Vigtige regler på din uddannelse

De regler, du finder på siden her, er nogle af de vigtigste regler for dig, som er studerende på en uddannelse på Arts.

Reglerne sætter nogle rammer for din uddannelse, som det er vigtigt, at du er opmærksom på. Hvis du ikke lever op til reglerne, kan konsekvensen nemlig være, at du bliver meldt ud.

Hvis du i løbet af din uddannelse kommer i en situation, som betyder, at du ikke kan følge reglerne, har du mulighed for at søge dispensation.

Studiestartsprøven

På alle bacheloruddannelser og A-linjer på kandidatuddannelser på Arts bliver der afholdt studiestartsprøve inden udgangen af september måned på det første semester.

  • Der er ikke tale om en prøve, hvor du bliver testet på din faglige viden - formålet er at afgøre, om du reelt er begyndt på uddannelsen, og det viser du ved at deltage i prøven.
  • Prøven giver ikke ECTS og bliver bedømt bestået/ikke-bestået.
  • Du har to prøveforsøg.

Tilmelding og resultat

Når du begynder på uddannelsens første semester, er du automatisk tilmeldt studiestartsprøven. Hvis du ikke består ved første prøveforsøg, bliver du automatisk tilmeldt det andet prøveforsøg.

Resultatet af studiestartsprøven vil fremgå af din selvbetjening senest ved udgangen af september.

Det er vigtigt, at du deltager i studiestartsprøven

Hvis du ikke deltager i studiestartsprøven og derved ikke består prøven, bliver du meldt ud af universitetet med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel.

Studiestartsprøven på bacheloruddannelserne

Studiestartsprøven er tilknyttet et af kurserne/modulerne på første semester – du finder information om, hvilket af kurserne/modulerne det drejer sig om, i din studieordning.

I din studieordning kan du via linket 'Se kursusudbud' få mere information om studiestartsprøven.

Har du spørgsmål til studiestartsprøven, kan du spørge din underviser i det pågældende kursus eller studievejlederen på din uddannelse.

Studiestartsprøve på kandidatuddannelserne

Hvis du begynder på en kandidatuddannelse ved sommerstart, skal du deltage i en studiestartsprøve i forbindelse med studiestart. Undtaget fra denne regel er studerende på B-linjer.

Sådan foregår studiestartsprøven

Når du begynder på uddannelsens første semester, får du tilsendt en mail på din AU mail-adresse med link til studiestartsprøven.

Studiestartsprøven består i et spørgeskema, der skal besvares, samt et dokument der skal udfyldes og uploades.

Hvis du ikke overholder fristen, har du brugt dit første prøveforsøg, og du vil automatisk blive tilmeldt det andet prøveforsøg, som foregår på samme måde med en ny frist. Der er kun to forsøg til prøven.

Førsteårsprøven

Som bachelorstuderende skal du bestå en førsteårsprøve.

Førsteårsprøven er ikke én prøve, men består af flere eksamener, som du skal bestå senest ved udgangen af dit første studieår.*

I din studieordning under studiediagrammet kan du se, hvilke eksamener der indgår i førsteårsprøven, og hvornår de ligger.

*Hvis der indgår propædeutiske fag på din uddannelse, kan der gælde særlige regler for, hvornår førsteårsprøven skal være bestået. Læs mere under ”Særligt for BA-uddannelser med propædeutik”.

Hvis du ikke består førsteårsprøven

Har du ikke bestået eksamenerne i førsteårsprøven inden for den frist, der er angivet i din studieordning, modtager du et varslingsbrev om udmeldelse i din e-Boks.

Hvis du ikke har bestået eksamenerne i førsteårsprøven inden for fristen på grund af sygdom eller andre usædvanlige forhold, har du mulighed for at søge dispensation for tidsfristen.

Antal eksamensforsøg

Hvis du ikke består eksamenerne i førsteårsprøven inden for den frist, der er angivet i studieordningen, mister du muligheden for at aflægge de resterende eksamensforsøg.

Bemærk også, at du på nogle eksamener, der indgår i førsteårsprøven, kun har mulighed for at aflægge to prøveforsøg.

Særligt for bacheloruddannelser med propædeutik

Propædeutiske fag indgår ikke i førsteårsprøven. Fristen for at bestå de eksamener, der indgår i førsteårsprøven, kan derfor ligge senere på uddannelser med propædeutiske fag.

Alle eksamener, der indgår i førsteårsprøven, skal stadig være bestået ved udgangen af det første studieår – men det første studieår regnes fra og med det første semester, hvor der indgår ikke-propædeutisk undervisning.

Eksempel 1: Hvis der på dit 1. semester ligger både propædeutiske fag og ikke-propædeutiske fag, skal førsteårsprøven være bestået ved udgangen af 2. semester.

Eksempel 2: Hvis der på 1. semester kun ligger propædeutiske fag, men 2. semester består af ikke-propædeutiske fag, skal førsteårsprøven være bestået ved udgangen af 3. semester.

