Valgfag - kandidatuddannelser på DPU

Er du kandidatstuderende på DPU, og skal du vælge valgfag (eller gæstefag) i kommende semester?

Nedenfor finder du informationer om valgfagsprocessen. Husk at orientere dig om de forskellige frister.

Tilmelding og afmelding

Tilmelding og afmelding til undervisning og eksamen i valgfag og andre ikke-obligatoriske elementer finder sted i følgende perioder:

 • Tilmelding til forårssemesteret - 1.-5. november
 • Tilmelding til efterårssemesteret - 1.-5. maj

Efter fristens udløb kan du ikke melde dig fra et valgfag eller skifte til et andet, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.

Tilmelding til valgfag sker elektronisk ved at logge ind på  mitstudie.au.dk., hvorefter du klikker på studieselvbetjening (STADS).

Du kan læse mere om tilmeldingsfrister og generelle regler her.

Læs om hvordan du tilmelder dig her.

Læs om hvordan du tjekker din tilmelding her.

Når du tilmelder dig valgfag: Prioritér venligst 5 forskellige valgfag.

Valgfagsudbud

De udbudte valgfagsmoduler fremgår af kursuskataloget.

(Internet Explorer-browseren virker ikke så godt i denne sammenhæng, så brug evt. en anden browser) 

Forhåndsgodkendelse

Fristen for ansøgning om forhåndsgodkendelse (forhåndsmerit) er:

For valgfag i:

 • Forårssemesteret – 1. oktober
 • Efterårssemesteret – 1. april
   

De udbudte valgfag på DPU’s kandidatuddannelser er forhåndsgodkendte til alle DPU’s kandidatuddannelser med undtagelse af Virksomhedsprojekt/Praksisprojekt, som man kun kan tage på egen uddannelse (gælder ikke Uddannelsesvidenskab).

Hvis du ønsker et obligatorisk fag fra en anden kandidatuddannelse på DPU som valgfag, skal du sende en ansøgning om forhåndsgodkendelse af gæstefag via studieselvbetjeningen på mit.au.dk.

Vær opmærksom på, at der på uddannelser med adgangsbegrænsning af princip aldrig er ledige pladser på uddannelsens 1. semester.

Hvis du ønsker, at tage et kursus/modul på et andet universitet eller i udlandet, kan du læse mere om forhåndsgodkendelse og merit her.

Fordeling af valgfag

Fordeling af efterårets valgfag på kandidatuddannelserne i Uddannelsesvidenskab, Generel pædagogik, Pædagogisk psykologi, Pædagogisk sociologi, Pædagogisk filosofi og Didaktikuddannelserne

Alle studerende på alle studieretninger er ligestillede ansøgere til de tværgående DPU-valgfag.

Såfremt der er flere 1.-prioritetsansøgere end pladser på et valgfag, tildeles pladserne efter lodtrækning. Hvis enkelte fag undtagelsesvis skulle blive overtegnet ved den efterfølgende fordeling af 2.-, 3.- eller lavere prioriteter, anvendes ligeledes lodtrækning.

Det er kun muligt at søge valgfag, der udbydes på det campus, man er indskrevet på.

Fordeling af forårets valgfag på kandidatuddannelserne i Pædagogisk antropologi og Pædagogisk antropologi og globalisering

Studerende på Pædagogisk antropologi har fortrinsret til valgfag udbudt på Pædagogisk antropologi, og studerende på Pædagogisk antropologi og globalisering har fortrinsret til valgfag udbudt på Pædagogisk antropologi og globalisering.

Ønsker man valgfag på et andet campus end dér, hvor man er indskrevet, kommer man bag i køen i forhold til de studerende, der er indskrevet på det campus, hvor valgfaget udbydes.

Såfremt der er flere 1.-prioritetsansøgere end pladser på et valgfag, tildeles pladserne efter lodtrækning. Hvis enkelte fag undtagelsesvis skulle blive overtegnet ved den efterfølgende fordeling af 2.-, 3.- eller lavere prioriteter, anvendes ligeledes lodtrækning.

Hvornår får jeg at vide, hvilket valgfag jeg har fået

Pladserne bliver løbende og hurtigst muligt fordelt efter fristens udløb.
Når du har fået tildelt en plads, vil det fremgå af Studieselvbetjeningen, som du  finder via mitstudie.au.dk.

