Projektorienteret forløb på Arts

Find din uddannelses side om projektorienteret forløb

Søg

Alfabetisk

Generel information

Hvad kan jeg få ud af et projektorienteret forløb?

I et projektorienteret forløb kan du:

 • afprøve teorier og metoder fra din uddannelse i en konkret praksis
 • få ny viden baseret på praksiserfaringer
 • få indsigt i dine faglige og professionelle kompetencer
 • få erhvervserfaring og udvide dit netværk på arbejdsmarkedet

Et projektorienteret forløb giver dig mulighed for at sætte dine faglige kompetencer i spil i en virksomhed, institution eller organisation og få erfaring med, hvordan din faglige viden og kunnen skaber resultater og værdi på arbejdsmarkedet.

Samtidig er det en mulighed for at forme dit eget forløb, sætte nogle konkrete faglige mål og finde en relevant virksomhed, institution eller organisation – kaldet en projektvært.  

På nogle uddannelser involverer det projektorienterede forløb en egentlig faglig undersøgelse af praksis – f.eks. i form af en organisationsanalyse og/eller et feltstudie. Dette vil fremgå af din studieordning.

Et projektorienteret forløb involverer som oftest tre parter: dig, din faglige vejleder og en projektvært. Det er dig, der i sidste ende har ansvaret for at planlægge og gennemføre forløbet.

Projektperiode og omfang

Udgangspunktet for omfanget af det projektorienterede forløb er baseret på ECTS-systemet som alle andre elementer af din uddannelse, det betyder at 30 ECTS svarer til ca. 820 arbejdstimer for dig som studerende, 20 ECTS svarer til ca. 547 timer og 10 ECTS svarer til ca. 273 timer.

Timerne dækker alle aktiviteter i forbindelse med det projektorienterede forløb såsom:

 • Planlægning og forberedelse inden projektet starter – f.eks. finde en virksomhed/organisation og beskrive et projekt
 • Vejledning og evt. undervisning på universitetet – herunder eventuelle specialeforberedende aktiviteter (gælder kun 30 ECTS projektorienteret forløb med integrerede specialeforberedende elementer)
 • Eksamen
 • Tid i virksomheden/organisationen eller tid til feltarbejde/feltstudium

De specifikke krav til det projektorienterede forløbs/feltarbejdets omfang er beskrevet i din studieordning.

Regler for sluttidspunkt for det projektorienterede forløb

For alle uddannelser på Arts gælder, at det projektorienterede forløb/feltarbejdet skal være afsluttet inden udgangen af semesteret, så specialeperioden kan påbegyndes rettidigt. Studieordningens krav til praktikkens omfang skal desuden være indfriet senest ved eksamensdatoen.

Der kan gælde særlige frister for, hvornår det projektorienterede forløb/feltarbejdet skal være afsluttet, på din uddannelse - du finder mere information på din uddannelsesspecifikke side. 

Der gives ikke udsættelse af specialestarten på baggrund af projektorienteret forløb/feltarbejde.

Projektorienteret forløb i udlandet

Det er muligt at tage på projektorienteret forløb i udlandet, hvis blot opholdet lever op til studieordningens krav til det projektorienterede forløb.

Skal du rejse til udlandet i forbindelse med dit projektorienterede forløb, kan du søge rejsestøtte og læse om udlandsophold.

Hvis du skal i projektorienteret forløb i et land, hvor der er et krav om løn under forløbet, kan du læse mere under punktet 'Løn i forbindelse med projektorienteret forløb'. 

Projektorienteret forløb i egen virksomhed

Vil du gerne starte egen virksomhed eller har du allerede en virksomhed, har du mulighed for at komme i projektorienteret forløb i din egen virksomhed.

Det projektorienterede forløb foregår hos The Kitchen, som er Aarhus Universitets iværksætterhus. Her følger du et skræddersyet praktikprogram sammen med studerende fra resten af universitetet. Din dagligdag bliver i The Kitchen, hvor du kommer til at sidde sammen med husets iværksættere. Udover praktikprogrammet får du adgang til The Kitchens services, blandt andet mødelokaler, kontorplads og podcaststudie samt rådgivning fra advokater og revisorer.

Som i et almindeligt projektorienteret forløb skal du have en vejleder fra din uddannelse. Din projektvejleder skal godkende, at dit projektorienterede forløb i egen virksomhed er fagligt relevant og vejleder dig under forløbet og i forbindelse med den eksamen, som er beskrevet i din studieordning.  

