Erhvervssprog og erhvervskommunikation (CLM)

Retningslinjer for CLM i engelsk, fransk, spansk og tysk

Praktik, som en del af et projektorienteret forløb, kan efter forudgående godkendelse indgå på uddannelsens 3. semester.

Studerende på 2017-studieordninger kan vælge mellem et 20 ECTS og et 10 ECTS forløb.

Studerende på 2020-studieordningen kan vælge et 30 ECTS forløb, hvori der indgår specialeforberedende elementer.

De faglige krav til opholdet i virksomheden samt til eksamen er beskrevet i din studieordning.

Formål

Formålet med det projektorienterede forløb er at sammenkoble konkrete, faglige problemstillinger med de teorier, modeller, begreber og metoder inden for erhvervssprog og international erhvervskommunikation, som du som studerende er blevet introduceret til på uddannelsen. Det projektorienterede forløb kvalificerer dig til at reflektere over og diskutere teoriers implikationer for praksis og praksiserfaringers implikationer for teori. Forløbet forbereder dig til at arbejde professionelt sammen med andre i en erhvervsmæssig kontekst.

Under det projektorienterede forløb gennemfører du et uddannelsesophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed eller organisation. Du udarbejder i forbindelse med forløbet en analyse af væsentlige empiriske og praksisorienterede problemstillinger.
Gennem det projektorienterede forløb styrkes din evne til at sammenkoble teori og praksis og til at arbejde professionelt med erhvervssproglige og kommunikative problemstillinger i en dansk eller udenlandsk virksomhed eller organisation.
Sideløbende med det projektorienterede forløb forberedes uddannelsens afsluttende speciale,  ved at indkredse emnefelt og problemstilling, opsøge relevant analysemateriale og litteratur samt lægge en plan for specialeprocessen.

Projektperiode

I efterårssemestre skal opholdet hos projektværten (praktikstedet) være afsluttet senest 31. december.

Omfanget af timer hos projektværten skal være tilstrækkeligt til, at du som studerende kan blive en del af projektværtens arbejdshverdag og opfylde de faglige mål for projektorienteret forløb, som står i din studieordning.

Samtidig skal der tages højde for, at du skal have tilstrækkelig tid til at deltage i projektseminar og vejledning og til at udarbejde den frie hjemmeopgave og den specialeforberedende opgavesamling.

Omfanget af opholdet hos projektværten ifm. et projektorienteret forløb svarer typisk til ca. 3-4 måneder.

Med en ugentlig arbejdstid på 37 timer giver det som udgangspunkt ca. 480-640 timer hos projektværten.

Det konkrete ugentlige timetal, perioden for opholdet og det samlede timeforbrug hos projektværten aftaler du med din projektvejleder og din projektvært.

Praktikkontrakt

Det er dit eget ansvar at finde og indgå skriftlig kontrakt med et praktiksted. Kontrakten skal blandt andet indeholde en beskrivelse af de opgaver, der skal udføres, en angivelse af hvornår praktikken finder sted og dens omfang (i arbejdstimer) samt navnet på kontaktpersonen i virksomheden. Beskrivelsen af opgaverne skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre praktikkens faglige relevans og niveau. Du finder praktikkontrakten her:

Forhåndsgodkendelse og vejledning

Alle studerende tildeles en intern vejleder, som er en fastansat videnskabelig medarbejder. Den interne vejleder skal:

  • godkende praktikforløb/praktikkontrakt
  • godkende problemformulering, afgrænsning og indholdsfortegnelse for praktikportofolioen samt give vejledning i forbindelse med udarbejdelsen heraf.

Du skal selv tage direkte kontakt til vejleder for at få en forhåndsgodkendelse af praktikforløbet. Vejleder forhåndsgodkender praktikforløbet ved at underskrive praktikkontrakten. Når din projektaftale er godkendt og underskrevet, skal du indscanne og uploade den via blanketten ’Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU’ på mitstudie.au.dk.

Hvis du skal have an forhåndsgodkendelse af praktikforløbet inden du har fået tildelt en vejleder, kontakt praktikkoordinatoren.    

Aflevering af praktikkontrakt til forhåndsgodkendelse

  • Kontrakten skal være afleveret senest den 15. august
     

Fortrolighedsaftale

Når studerende samarbejder med en virksomhed i forbindelse med en øvelsesopgave, eksamen eller praktikforløb kan der være behov for en fortrolighedsaftale. Her kan du finde en standardkontrakt til en fortrolighedsaftale.


Øvrig information

Andet

Læs mere om projektorienteret forløb på Arts

Læs mere om praktik

Du kan læse mere om praktik på Karrierecenterets side (læs mere om praktik) og se mulige praktiksteder i Karrierecentrets Jobbank (jobbank.au.dk)


Erasmus Grants

Students doing an internship within Europe as part of their degree programme can apply for an Erasmus grant.
Erasmus grants for internships are administered by Aarhus University's International Center.

Please find more information here or contact Sara Eaton at:

The International Centre
Aarhus University
Høegh-Guldbergs Gade 4, bldg. 1650
DK-8000 Aarhus C