnet beslutter, hvilke eksamener, der skal screenes for eksamenssnyd i AU’s plagieringskontrolsystem. Plagieringskontrollen er en integreret del af WISEflow. Systemet sammenholder den enkelte opgave med materialer fra forlag, tidligere opgaver, der har været screenet i plagieringskontrolsystemet (URKUND), herunder også opgaver fra samme termin, samt materiale fra internettet. Du kan ikke se i WISEflow eller på Brightspace (tidligere Black Board), om din opgave bliver screenet for eksamenssnyd.

Referencer

Find information om referencehåndtering på AU Librarys sider for studerende:

Fortrolighed, databeskyttelse og GDPR

Hvis du samarbejder med en virksomhed i forbindelse med en opgave kan der være behov for en fortrolighedsaftale.

Hvis du arbejder med personoplysninger i en opgave, er det dit ansvar at overholde regler om databeskyttelse og GDPR.

Læs mere her: