Særlige vilkår til eksamen

Hvis du har et handicap eller en funktionsnedsættelse, eller hvis du har et andet modersmål end dansk, kan du søge om dispensation til at gå til eksamen eller til at skrive speciale på særlige vilkår.

For at studienævnet kan nå at behandle din ansøgning inden din eksamen, opfordrer vi dig til at søge så tidligt i dit studieforløb som muligt – og gerne i begyndelsen af semestret.

Du behøver kun søge om særlige prøvevilkår én gang i dit studieforløb, hvis du har et handicap eller en længerevarende funktionsnedsættelse. Hvis du skal søge igen på et senere tidspunkt, vil det fremgå af den afgørelser, du modtager på din ansøgning.

Du kan læse mere om, hvordan du søger og om, hvordan vi behandler din ansøgning nedenfor.

Hvem kan søge?

Du har mulighed for at søge dit studienævn om dispensation til at deltage i eksamen på særlige vilkår:

Hvis du har et handicap eller en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, f.eks.

  • ordblindhed/dysleksi
  • psykiske lidelser
  • neurologiske lidelser
  • bevægelseshandicap
  • syns- eller hørehandicap

Eller hvis du har et andet modersmål end dansk, og du kan dokumentere, at det stiller dig ringere end andre studerende i prøvesituationen.

Hvordan søger du?

Du søger dispensation på mitstudie.au.dk.   

Du skal huske at medsende relevant dokumentation for din funktionsnedsættelse.  

Du skal kun søge om særlige prøvevilkår én gang på baggrund af det samme handicap/den samme funktionsnedsættelse.

Hvis du er påvirket af din funktionsnedsættelse over flere eksamensperioder, vil studienævnet i den relevante periode vurdere, om du skal tildeles særlige vilkår til de kommende eksamener i semestret, inklusive dit speciale.

Du vil hvert semester høre fra studienævnet, så husk at holde øje med din e-Boks og AU-mail.

Det vil fremgå af brevene, hvad du skal gøre – men som udgangspunkt skal du ikke foretage dig yderligere, med mindre du er uenig i studienævnets vurdering eller ikke ønsker ændrede prøvevilkår i et semester.

Du skal dog hvert semester tjekke, at du er tilmeldt de rigtige eksamener, da det er på baggrund af dine tilmeldinger, at vi tildeler dig særlige vilkår til eksamen.

NB: Hvis du i forvejen har søgt eller får SPS-støtte, skal du huske også at søge om særlige prøvevilkår hos Arts.

Husk at vedhæfte dokumentation

For at du kan få tilladelse til at deltage i en eksamen på særlige vilkår, er det normalt en forudsætning, at du kan dokumentere dit behov fx via en lægeerklæring.    

I erklæringen skal det være angivet, hvordan din funktionsnedsættelse påvirker din arbejdsevne. Derudover skal erklæringen være forsynet med stempel/brevhoved og udsteders underskrift.

Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at dokumentation for din funktionsnedsættelse er en væsentlig forudsætning, men ikke en garanti for, at universitetet giver tilladelse til, at du kan deltage i en eksamen på særlige vilkår. I sidste ende er det dit studienævn, der tager stilling til, om du i forbindelse med den konkrete eksamen har behov for særlige eksamensvilkår for at blive ligestillet med dine medstuderende.

Hold øje med din AU-mail

Hvis universitetet ikke mener, de har fået tilstrækkelig dokumentation til at vurdere din sag, har de mulighed for at bede dig sende yderligere dokumentation. Universitetet kontakter ikke din læge.

Hvad sker der, når du har sendt din ansøgning?

Så snart studienævnet bliver bekendt med, at du har et handicap/en varig funktionsnedsættelse, vil du modtage en besked (en såkaldt agterskrivelse) om, at vi har noteret, at du har et handicap/en varig funktionsnedsættelse og derfor vil tilbyde at foretage en vurdering af, om det er relevant at tildele dig særlige vilkår forud for hver eksamensperiode.

Hvis du er indforstået med det, og vi ikke modtager kommentarer fra dig, registrerer vi i vores system, at du har en funktionsnedsættelse, og du vil modtage endnu to breve fra os – en såkaldt semesteragterskrivelse og dernæst en afgørelse om tildeling af særlige prøvevilkår i den kommende eksamenstermin.