Eksempel 3: Hvis der på både 1. og 2. semester udelukkende ligger propædeutiske fag, skal førsteårsprøven være bestået ved udgangen af 4. semester.

Maksimal studietid

Hvad er maksimal studietid?

  • Den maksimale studietid angiver, hvor lang tid du har til at gennemføre dit studie
  • Den maksimale studietid for bachelorstuderende på Arts er den normerede tid for uddannelsen + 1 år
  • Den maksimale studietid for kandidatstuderende på Arts er den normerede tid for uddannelsen + 1/2 år
  • Du kan se, hvordan din uddannelse er normeret i din studieordning
  • Hvis din uddannelse er forlænget som følge af rammeudvidelse eller propædeutik, er din maksimale studietid forlænget tilsvarende

Hvor kan jeg se min maksimale studietid?

Du kan finde din maksimale studietid på mitstudie.au.dk.

Hvad sker der, hvis jeg ikke færdiggør min uddannelse inden for min maksimale studietid?

Har du ikke færdiggjort din uddannelse inden for tidsrammen, bliver du automatisk udmeldt

Udmeldelsen effektueres, uanset hvilke og hvor mange kurser du måtte mangle, og uanset om du ikke har brugt alle dine prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.

Din maksimale studietid vil altid udløbe enten pr. 1. september eller 1. marts. Du vil modtage en varsling i din e-boks ca. 14 dage inden udløb af din maksimale studietid. Mangler du et resultat for de sidste afsluttende prøver på din uddannelse, skal du kontakte Studiecenter Arts. Bliver du automatisk udmeldt, får du ikke yderligere bekræftelse på udmeldelsen.

For at undgå at blive udmeldt, fordi du overskrider din maksimale studietid, vil vi anbefale dig at være opmærksom på ikke at forsinke dig gennem dit studie. Hvis du er i tvivl om, hvordan du planlægger dit studie bedst, er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen.

Du kan søge dispensation for den maksimale studietid, såfremt der foreligger dokumenterede, usædvanlige forhold

Maksimal studietid for Erasmus Mundus-studerende

Den generelle tidsbegrænsning er aktuelt ikke gældende for studerende på Erasmus Mundus-uddannelser.

Maksimal studietid (masteruddannelser)

Som studerende på en masteruddannelse eller på Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog på Arts har du maksimalt 6 år regnet fra indskrivningstidspunktet til at gennemføre din uddannelse.

(Der kan være særlige bestemmelser for enkelte uddannelser - tjek det i din studieordning)

Hvis du ikke har mulighed for at gennemføre inden for de 6 år har du mulighed for at søge dispensation.

Tre eksamensforsøg

Som udgangspunkt har du tre forsøg til at bestå hver enkelt prøve på din uddannelse – altså tre eksamensforsøg.

Hvis du udebliver fra eller ikke består den ordinære prøve i forlængelse af et undervisningsforløb, bruger du et eksamensforsøg. Du vil derefter have mulighed for at tilmelde dig omprøve (re-eksamen). 

Hvis du har brugt dine tre eksamensforsøg uden at bestå, vil du blive udmeldt af universitetet. Hvis du har været forhindret i at deltage i eksamen som følge af usædvanlige forhold, har du dog mulighed for at søge om dispensation til at få tildelt et ekstra eksamensforsøg.  

Undtagelser fra reglen

Din mulighed for at aflægge tre prøveforsøg er dog begrænset af bl.a. reglerne om studiestartsprøven, førsteårsprøven og din maksimale studietid.  

Hvis du f.eks. ikke har bestået eksamenerne i førsteårsprøven inden udgangen af det første studieår, bortfalder din mulighed for at aflægge de resterende eksamensforsøg. Det vil sige, at du mister retten til at aflægge flere eksamensforsøg, hvis tidsfristen er udløbet.

Bindende tilmelding til eksamen og speciale

Du bliver automatisk tilmeldt obligatoriske kurser og eksamener på din uddannelse.

Du skal selv tjekke, at du er korrekt tilmeldt inden udgangen af tilmeldingsperioden. Du kan se dine tilmeldinger på din studietidslinje på mitstudie.au.dk.

Hvis du vil ændre dine tilmeldinger eller framelde dig undervisning og eksamen kan du gøre det inden for tilmeldingsperioden forud for hvert semester. Derefter er din tilmelding bindende.

Tilmelding til omprøve

Den automatiske tilmelding til eksamen gælder kun 1. prøveforsøg. Du skal altid selv tilmelde dig 2. og 3. prøveforsøg.

Særligt for speciale

Du bliver automatisk tilmeldt specialet på det sidste semester i dit normerede studieforløb på kandidatuddannelsen.

Tilmeldingen til specialet er obligatorisk og bindende. Du har derfor ikke mulighed for at framelde dig - heller ikke selvom du mangler at bestå eksamener på tidligere semestre.