Læs mere om muligheden for projektorienteret forløb i din egen virksomhed hos The Kitchen

Løn i forbindelse med projektorienteret forløb

Vær opmærksom på, at du som studerende ikke må modtage løn i forbindelse med dit projektorienterede forløb i Danmark. Indgår du aftale om udbetaling af løn, kan dit ophold ikke godkendes som projektorienteret forløb og dermed ikke indgå som en del af din uddannelse.

Som løn regnes også vederlag, godtgørelse med videre, som ikke er refusion af dokumenterede udgifter relateret til dit ophold.

Når du er i et projektorienteret forløb, må du dog modtage en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden fra dit praktiksted. Det er frivilligt for praktikstedet, om de vil give dig en erkendtlighed og erkendtligheden må ikke gives som en på forhånd fastsat indkomst, som du kan regne med at modtage i lighed med løn.

Du kan læse mere om erkendtlighed og SU under projektorienteret forløb her.

Projektorienteret forløb i udlandet

Hvis du skal i projektorienteret forløb i udlandet, må opholdet være lønnet, hvis der i det pågældende land er et krav om løn under forløbet.

Det projektorienterede forløb i udlandet skal opfylde samme faglige og indholdsmæssige krav, som forløbet i Danmark.      

Gode råd

 • Sørg for at have alt relevant skriftligt materiale med fra projektværten og den information om virksomheden/organisationen, som du har brug for i forhold til eksamen. Det kan f.eks. være materiale om virksomhedens/organisationens historie, organisationsstrukturen, dens juridiske og økonomiske grundlag m.m.
 • Vær opsøgende hos din projektvært – spørg kollegaer til råds om det, du ikke forstår.  
  Gør opmærksom på, hvis du fx har for få eller for mange opgaver, eller hvis du ikke føler, at forløbet lever op til de aftaler, I har indgået.
 • Tag noter og før dagbog undervejs, det kan bruges til eksamen.

FAQ

 • Kan jeg komme i praktik som gymnasielærer?

Ja - for studerende på de fag, der uddanner gymnasielærere, er der mulighed for at komme i praktik som gymnasielærer.

Gymnasiepraktikken indgår som en del af underviserprofilen, som du kan læse mere om på siderne om Profilfag.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår problemer?

Hvis der opstår problemer undervejs eller din projektvært ikke lever op til projektaftalen, kan du kontakte din faglige vejleder eller praktikkoordinatoren på din uddannelse.

 • Må jeg være i projektorienteret forløb i en virksomhed, hvor jeg også har et studiejob?

Du må gerne indgå aftale om projektorienteret forløb med en virksomhed, som du også har et studiejob hos.

Da det projektorienterede forløb er et uddannelsesophold og ikke må være lønnet, er det et krav, at du har to uafhængige kontrakter samt at kontrakten for det projektorienterede forløb lever op til de faglige og formelle krav, som er beskrevet i studieordningen samt her på siden.

Sådan gør du...

1. Tilmeld dig i undervisnings- og eksamenstilmeldingsperioden

Husk, at du skal tilmelde dig det projektorienterede forløb/feltarbejdet i undervisnings- og eksamenstilmeldingsperioden forud for det pågældende semester.

Det er vigtigt, at du tilmelder dig og derved tilkendegiver, at du ønsker at tage et projektorienteret forløb - også selvom du ikke har en fået en endelig aftale med et projektvært eller har en underskrevet projektaftale.

Hvis du mod forventning ikke finder en projektvært

Hvis det mod forventning ikke lykkes dig, at få en projektaftale eller et feltarbejde på plads, skal du så hurtigt som muligt søge om at blive tilmeldt det alternative undervisningsforløb. Mulighederne vil fremgå af din studieordning.

 • Finder du ikke en projektvært i efterårssemestret, skal du tilmelde dig et alternativt  undervisningsforløb på studieselvbetjeningen i perioden 13.-17. august

 • Finder du ikke en projektvært i forårssemestret inden 13. januar, skal du henvende dig til Studiecenter Arts.

Bemærk at undervisningsudbuddet kan være begrænset, da du kun kan få plads på kurser med ledige pladser. Det er ikke muligt at blive eftertilmeldt profilfaget 'Undervisning i teori og praksis'.

2. Find en relevant virksomhed/organisation (projektvært)

Det er dit ansvar at finde en virksomhed, organisation, institution eller arbejdsplads, der kan være projektvært for dit projektorienterede forløb.
Det er en god idé at gå tidligt i gang med at finde en projektvært, da det kan tage tid at finde et sted og få en aftale på plads.

Når du skal finde en projektvært, kan du både søge en opslået praktikstilling eller selv at opsøge en arbejdsplads og være med til at formulere et projekt og en arbejdsportefølje.

I begge tilfælde er det væsentligt at tage udgangspunkt i dine faglige mål og ønsker for det projektorienterede forløb.

