Vigtige regler på din uddannelse

De regler, du finder på siden her, er nogle af de vigtigste regler for dig, som er studerende på en uddannelse på Arts.

Reglerne sætter nogle rammer for din uddannelse, som det er vigtigt, at du er opmærksom på. Hvis du ikke lever op til reglerne, kan konsekvensen nemlig være, at du bliver meldt ud.

Hvis du i løbet af din uddannelse kommer i en situation, som betyder, at du ikke kan følge reglerne, har du mulighed for at søge dispensation.

Studiestartsprøven

På alle bacheloruddannelser og på nogle udvalgte kandidatuddannelser på Arts bliver der afholdt studiestartsprøve inden udgangen af september måned på det første semester.

 • Der er ikke tale om en prøve, hvor du bliver testet på din faglige viden - formålet er at afgøre, om du reelt er begyndt på uddannelsen, og det viser du ved at deltage i prøven.
 • Prøven giver ikke ECTS og bliver bedømt bestået/ikke-bestået.
 • Du har to prøveforsøg.

Tilmelding og resultat

Når du begynder på uddannelsens første semester, er du automatisk tilmeldt studiestartsprøven. Hvis du ikke består ved første prøveforsøg, bliver du automatisk tilmeldt det andet prøveforsøg.

Resultatet af studiestartsprøven vil fremgå af din selvbetjening senest ved udgangen af september.

Det er vigtigt, at du deltager i studiestartsprøven

Hvis du ikke deltager i studiestartsprøven og derved ikke består prøven, bliver du meldt ud af universitetet med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel.

Studiestartsprøven på bacheloruddannelserne

Studiestartsprøven er tilknyttet et af kurserne/modulerne på første semester – du finder information om, hvilket af kurserne/modulerne det drejer sig om, i din studieordning.

I din studieordning kan du via linket 'Se kursusudbud' få mere information om studiestartsprøven.

Har du spørgsmål til studiestartsprøven, kan du spørge din underviser i det pågældende kursus eller studievejlederen på din uddannelse.

Studiestartsprøve på kandidatuddannelserne 2022

Hvis du begynder på en kandidatuddannelse ved sommerstart, skal du deltage i en studiestartsprøve i forbindelse med studiestart. Undtaget fra denne regel er studerende på B-linjer. 

Din studieordning vil pr. 1. september 2022 være opdateret med information om studiestartsprøven og du vil blive informeret om studiestartsprøven i forbindelse med introduktionsarrangementet på din uddannelse.

Sådan foregår studiestartsprøven

Når du begynder på uddannelsens første semester, får du tilsendt en mail på din AU mail-adresse med link til studiestartsprøven.

Studiestarsprøven består i et spørgeskema, der skal besvares, samt et dokument der skal udfyldes og uploades.

Hvis du ikke overholder fristen, har du brugt dit første prøveforsøg, og du vil automatisk blive tilmeldt det andet prøveforsøg, som foregår på samme måde med en ny frist. Der er kun to forsøg til prøven.

Førsteårsprøven

Som bachelorstuderende skal du have bestået en førsteårsprøve senest ved udgangen af dit første studieår.

Førsteårsprøven er ikke én prøve, men består af flere eksamener. Det vil fremgå af din studieordning hvilke eksamener, der indgår i førsteårsprøven.

Hvis du ikke består førsteårsprøven

Har du ikke bestået eksamenerne i førsteårsprøven inden udgangen af første studieår, bortfalder din ret til et nyt eksamensforsøg. Det vil sige, at selvom du har ubrugte eksamensforsøg, så mister du retten til disse, hvis tidsfristen er udløbet. Du kan ikke få udsat beståelsesfristen, fordi du har ubrugte eksamensforsøg.

Hvis du ikke opfylder kravene til førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet og kan ikke optages på den samme uddannelse igen, med mindre du opnår dispensation til udsættelse af førsteårsprøvekravene.

Hvis der er risiko for, at du ikke kan opfylde beståelseskravet for eksempel på grund af længerevarende sygdom eller andre særlige omstændigheder, er der mulighed for at søge dispensation for tidsfristen.

Maksimal studietid

Nye regler for bachelorstuderende pr. 1. september 2022

Universitetsledelsen har i maj 2022 besluttet, at bachelorstuderende på AU fra 1. september 2022 vil have en maksimal studietid på normeret tid + 1 år. Som bachelorstuderende på Arts får du dermed et halvt år mere til at gennemføre din uddannelse, da de nuværende regler har fastsat en maksimal studietid på normeret tid + ½ år.  

De nye regler for maksimal studietid gælder:

 • hvis du begynder på en bacheloruddannelse pr. 1. september 2022
 • hvis du allerede er i gang med en bacheloruddannelse pr. 1. september 2022
 • hvis du allerede har fået forlænget din maksimale studietid
 • hvis din maksimale studietid udløber den 1. september 2022 og du endnu mangler at bestå eksamener på din bacheloruddannelse

Hvor og hvornår kan jeg se min ”nye” maksimale studietid?

Opdateringen af din maksimale studietid sker automatisk, og du skal ikke foretage dig noget. Du vil kunne se din opdaterede maksimale studietid på mitstudie.au.dk fra den 20. september 2022.

