Sygdom under dit studium

Sygdom i forbindelse med en enkelt eksamen

Hvis du bliver syg i forbindelse med en enkelt eksamen, har du mulighed for at gå til omprøve. Det kan være en god idé, at du kontakter din læge, så du har dokumentation for din sygdom, hvis du senere skulle få brug for en lægeerklæring.

Længerevarende sygdom

Hvis du bliver ramt af længerevarende sygdom eller andre usædvanlige forhold, som forhindrer eller begrænser dig i at følge dit studium, har du to muligheder:

1) At søge orlov
Når du har orlov, har du ikke mulighed for at følge fag eller gå til eksamen. Du bliver afmeldt undervisning og eksamen i det/de relevante semester(re), og din maksimale studietid bliver udsat.
Det er AU-optagelse, der behandler ansøgninger om orlov (ikke studienævnet). Du skal også være opmærksom på, at du ikke kan modtage SU under en orlov.

2) At søge dispensation
Du kan søge dispensation fra de regler og rammer, der normalt gælder for dig som studerende. Du er fortsat indskrevet på uddannelsen, og afhængigt af din situation kan du søge om at blive afmeldt en del af eller al undervisning og eksamen i en periode.

Dispensation

Hvem kan søge om hvad?

Du har mulighed for at søge dispensation, hvis du selv er syg, eller hvis din arbejdsevne er påvirket af sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie.

Du kan blandt andet få brug for at søge om:

 • At blive afmeldt (helt eller delvist) undervisning og eksamen i det semester / de semestre, hvor den aktuelle sygdomsperiode ligger. Det er vigtigt, at du beskriver præcist, hvad det er, du gerne vil afmeldes. Din ansøgning om afmelding af eksamen skal være modtaget, inden eksamen bliver afholdt.
 • Udsættelse af den maksimale studietid
  Læs om maksimal studietid her
 • Udsættelse af 1.-årsprøven, hvis du er bachelorstuderende
  Læs om 1.-årsprøven her.

Hvis du er i gang med specialet, gælder der særlige regler

Når du søger dispensation, skal du medsende dokumentation i form af en lægeerklæring. Du kan læse nedenfor, hvad lægeerklæringen skal give Studienævnet svar på.

Kontakt din studievejleder / lav en studieplan

Det er en god idé at tale med en studievejleder om, hvorvidt det er en god ide at søge dispensation, og hvad du i givet fald skal søge om.

Sammen med din studievejleder kan du sammensætte en plan for, hvordan du vil fortsætte dit studie, når du vender tilbage efter sygdomsperioden og/eller mens du er delvist studieaktiv. Det er en god ide at sende planen med, når du søger dispensation for at vise, at du har en realistisk plan for, hvordan du vil gennemføre din uddannelse. Studienævnet skal ikke godkende planen, heller ikke hvis du senere ændrer i den, så længe du overholder reglerne fx for maksimal studietid.

Lægeerklæringen

Hvis du søger dispensation, fordi du har en lidelse eller sygdom, som påvirker din mulighed for at gennemføre din uddannelse på de vilkår, der normalt gælder, skal du bruge en lægeerklæring.

Du skal selv betale for lægeerklæringen.

Formålet med lægeerklæringen er at dokumentere, hvordan, i hvor høj grad og hvor længe din lidelse eller sygdom påvirker din mulighed for at studere / gå til eksamen.

Lægeerklæringen skal give svar på disse spørgsmål:

 • Hvordan påvirker sygdommen/lidelsen dig?
  Lægen skal beskrive, hvordan din lidelse/sygdom påvirker din mulighed for at studere, herunder gå til eksamen og overholde gældende regler. Lægen skal ikke nødvendigvis oplyse, hvilken sygdom eller lidelse, der er tale om, men det er vigtigt, at han/hun beskriver, på hvilken måde det påvirker dig, så universitetet har mulighed for at vurdere, om der er grund til at give dig dispensation.
 • I hvor høj grad?
  Lægen kan også give en vurdering af, i hvor høj grad det påvirker din mulighed for at studere (fx om du i en periode er helt ude af stand til at studere, eller godt kan være delvist studieaktiv), og evt. hvordan prognosen er – om der er udsigt til bedring. Ved en deltidssygemelding kan lægen angive, hvor mange timer om ugen du er i stand til at studere.
 • Hvor længe?
  Det er også vigtigt, at lægen med konkrete datoer gør rede for, i hvilken periode du har været syg, og evt. hvor længe det forventes at vare.

Spørgsmålene skal besvares i relation til den regel, du søger dispensation fra. Og lægen skal oplyse, hvilke informationer der stammer fra lægens egen undersøgelse af dig, og hvilke der kommer fra samtale med dig, fra tredjepart, patientjournal el. lign.

Og så skal de her formaliteter også være på plads:

 • Dit navn og personnummer og din adresse.
 • Lægens navn, autorisations-ID, virksomhedsadresse og uddannelse.
 • Oplysning om, hvem der er egen læge.
 • Dato og lægens underskrift eller lignende.

Lægeerklæringens betydning

Lægeerklæringen er en lægefaglig vurdering, som skal give universitetet grundlag for at vurdere, om du skal have dispensation. Universitetet er forpligtet til at forholde sig til lægeerklæringen, når de behandler din sag, men de er ikke forpligtede til at følge lægens eventuelle anbefalinger.

Hvis universitetet ikke mener, de har fået tilstrækkelig dokumentation til at vurdere din sag, har de mulighed for at bede dig om at sende yderligere dokumentation. Universitetet kontakter ikke din læge.

Svar på din ansøgning

Når din ansøgning om dispensation er behandlet, vil du modtage en afgørelse på din ansøgning i din e-Boks eller din AU-mail.

Hvis der er brug for yderligere oplysninger for at kunne afgøre din sag, vil du blive kontaktet på din AU-mail.

Vi behandler din ansøgning så hurtigt som muligt, men vær opmærksom på, at der kan være op til 8 ugers sagsbehandlingstid (juli undtaget). Det anbefales derfor, at du søger i god tid.

SU i forbindelse med dispensation

Læs om SU i forbindelse med dispensation her:

Tillæg af klip (bl.a. grundet sygdom)

SU og sygdom (SU.dk)