Når du har fået tildelt plads på et valgfag, vil valgfaget fremgå med status "Plads” og ”Godkendt”.
Indtil da vil dine valgfagsønsker have status ”Under behandling” samt ”Ej checket”.

Hvis du ikke får plads på en af dine prioriteter

Hvis du ikke får en plads på et af de valgfag, du har prioriteret, skyldes det enten, at der ikke er plads, eller at valgfaget ikke bliver oprettet. Du vil i denne forbindelse blive kontaktet med henblik på at vælge nye valgfag blandt valgfag med ledige pladser.

Virksomhedsprojekt/praksisprojekt som valgfag

Hvem kan skrive virksomhedsprojekt/praksisprojekt?

Alle studerende på Pædagogisk sociologi, Pædagogisk filosofi, Didaktikuddannelserne, Pædagogisk psykologi og Generel pædagogik kan skrive et virksomhedsprojekt/praksisprojekt som valgfag på 3. semester.

Hvad er et virksomhedsprojekt/praksisprojekt?

Når du vælger et virksomhedsprojekt/praksisprojekt som dit valgfag på 3. semester, får du muligheden for at arbejde med dit fag i et for uddannelsen relevant praksisfelt. Det kan være i en privat virksomhed, offentlig eller politisk organisation, frivillighedssektoren eller et andet praksisfelt, som du – og din vejleder – vurderer er relevant.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er en forventning om, at du arbejder og løser konkrete opgaver for virksomheden som ved en klassisk praktik. Målet er, at du i og med virksomheden får en praktisk forståelse af, hvordan du kan anvende og analytisk reflektere med din faglige viden under givne politiske, strukturelle, organisatoriske, erhvervsmæssige og andre praktiske betingelser.

Det kan betyde, at du hjælper med at løse konkrete opgaver i en kortere periode, men det kan også være, at du observerer, analyserer, identificerer, kategoriserer, følger, udvikler, planlægger eller producerer i eller rundt om virksomheden og/eller hjemme fra dit skrivebord.

Mulighederne er mange, og såfremt du og din vejleder vurderer, at du kan skrive en akademisk rapport på baggrund af dit forløb, så sætter kun fantasien og den faglige relevans grænser.

Studieordningens rammer for et virksomhedsprojekt/praksisprojekt

Kvalifikationsbeskrivelse

Efter gennemført modul kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag:

 • demonstrere viden om en afgrænset faglig problemstilling i tilknytning til et udvalgt praksisfelt inden for offentlig eller privat virksomhed eller anden type organisation samt kendskab til relevant faglitteratur herom.
 • analysere og diskutere faglige problemstillinger, sådan som det aktualiseres i mødet mellem teori og praksis, mellem videnskabeligt og erhvervsmæssigt perspektiv og/eller mellem universitet og samfund.

Formål og Indhold

Virksomhedsprojektet/Praksisprojektet foregår som studier i et for uddannelsen relevant praksisfelt. Tyngdepunktet er en praktisk forståelse af og analytisk refleksion over behov for og anvendelse af den aktuelle faglige viden under givne politiske, strukturelle, organisatoriske, erhvervsmæssige og andre praktiske betingelser. Projektet omfatter inddragelse og analyse af materiale fra det pågældende praksisfelt og den pågældende virksomhed, og den studerende kan som en del af projektet udføre konkrete arbejdsopgaver efter aftale med virksomheden og vejleder.

Samarbejdet med virksomheden

10 ECTS svarer til ca. 275 timer. Inden for denne ramme skal du kunne skrive dit projekt, gå til vejledning og læse relevant litteratur, hvilket forventeligt er ca. 100 – 150 timers arbejde. Den resterende tid kan du bruge i og med virksomheden.

Der er ikke et minimum- eller maksimum-krav til omfang af samarbejdet, men der er en forventning om, at du bruger tilstrækkeligt med timer i virksomheden/praksisfeltet til, at du får en fornemmelse for praksisfeltet, arbejdspladsen og de opgaver, der udføres der. Måske løser du en mindre, konkret arbejdsopgave, udvikler på en arbejdsproces, observerer eller registrerer en praksis, analyserer evalueringsdata, formulerer et skriftlig materiale, producerer noget materielt eller analyserer virksomhedens strategidokumenter eller HR-politik. Måske du gør noget helt syvende eller tiende. Det er i dokumentet Aftale om virksomhedsprojekt/praksisprojekt (’samarbejdsaftalen’), at du sammen med virksomheden redegør for, hvori det konkrete samarbejde består.