Herefter vil studienævnet i den relevante periode hvert semester vurdere, om du skal tildeles særlige vilkår til de kommende eksamener, og du vil hvert semester modtage først en agterskrivelse og derefter en afgørelse om tildeling af særlige prøvevilkår i den kommende eksamensperiode.   

Du modtager studienævnets breve i din e-Boks.  

Hvordan kan din eksamen tilpasses?

Aarhus Universitet kan tilbyde særlige vilkår til en eksamen eller dit speciale, når vi vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille dig med dine medstuderende til den pågældende eksamen.    

Ved tilbuddet om særlige vilkår til eksamen er det en forudsætning, at der ikke sker en ændring af niveauet for eksamen.  

Du kan f.eks. søge om ekstra tid til en eksamen eller om tilladelse til at benytte særlige hjælpemidler.

Hvor finder du din nye afleveringsfrist (eksamenstidspunkt)?

Hvis du har fået tildelt særlige vilkår til eksamen, skal du være opmærksom på, at dit eksamenstidspunkt eller din afleveringsfrist typisk også vil være ændret.  

  • Du kan se eksamensplanen for din uddannelse i begyndelsen af semestret.
  • Dit konkrete, ændrede eksamenstidspunkt kan du finde i WISEflow senest 7 dage inden eksamen.

Med udgangspunkt i eksamensplanen og informationen om dine ændrede prøvevilkår, kan du selv beregne dit nye eksamenstidspunkt. Når vi beregner din nye frist, sætter vi den i praksis ikke til andre tidspunkter end kl. 14* (se eksempel nedenfor).

Eksempel:

Du har fået en fristudsættelse på 2 dage og 12 timer. Den oprindelige afleveringsfrist i eksamensplanen er den 1. juni kl. 14.00. Din beregnede, udsatte afleveringsfrist vil være den 4. juni kl. 02.00 om natten. Men da vi altid sætter din udsatte afleveringsfrist til kl. 14, så er din reelle afleveringsfrist den 4. juni kl. 14.00.

Vi anbefaler, at du altid tjekker WISEflow for at være helt sikker på den korrekte afleveringsfrist.

*Har du fået tildelt længere tid til en stedprøve, gælder dette ikke.

Hvordan foregår din omprøve?

Prøvevilkårene for din omprøve fremgår af den afgørelse, som du modtog i det semester, hvor du var til ordinær eksamen.

Hvis du tilmelder dig en omprøve i et senere semester, vil du derfor ikke modtage et nyt afgørelsesbrev med information om særlige prøvevilkår for omprøven.
Det vil sige, at den afgørelse, som du modtog i det semester, hvor du var til den ordinære eksamen, stadig er gældende til omprøven.

Vi anbefaler, at du gemmer dine afgørelser og genlæser dem, så du er orienteret om, hvilke særlige prøvevilkår, som du har fået tildelt.

Særlige vilkår ved gruppeeksamen

Hvis du får tildelt særlige prøvevilkår i form af ekstra tid til en gruppeeksamen vil de særlige vilkår også gælde for din gruppe.  Andre særlige prøvevilkår gælder i udgangspunktet kun dig.

Sådan registrerer du din gruppe i WISEflow

Når du går til eksamen som del af en gruppe, er det vigtigt, at gruppen registreres i WISEflow inden den deadline, som fremgår i WISEflow under den enkelte prøve.

Deadline vil typisk være en uge før afleveringsdatoen.

Læs mere om gruppedannelse i WISEflow

Hvis gruppen er registreret forkert eller der sker ændringer

Hvis du vælger at gå ud af en gruppe, der allerede er registreret i WISEflow, skal du give besked til Studiecenter Arts.

Hvis du tager kurser på et andet fakultet eller universitet

Vær opmærksom på, at hvis du tager kurser på andre fakulteter eller universiteter, kan der være en anden praksis for tildeling af særlige vilkår til eksamen.

Tager du valgfag på et andet universitet?

Du skal selv informere universitetet, hvis du har et handicap, en funktionsnedsættelse eller andet modersmål end dansk. Kontakt studievejledningen på det andet universitet for at høre om dine muligheder.

Tager du valgfag på et andet fakultet på Aarhus Universitet?

Administrationen på det andet fakultet får besked om, at du har en funktionsnedsættelse, og de vil herefter vurdere, om du skal have dispensation til at gå til eksamen på særlige vilkår.