Det kan være, at der ikke er en opslået praktikstilling, som kan rumme dine faglige målsætninger, eller det kan være, at den type virksomhed eller branche, som du gerne vil have en fod indenfor hos, ikke slår praktikstillinger op, og du derfor selv er nødt til at formulere dine ideer og henvende dig uopfordret.

 • Du kan læse mere og finde gode råd omkring det at søge praktikplads, skrive ansøgninger mm. hos Arts Karriere.
 • Find eksempler og læs om andre studerendes erfaringer på din uddannelses side om projektorienteret forløb (søg via boksen øverst).

3. Find en faglig vejleder for dit projektorienterede forløb

På din uddannelsesspecifikke side om projektorienteret forløb (søg via boksen øverst), kan du læse, hvordan du finder en faglig vejleder til dit projektorienterede forløb.

4. Projektaftalen

Inden du påbegynder dit projektorienterede forløb, skal du udfylde og indsende en projektaftale i samarbejde med din projektvært og din faglige vejleder på AU:

Når aftalen er udfyldt, skal den underskrives af dig, din projektvært og din faglige vejleder eller projektkoordinatoren på dit fag. Du finder nærmere information om, hvem der skal underskrive aftalen på din uddannelse på din uddannelses side om projektorienteret forløb (søg via boksen øverst).

Den faglige vejleder eller projektkoordinatoren godkender med sin underskrift, at forløbet er fagligt relevant, og at det kan tilrettelægges inden for uddannelsens normerede studietid.

Det er dit ansvar at sørge for, at aftalen bliver udfyldt og underskrevet af alle parter.

Sådan uploader du din projektaftale

Når din projektaftale er godkendt og underskrevet, skal du indscanne og uploade den via blanketten ’Søg forhåndsgodkendelse for et kursus på en anden uddannelsesinstitution’ på mitstudie.au.dk.

Vejledning til blanketten:

 • Hvilket universitet ønsker du at tage fag/forløb på? = Aarhus Universitet
 • Hvilken uddannelse vil du tage fag/forløb på? = den uddannelse, du er indskrevet på
 • Fag der ønskes fulgt = projektorienteret forløb (eller feltarbejde)
 • Hvilket fag/gruppe ønskes der forhåndsgodkendelse til (jf. din studieordning)? = projektorienteret forløb (eller feltarbejde)

Sådan udfylder du projektaftalen

Udgangspunktet for det projektorienterede forløb er de faglige mål i studieordningen, og inden du udfylder projektaftalen, skal du overveje, hvordan du vil indfri målene i dit konkrete forløb, og hvilke faglige ambitioner, du har for dit projektorienterede forløb.

Specifikke målsætninger for forløbet

I samarbejde med din faglige vejleder skal du i projektaftalen beskrive 3-5 konkrete målsætninger, aktiviteter og opgaver i dit projektorienterede forløb, der understøtter de faglige mål fra din studieordning. Beskrivelsen skal samtidig udarbejdes i dialog med din projektvært og dit forventede arbejdsområde her.

Du kan justere dit fokus og dine målsætninger undervejs i samarbejde med din faglige vejleder og din projektvært.

Hvis det fremgår af din studieordning, at du skal lave en empirisk undersøgelse som en del af det projektorienterede forløb, skal du i projektaftalen lave en foreløbig beskrivelse af denne undersøgelse.

Vilkår under forløbet

Det skal fremgå af aftalen, hvilke vilkår der er for opholdet hos projektværten. Det kan f.eks. være en beskrivelse af stedet og faciliteterne, der stilles til rådighed for dig. Det kan også rumme en beskrivelse af eventuelt forventede rejse- og mødeaktiviteter.

Vejledningsplan

I aftalen skal du sammen med din faglige vejleder lave en vejledningsplan for det projektorienterede forløb. Derudover skal du angive, hvilke andre forpligtelser, du eventuelt også har på universitetet i løbet af det semester, hvor du er i projektorienteret forløb. Det kan være specialeforberedende aktiviteter, undervisning eller eventuelle deadlines for aflevering af delopgaver eller lignende.

5. Eksamen

Du kan læse om eksamen i forbindelse med projektorienteret forløb i din studieordning.

Hvis der i din studieordning er krav om at du skal aflevere en opgave, en portfolio eller aflægge en mundtlig prøve, vil eksamensdatoen fremgå af eksamensplanen for din uddannelse.

6. Evaluering

Projektorienteret forløb evalueres via Brightspace (tidligere Blackboard) som alle øvrige undervisningsforløb. Du vil modtage en mail med link til evalueringen efter projektets afslutning.