Projektet

Dit forløb skal munde ud i en akademisk rapport, hvor du jævnfør kvalifikationsbeskrivelsen (se Virksomhedsprojekt/Praksisprojekt for din uddannelse i Kursuskataloget), skal vise, at du på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag kan:

 • demonstrere viden om en afgrænset faglig problemstilling i tilknytning til et udvalgt praksisfelt inden for offentlig eller privat virksomhed eller anden type organisation samt kendskab til relevant faglitteratur herom.
 • analysere og diskutere faglige problemstillinger, sådan som det aktualiseres i mødet mellem teori og praksis, mellem videnskabeligt og erhvervsmæssigt perspektiv og/eller mellem universitet og samfund.

Rapporten skal have et omfang på mellem 10 og 15 sider (24.000 –36.000 tegn inkl. mellemrum). Man kan også skrive som gruppe. Se beskrivelsen for Virksomhedsprojekt/Praksisprojekt for din uddannelse i Kursuskataloget for nærmere bestemmelser.

Vejledning

Du får tilknyttet en faglig vejleder fra DPU. Vejlederen bestemmer, om I afholder individuel og/eller kollektiv vejledning i forløbet.

Før du tager kontakt til virksomhed/organisation

Overvej dit motiv for at ville udarbejde et projekt på et givent sted og gennemtænk den konkrete virksomheds muligheder og problemer: Hvilke arbejdsopgaver kunne være fagligt relevante? Hvad er der at undersøge? Hvad er der at observere, innovere, producere? Skaf viden om stedet, før du tager kontakt. Erfaringen viser, at der kan være en pointe i at vælge en organisation eller virksomhed, som man har en distance til. Det er fx en dårlig idé at lave virksomhedsprojektet/praksisprojektet i den børnehave, hvor man tidligere har arbejdet, eller i sine venners eller families virksomhed.

Når du indgår aftale med virksomheden/organisationen, er det vigtigt at afstemme de gensidige forventninger mellem dem og dig. Det er således centralt, at du gør det klart over for virksomheden, at du er studerende (og at dit arbejde er ulønnet!). Det vil sige, at du er der for at lære at bruge dine analytiske redskaber til at beskrive og begribe en praktisk sammenhæng.

Vi har formuleret et udkast til information om virksomhedsprojekt, som du kan bruge, når du tager kontakt:

Tilmelding til virksomhedsprojekt/praksisprojekt / indgåelse af Aftale om virksomhedsprojekt

Virksomhedsprojektet/praksisprojektet indgår i studieordningen som et valgfag. Tilmeldingen til valgfag ligger i perioden 1. – 5. maj, og hedder Virksomhedsprojekt/Praksisprojekt – efterfulgt af din studieretning. Hvis det fremgår af kursuskataloget, at der på din uddannelse er deltagerbegrænsning på Virksomhedsprojekt/Praksisprojekt, vil du i løbet af maj kunne se i din Selvbetjening (mit.au.dk) om du har fået en plads. Hvis der ikke er deltagerbegrænsning på din uddannelsesretning, kan du forvente at få faget.

Når du ved om du har fået faget skal du tage kontakt til koordinatoren for virksomhedsprojektet/praksisprojektet på din uddannelse og gå i gang med at afsøge virksomheder, som du kan etablere et samarbejde med. Når du har fundet en virksomhed, du vil samarbejde med, skal der udarbejdes en samarbejdsaftale.

Udarbejdelsen sker i dialog med virksomheden og din faglige vejleder, og du udfylder aftalen, der beskriver de nærmere aftaler omkring forløbet. Samarbejdsaftalen underskrives af alle tre parter.

Samarbejdsaftalen skal helst godkendes inden sommerferien eller senest fredag i uge 34. Hvis det ikke skulle lykkes for dig at få en samarbejdsaftale i hus, skal du hurtigst muligt kontakte studieadministrationen for at blive meldt til et valgfag. Vær opmærksom på, at seneste deadline for indskrivning på virksomhedsprojekt er fredag i uge 32 og at du kun kan få plads på valgfag, hvor der er ledige pladser.

