Speciale på Arts

Specialeforløbet trin for trin

0. Tilmelding til specialet

Hvornår og hvordan bliver jeg tilmeldt specialet?

Du bliver automatisk tilmeldt specialet på det sidste semester i dit normerede studieforløb på kandidatuddannelsen.

Tilmeldingen til specialet er obligatorisk og bindende. Du har derfor ikke mulighed for at framelde dig - heller ikke selvom du ikke har bestået alle forudgående elementer på din uddannelse.  

Du bliver tilmeldt sådan, at du kan afslutte din uddannelse på normeret tid (22 måneder (+ en eventuel rammeudvidelse eller propædeutik)).

Afleveringsfrist for specialer

 • 1. juni for studerende på en toårig kandidatuddannelse med sommerstart
 • 2. januar for studerende på kandidatuddannelser med vinterstart eller rammeudvidelse

Se de øvrige frister i forbindelse med specialet her

1. Forbered dit specialeforløb i god tid

På andet semester af din kandidatuddannelse skal du begynde at indkredse det område, som du er interesseret i at skrive speciale om.

Samtidig skal du også begynde at overveje, hvem du kunne tænke dig at have som vejleder.
På de fleste uddannelser på Arts ligger fristen for at søge om vejleder i slutningen af andet semester.
Se de gældende frister for din uddannelse.

Det er desuden en god ide at begynde at søge materialer tidligt i forløbet, så du har materialerne hjemme, når du skal bruge dem i specialeforløbet. Der er hjælp at hente til informationssøgning på bibliotekerne på AU.

Herudover udbyder Vejledning og Studieinformation kurser og workshops, der kan hjælpe dig med at planlægge din specialeproces.

2. Ansøgning om specialevejleder

Hvordan finder jeg en specialevejleder?

Proceduren for tildeling af specialevejleder afhænger af, hvilken uddannelse du er på.
Læs mere om de enkelte uddannelsers procedure for at søge om specialevejleder

Generelt gælder det, at din specialevejleder skal være ansat på dit institut og skal være professor, lektor eller adjunkt.

Hvornår skal jeg indsende min ansøgning - og hvornår får jeg svar?

I oversigten over tidsfrister kan du se, hvornår du skal ansøge og hvornår du (under forudsætning af at du har søgt rettidigt) kan forvente svar på din ansøgning om vejleder.

Har du rammeudvidelse på din kandidatuddannelse, må du selv vælge, om du vil søge vejleder på dit 2. semester eller dit 3. semester, dvs. ved fristen 1. maj eller 1. november.

Særligt for gruppespecialer

Hvis I er en gruppe, der skriver speciale sammen, skal I udfylde ansøgning om vejleder sammen. Vær opmærksom på, at I kun kan skrive sammen, hvis I har samme afleveringsfrist.

Ansøgningsblanketter

3. Opstart af vejledningsforløb

Når du har fået tildelt en specialevejleder, kan du begynde på vejledningsforløbet. Du får dermed mulighed for at være i en tæt dialog med en faglig vejleder om det emne, som du ønsker at fordybe dig i.

Det er en god ide at få talt emneområde og arbejdstitel igennem med specialevejlederen umiddelbart efter ansøgningen om specialevejleder.

Din vejleder har en central funktion i dit specialeforløb, da vedkommende kan vurdere, om emnet er tilstrækkeligt afgrænset og vurdere om specialet kan skrives inden for de tidsmæssige og faglige rammer, som fremgår i studieordningen.

Husk forventningsafstemning!

Desuden er det også godt at få talt om, hvordan vejledningsforløbet skal foregå, så I får talt om, hvordan, hvor og hvornår I mødes samt hvilken form for vejledning, der gives. 

Tillige bør du og din vejleder ud over det faglige drøfte, hvilke forventninger og ønsker I har til hinanden generelt. Forventningsafstemning er vigtigt, da der er forskellige måder, man kan gennemføre et vejledningsforløb på.

Brug vejledningsplanen aktivt

Sammen med din vejleder skal du udfylde en vejledningsplan, som fastlægger en overordnet plan for dit specialeforløb - herunder både specialets emneområde og planen for vejledningsforløbet.