Reglerne for SU er uændrede

Vær opmærksom på, at de nye regler for maksimal studietid ikke har betydning for reglerne for SU – herunder antal af SU-klip og kravet om studieaktivitet.

Find mere information

Du kan læse mere om baggrunden for de nye regler her.

Har du spørgsmål til maksimale studietid eller brug for hjælp til at planlægge dit studie, kan du kontakte studievejledningen.

  

Hvad er maksimal studietid?

 • Den maksimale studietid angiver, hvor lang tid du har til at gennemføre dit studie.
 • Den maksimale studietid for bachelorer og kandidater på Arts er den normerede studietid for uddannelsen + ét semester.
 • Det ekstra semester sikrer, at du har 3 prøvemuligheder i alle fag. Du kan se, hvordan din uddannelse er normeret i din studieordning.
 • Hvis din uddannelse er forlænget som følge af rammeudvidelse eller propædeutik, er din maksimale studietid forlænget tilsvarende.

Hvor kan jeg se min maksimale studietid?

Du kan finde din maksimale studietid på mitstudie.au.dk.

Hvad sker der, hvis jeg ikke færdiggør min uddannelse inden for min maksimale studietid?

Har du ikke færdiggjort din uddannelse inden for tidsrammen, bliver du automatisk udmeldt

Udmeldelsen effektueres, uanset hvilke og hvor mange kurser du måtte mangle, og uanset om du ikke har brugt alle dine prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.

Din maksimale studietid vil altid udløbe enten pr. 1. september eller 1. marts. Du vil modtage en varsling i din e-boks ca. 14 dage inden udløb af din maksimale studietid. Mangler du et resultat for de sidste afsluttende prøver på din uddannelse, skal du kontakte Studiecenter Arts. Bliver du automatisk udmeldt, får du ikke yderligere bekræftelse på udmeldelsen.

For at undgå at blive udmeldt, fordi du overskrider din maksimale studietid, vil vi anbefale dig at være opmærksom på ikke at forsinke dig gennem dit studie. Hvis du er i tvivl om, hvordan du planlægger dit studie bedst, er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen.

Du kan søge dispensation for den maksimale studietid, såfremt der foreligger dokumenterede, usædvanlige forhold

Maksimal studietid for Erasmus Mundus-studerende

Den generelle tidsbegrænsning er aktuelt ikke gældende for studerende på Erasmus Mundus-uddannelser.

Maksimal studietid (masteruddannelser)

Som studerende på en masteruddannelse eller på Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog på Arts har du maksimalt 6 år regnet fra indskrivningstidspunktet til at gennemføre din uddannelse.

(Der kan være særlige bestemmelser for enkelte uddannelser - tjek det i din studieordning)

Hvis du ikke har mulighed for at gennemføre inden for de 6 år har du mulighed for at søge dispensation.

Tre eksamensforsøg

Som udgangspunkt har du tre forsøg til at bestå hver enkelt prøve på din uddannelse – altså tre eksamensforsøg.

Hvis du udebliver fra eller ikke består den ordinære prøve i forlængelse af et undervisningsforløb, bruger du et eksamensforsøg. Du vil derefter have mulighed for at tilmelde dig omprøve (re-eksamen). 

Hvis du har brugt dine tre eksamensforsøg uden at bestå, vil du blive udmeldt af universitetet. Hvis du har været forhindret i at deltage i eksamen som følge af usædvanlige forhold, har du dog mulighed for at søge om dispensation til at få tildelt et ekstra eksamensforsøg.  

Undtagelser fra reglen

Din mulighed for at aflægge tre prøveforsøg er dog begrænset af bl.a. reglerne om studiestartsprøven, førsteårsprøven og din maksimale studietid.  

Hvis du f.eks. ikke har bestået eksamenerne i førsteårsprøven inden udgangen af det første studieår, bortfalder din mulighed for at aflægge de resterende eksamensforsøg. Det vil sige, at du mister retten til at aflægge flere eksamensforsøg, hvis tidsfristen er udløbet.

Bindende tilmelding til eksamen og speciale

Du bliver automatisk tilmeldt obligatoriske kurser og eksamener på din uddannelse.

Du skal selv tjekke, at du er korrekt tilmeldt inden udgangen af tilmeldingsperioden. Du kan se dine tilmeldinger på din studietidslinje på mitstudie.au.dk.

Hvis du vil ændre dine tilmeldinger eller framelde dig undervisning og eksamen kan du gøre det inden for tilmeldingsperioden forud for hvert semester. Derefter er din tilmelding bindende.

Tilmelding til omprøve

Den automatiske tilmelding til eksamen gælder kun 1. prøveforsøg. Du skal altid selv tilmelde dig 2. og 3. prøveforsøg.

Særligt for speciale

Du bliver automatisk tilmeldt specialet på det sidste semester i dit normerede studieforløb på kandidatuddannelsen.

Tilmeldingen til specialet er obligatorisk og bindende. Du har derfor ikke mulighed for at framelde dig - heller ikke selvom du mangler at bestå eksamener på tidligere semestre.