Fortrolighed og GDPR | Studerende på Arts

Databeskyttelse og GDPR

Hvis du arbejder med personoplysninger i forbindelse med en opgave eller et speciale, er det dit ansvar at overholde reglerne i dataskyttelsesloven og -forordningen. 

Hvis du har spørgsmål - hvis du fx er i tvivl om, dit speciale skal anmeldes til datatilsynet - kan du kontakte Uddannelsesjura. (Husk at skrive fra din AU-mail (xxxx@post.au.dk))

Fortrolighedaftale

Når studerende samarbejder med en virksomhed i forbindelse med en øvelsesopgave, eksamen eller praktikforløb kan der være behov for en fortrolighedsaftale.

AU anbefaler, at forhold som fortrolighed aftales inden projektets iværksættelse.

Virksomheden kan iht. nedennævnte forslag til fortrolighedsaftale forlange at få projektrapporten behandlet "fortroligt". Dette indebærer, at rapporten ikke uden virksomhedens skriftlige accept må udleveres til andre end AUs administration, vejleder og censor. Virksomheden kan også stille krav om, at visse oplysninger, som de studerende får adgang til under projektarbejdet, behandles fortroligt.

Nogle virksomheder har fortrolighedsaftaler, som kan bruges. Findes der ikke noget fra virksomheden, kan du gøre brug af nedenstående standardformular.

Standardkontrakt

Der kan være forskellige ønsker til udformningen af en aftale om fortrolighed, og det er op til de to parter selv at udforme den. Som en hjælp har AU dog udarbejdet et forslag til en aftaletekst, som den studerende og virksomheden er velkommen til at benytte.

Ud over kontrakten kan der udarbejdes en omhyggelig beskrivelse af arbejdets omfang samt de ydelser, parterne i øvrigt skal være forpligtet til at præstere. Suppleres aftalerne med yderligere materiale, bilag eller lignende, bør der udtrykkeligt henvises hertil i aftaleformularen.

I forbindelse med kontraktindgåelser mellem studerende og eksterne virksomheder er Aarhus Universitet ikke ansvarlig for juridisk rådgivning af dig som studerende. Aarhus Universitet har under udformningen af ovennævnte standardkontrakt søgt at iagttage hensynet til de studerende, men de studerende er en af Aarhus Universitet uafhængig kontraktpart.