Det er en god idé, at tage udgangspunkt i planen ved første møde, da den kan hjælpe med at komme omkring de ovennævnte punkter. 
Find inspiration til, hvilke punkter I kan gennemgå i 'Gode råd til det første vejledningsmøde'.

Planen skal først endeligt udarbejdes og indsendes ultimo tredje semester.

4. Plan for specialevejledning

 1. Aftal et møde med din specialevejleder
  Du udfylder vejledningsplanen i samarbejde med din specialevejleder. Sammen drøfter I din problemformulering og udarbejder en plan for vejledning, som skal skrives ind i blanketten.
  Vær opmærksom på, at din problemformulering er foreløbig.  
 2. Du og din vejleder udfylder og underskriver vejledningsplanen
  Afdelingslederen/specialekoordinator underskriver efter blanketten er uploaded
  Blanket: Plan for specialevejledning  
 3. Indscan og upload den underskrevne vejledningsplan via formularen nedenfor
  Vejledningsplanen skal være en pdf fil. Andre formater som fx jpeg eller tif accepteres ikke.
  - For studerende på IKK: Upload af vejledningsplanen
  - For studerende på IKS: Upload af vejledningsplanen
  - For studerende på DPU: Upload af vejledningsplanen
 4. Vær opmærksom på, at du skal modtage en kvitteringsmail.  

Særligt for gruppespecialer
Hvis I er en gruppe, der skriver speciale sammen, skal én af jer udfylde en fælles Vejledningsplan og skrive de resterende medlemmers AU-emailadresser ind i skemaet. Det er kun den, der sender planen, der får en kvittering. Vær opmærksom på, at I kun kan skrive sammen, hvis I har samme afleveringsfrist.

5. Selve specialeforløbet

Undervejs i denne proces bør du have god kontakt med din specialevejleder.

Se desuden 'Inspiration til specialeforløbet', hvis du får brug for yderligere støtte og vejledning i processen.

Specielt for Journalistik (cand.public.)
Hvis du vælger specialet med et journalistisk produkt (prøveform 3), og hvis du ønsker at udforme dette som andet end en trykt artikel, skal udformning og omfang af de(t) journalistisk(e) produkt(er) diskuteres med den journalistiske bivejleder og endeligt godkendes af den akademiske fagleder.

6. Tilkendegivelse af aflevering af specialet

Af hensyn til planlægning af specialebedømmelser er det vigtigt, at du indsender skemaet ”Tilkendegivelse af aflevering af specialet” senest 6 uger før din afleveringsdato.
Hvis du ikke indsender det til tiden, har vi begrænset mulighed for at finde en censor og dermed sikre at dit speciale bliver bedømt inden for fristen.
Når vi har modtaget skemaet, gør vi klar til at du kan aflevere i Digital eksamen. Din digitale eksamen vil åbne 5-7 dage før din afleveringsdato.

 • Aflevering til fristen
  Hvis du planlægger at aflevere til den fastsatte frist, kan du se fristen for indsendelse af skemaet her: Frister i forbindelse med specialet
 • Aflevering tidligere end fristen
  Hvis du planlægger at aflevere (væsentligt) tidligere end den fastsatte frist, skal du skrive den planlagte afleveringsdato ind i skemaet og indsende det senest 6 uger før, du planlægger at aflevere.
 • Ingen aflevering
  Hvis du allerede inden fristen for indsendelse af skemaet kan se, at du ikke vil få mulighed for at aflevere dit speciale til den fastsatte frist, skal du ikke indsende blanketten "Tilkendegivelse af aflevering af specialet".
  Følg i stedet retningslinjerne i pkt. 9 "Hvis specialet ikke afleveres rettidigt eller hvis specialet ikke bedømmes bestået".

Blanketter
- For studerende på IKK: Tilkendegivelse af aflevering af specialet 
- For studerende på IKS: Tilkendegivelse af aflevering af specialet
- For studerende på DPU: Tilkendegivelse af aflevering af specialet

Kvitteringsmail
Hvis du ikke har skrevet din AU-mail (korrekt) på skemaet, vil du ikke modtage en kvittering. Hvis du har skrevet din AU-mail og stadig ikke modtager en kvitteringsmail, skal du kontakte Studiecenter Arts.