Som en del af aftalen med virksomheden vil det være oplagt, at I laver en aftale om en tilbagemelding f.eks. i form af en uformel og mundtlig tilbagemelding på et fyraftensmøde, en screen cast til en kort artikel til personalebladet eller en kort rapport med hovedpunkterne af jeres akademiske opgave. Rapporten skal leve op til akademiske kriterier og kan være vanskelig at skrive, hvis du bevidst eller ubevidst tænker praktikstedet som en del af målgruppen. Det er derfor heller ikke en god idé automatisk at love virksomheden den rapport, du skal skrive til DPU.

Kontakt til de faglige vejledere

Didaktikuddannelserne: Lisbeth Haastrup (liha@edu.au.dk)

Pædagogisk Sociologi: Dirk Michel-Schertges (dimi@edu.au.d)

Pædagogisk Filosofi: Oliver Kaufmann (kauffmann@edu.au.dk)

Generel Pædagogik: Niels Bonderup Dohn (dohn@edu.au.dk)

Pædagogisk Psykologi: Frans Ørsted Andersen (frans@edu.au.dk)

Uddannelsesvidenskab: Katrine Mygind Bach (kmb@edu.au.dk)


Projektorienteret forløb (praktik) på Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab

Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab udbyder Projektorienteret forløb (praktik) til 20 ECTS-point. Det projektorienterede forløbs formål er:

a) at give de studerende mulighed for at anvende og videreudvikle deres uddannelsesvidenskabelige viden, kompetencer og færdigheder i en relevant praksissammenhæng. Tyngdepunktet er en praktisk forståelse af og analytisk refleksion over behov for og anvendelse af faglig viden under givne politiske, strukturelle, organisatoriske, kulturelle og andre praktiske betingelser.

b) at give de studerende mulighed for at forberede specialet ved at tilegne sig viden om et uddannelsesvidenskabeligt forhold og indsamle data/empiri hertil. Det forventes derfor, at de studerende arbejder med emneafgrænsning og dataindsamling som forberedelse til specialet under det projektorienterede forløb. Det er dog ikke et krav, at specialeemnet er tilknyttet det projektorienterede forløb.

Praktiske informationer:

 • Under ’Projektperiode- og omfang’ kan du se, hvor mange timer 20 ECTS point er normeret til. Det timetal der fremgår skal rumme både tid til at finde og søge praktikplads samt deltage i aktiviteter relateret til undervisning og eksamen. I forlængelse af dette kan kontrakter, der angiver 8-12 ugers (300 – 480 timer) fuldtidsarbejde hos projektvært, blive godkendt.Det kan dog ofte være en fordel at fordele perioden over flere uger, sådan at der bliver tid til en ugentlig fridag til at følge undervisning på hhv. M5 (Evaluering og måling) i lige uger og M6c (Projektorienteret forløb) i ulige uger.

 • Du skal selv finde et praktiksted.
 • Du tilmelder dig forløbet i undervisningstilmeldingsperioden 1.-5. maj. Forløbet udbydes kun i efterårssemesteret. Vær opmærksom på, om din uddannelse har godkendt, at du kan tilmelde dig forløbet. Du finder listen over godkendte valgfag længere oppe på siden.
 • Du skal udfylde en projektaftale mellem dig selv, værtsstedet og Aarhus Universitet.

Du udarbejder selv udkast til projektaftalens punkter ”Specifikke målsætninger for det projektorienterede forløb” og ” Foreløbig plan for vejledning og den studerendes forpligtelser på AU”. De kan opdateres senere, når du er i gang med vejledningen og datoer for undervisning ligger fast. Du tildeles først vejleder når projektaftalen er underskrevet af dig og værtsstedet, så dette felt udfyldes først senere.

 • Når du selv og værtsstedet har udfyldt og underskrevet projektaftalen, sendes den på e-mail til uddannelsesvidenskab@edu.au.dk - senest den 1. juni: 

Modulkoordinator Daniel Kardyb sørger for faglig godkendelse, og du modtager en elektronisk kopi af den underskrevne projektaftale senest d. 15. juni. Her vil du også blive informeret om din faglige vejleder for det projektorienterede forløb, som du selv tager kontakt til for at organisere vejledning.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til uddannelsesvidenskab@edu.au.dk.