Særligt for gruppespecialer
Hvis I er en gruppe, der skriver speciale sammen, skal én af jer udfylde en fælles Tilkendegivelse og skrive de resterende medlemmers navne, studienumre og AU-mailadresser ind i skemaet. Marker foroven at det er et gruppespeciale. Det er kun den, der sender planen, der får en kvittering. Vær opmærksom på, at I kun kan skrive sammen, hvis I har samme afleveringsfrist.

7. Aflevering af specialet

Dit speciale skal afleveres i AU's digitale eksamensplatform: Digital Eksamen.
Du skal være opmærksom på, at dit speciale skal være uploadet og afleveret inden kl. 14.00 på afleveringsdagen.
Sørg for at være i god tid og kig her under ’Skriftlige hjemmeopgaver, også specialet’.

Afleveringsfrister

 • 1. juni for studerende på en toårig kandidatuddannelse med sommerstart
 • 2. januar for studerende på kandidatuddannelser med vinterstart eller rammeudvidelse

Se også oversigten over frister i forbindelse med specialet.
Hvis afleveringsdatoen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen den først følgende hverdag.   

Din aflevering af specialet kan ikke gøres om
Det betyder, at afleveringen er låst i Digital Eksamen, når du har afleveret - du kan altså ikke redigere i det afleverede.
Aflever derfor kun den endelige version.

Din digitale eksamen vil åbne 5-7 dage før din deadline for aflevering af speciale.  

Særligt for aflevering af produktspecialer
Hvis der i dit speciale indgår et fysisk produkt, som det ikke er muligt at uploade, skal selve det fysiske produkt afleveres i Studiecenter Arts i åbningstiden. Ønsker du at aflevere udenfor åbningstiden, skal du kontakte Studiecenter Arts.
De øvrige dele af specialet afleveres via Digital Eksamen.

Særligt for gruppespecialer
Oplysning om at du skal aflevere et gruppespeciale er registreret i Digital eksamen og du skal derfor ikke angive, at du er en del af en gruppen, eller ”danne” gruppen i Digital eksamen, i forbindelse med eller forud for din aflevering.

Må biblioteket offentliggøre mit speciale?
Hvis du ønsker, at dit speciale kan udlånes via AU Library, skal du angive dette på den blanket, du får tilsendt på mail før din aflevering. 

Du kan finde yderligere oplysninger om publicering af specialet her.

Hvis du ikke består dit speciale, er du selv ansvarlig for at kontakte AU Library, for at sikre at specialet ikke ligger tilgængeligt.

8. Bedømmelsen af dit speciale

Frist for bedømmelsen
Universitetet skal meddele bedømmelsen senest fire uger efter afleveringsfristen.
Bemærk: i perioden 15. juni – 15. juli kan bedømmelsesfristen være op til 6 uger.

Ved specialer med mundtligt forsvar
Det mundtlige forsvar vil finde sted inden for de fire ugers bedømmelsestid, der regnes fra den dato, specialet er afleveret. Karakteren bliver givet efter forsvaret.

Forhåndsgodkendelse af specialet
AU understøtter ikke udstedelsen af forhåndsgodkendelser til A-kassen.    

Feedback
Du kan få feedback på dit speciale, når det er bedømt. Aftal med din vejleder hvornår og hvordan I gør det. Feedback kan godt være skriftlig, men er ikke en del af bedømmelsen, sådan som det var tilfældet for specialeudtalelsen tidligere. Derfor kan man ikke klage over feedback, kun over karakteren. 

9. Hvis specialet ikke afleveres rettidigt eller hvis specialet ikke består

Hvis du ikke afleverer dit speciale

 • Hvis du ikke afleverer dit speciale til den fastsatte frist, vil du få registreret et ”F” (For sent afleveret), og du vil have brugt det første af dine tre prøveforsøg.
 • Dit andet prøveforsøg vil automatisk gå i gang, og din nye afleveringsfrist vil være tre måneder efter den oprindelige afleveringsfrist.
 • Senest 14 dage efter den oprindelige afleveringsfrist, skal du fremsende en ny vejledningsplan.
  Vejledningsplanen skal indeholde en omformuleret opgaveformulering, der dog skal ligge inden for samme emneområde som den oprindelige. Bemærk, at du kun skal indhente underskrift fra din specialevejleder. Vi sørger efterfølgende for underskriften fra afdelingslederen.
  - Blanket: Vejledningsplan (2. og 3. prøveforsøg).
  - Upload af blanketten: Se pkt. 4 "Plan for specialevejledning"
 • Senest 6 uger inden du planlægger at aflevere specialet, skal du indsende blanketten "Tilkendegivelse af aflevering af specialet". Du har altså mulighed for at aflevere specialet før den fastsatte afleveringsfrist.
  - Blanket: Se pkt. 6, "Tilkendegivelse af aflevering af specialet"

Hvis du ikke afleverer dit specialet inden for den nye frist, vil du få registreret endnu et ”F” og bruge endnu et eksamensforsøg. Dit tredje og sidste eksamensforsøg vil automatisk gå i gang efter samme regler som gælder for andet prøveforsøg.

Hvis du ikke består

 • Hvis du ikke består dit speciale, vil du få besked om det fra din vejleder.
 • Dit andet prøveforsøg starter på dagen, hvor du bliver gjort bekendt med, at specialet ikke er bestået, og din nye afleveringsfrist vil være tre måneder herefter.
 • Senest 14 dage efter, at du er gjort bekendt med bedømmelsen, skal du sammen med vejleder have underskrevet en ny vejledningsplan med henblik på at aflægge det andet eller tredje forsøg. Den skal indeholde en omformuleret opgaveformulering, der dog skal ligge inden for samme emneområde som den oprindelige. Bemærk, at du kun skal indhente underskrift fra din specialevejleder. Vi sørger efterfølgende for underskriften fra afdelingslederen. 
  - Blanket: Vejledningsplan (2. og 3. prøveforsøg).
  - Upload af blanketten: Se pkt. 4 "Plan for specialevejledning
 • Senest 6 uger inden du planlægger at aflevere specialet, skal du indsende blanketten "Tilkendegivelse af aflevering af specialet". Du har altså mulighed for at aflevere specialet før den fastsatte afleveringsfrist.
  - Blanket: Se pkt. 6, "Tilkendegivelse af aflevering af specialet"

- Særlige forhold

Hvis du ønsker at aflevere dit speciale tidligere end afleveringsfristen

Hvis du ikke har brug for den fulde periode, du får til specialet, kan du sagtens aflevere tidligere. Du skal stadig indlevere din tilkendegivelse af aflevering af specialet senest seks uger før, du vil aflevere specialet. 

Dispensation fra afleveringsfristen

Hvis der foreligger usædvanlige forhold, der forhindrer dig i at arbejde på dit speciale (fx sygdom og barsel) kan studienævnet vælge at dispensere fra afleveringsfristen.

Det er vigtigt, at du søger om dispensation når de usædvanlige forhold opstår og inden afleveringsfristen for det prøveforsøg, du er i gang med. Studienævnet betragter hvert af de 3 prøveforsøg isoleret, og der kan derfor i udgangspunktet kun dispenseres fra afleveringsfristen, hvis de usædvanlige forhold har påvirket det konkrete prøveforsøg, du er i gang med.

Usædvanlige forhold skal altid være dokumenterede.
Læs om dispensationsansøgning.  

Ny vejleder

Hvis du er kommet i en særlig situation, som gør, at du ønsker at skifte vejleder, skal du ansøge om en ny specialevejleder.

 • Hvis du er studerende på IKK eller IKS, skal du kontakte din afdelingsleder
 • Hvis du er studerende på DPU, skal du kontakte specialekoordinator

Hvis din ansøgning imødekommes, skal du sende en mail til Studiecenter Arts, hvor du vedhæfter en godkendelsesmail fra afdelingsleder / specialekoordinator. Din vejledningsplan bliver tilrettet, men det oprindelige afleveringstidspunkt fastholdes.

Hvis din vejleder bliver syg

Hvis din specialevejleder bliver sygemeldt for en længere periode, har du mulighed for at få tildelt en anden vejleder.

Orlov under specialeforløbet

Under specialestudiet gælder de sædvanlige orlovsregler, dvs. du kan søge om orlov med den konsekvens at afleveringstidspunktet udsættes svarende til orlovens omfang. Under orloven kan du ikke få vejledning eller SU.

Barsel og graviditet

Hvis du bliver forælder under dit specialeforløb, har du mulighed for at holde barsel fra dit studium.
Du kan læse mere om dine muligheder på siden om Barsel på Arts.