Tilmeldingen til Projektorienteret forløb (praktik) er bindende, men hvis du alligevel ikke får en praktikplads, skal du hurtigst muligt kontakte Studiecenter Arts for at blive indskrevet på et andet valgfag.

Brev til projektværter

Du kan sende brevet til din projektvært eller bruge brevets indhold som inspiration til den indledende forventningsafstemning med projektværten.

Brevet kan også bruges til at fortælle en mulig projektvært, hvad studerende fra dit fag kan tilbyde deres virksomhed/organisation.

Brev for Uddannelsesvidenskab.

FAQ om valgfag

Jeg har problemer med at tilmelde mig valgfag via studieselvbetjeningen

Hvis du ikke kan logge på studieselvbetjeningen, eller af andre grunde ikke kan komme til at registrere dine valgfagsønsker i tilmeldingsperioden, skal du kontakte Studiecenter Arts. Hvis du henvender dig, inden tilmeldingsperioden udløber, vil dine valgfagsønsker blive registreret og behandlet på lige fod med de studerende, der søger gennem selvbetjeningen.

Det er vigtigt, at du i din mail til studiecenteret skriver præcist, hvilke valgfag du ønsker og angiver en eventuel prioritering. Gerne 5 prioriteringer.

Hvor mange valgfag skal jeg prioritere i mellem?

Det vil fremgå af studieselvbetjeningen, hvor mange valgfag du skal prioritere i mellem. Er der ikke angivet noget, skal du prioritere mellem alle valgfagene på listen (gerne 5 prioriteringer) Fordi du ikke kan være sikker på at få plads på din 1. prioritet, er det vigtigt, at du prioriterer mellem alle de fag, der er angivet i studieselvbetjeningen. 

Hvordan fordeles pladserne på valgfag?

Først og fremmest går vi efter at opfylde så mange 1. prioriteter som muligt.

Der kan dog være et begrænset antal pladser på et valgfag. Hvis der er flere ansøgere til et valgfag, end der er ledige pladser, fordeles pladserne tilfældigt ved lodtrækning mellem alle de studerende, der har ønsket valgfaget som 1. prioritet.

Er der fortsat ledige pladser på kurset, når alle studerende med kurset som 1. prioritet har fået plads, får studerende med kurset som 2. prioritet plads, hvis ikke de har fået deres 1. prioritet. Denne fordeling sker ligeledes ved lodtrækning.

Fordi du ikke kan være sikker på at få plads på din 1. prioritet, er det vigtigt, at du angiver alle de prioriteter, det fremgår af studieselvbetjeningen, at du kan ønske (gerne 5. prioriteringer). Hvis du ikke angiver en 2. eller 3. prioritet og ikke kan få plads på din 1. prioritet, vil du få plads på et tilfældigt valgfag.

Hvordan ser jeg, hvilket valgfag jeg har fået?

I forlængelse af tilmeldingsperioden vil alle valgfagsønsker blive behandlet, og pladserne vil blive fordelt. Når det er færdigbehandlet, vil du kunne se, at din tilmeldings status har ændret sig fra ”under behandling” til ”plads”, hvis du klikker på kurset i studieselvbetjeningen (se under "Undervisning" og "Vis til- og afmeldinger").

Jeg har fortrudt mit ønske - kan jeg få plads på et andet valgfag?

I hele tilmeldingsperioden har du mulighed for at ændre i dine ønsker og prioriteringer i studieselvbetjeningen. Du kan ikke ændre på dine ønsker eller prioriteringer efter tilmeldingsfristen, og det er derfor meget vigtigt, at du sikrer, at dine ønsker eller prioriteringer er noteret korrekt.

Når du har fået plads på et valgfag, er det ikke muligt at få plads et andet sted – heller ikke selvom du ikke har fået din 1. prioritet. Hvis du ikke har fået plads på din 1. prioritet, er det fordi, der er flere ansøgere end antal pladser på valgfaget. Alle studerende skal behandles ens, så derfor er det ikke muligt at få plads på et andet valgfag, når pladserne er fordelt.

Kan jeg risikere at få plads på et valgfag, jeg ikke har ønsket?

Hvis der er mange ansøgere til alle de valgfag, du har ønsket, kan du i sjældne tilfælde risikere ikke at få plads på nogen af de valgfag, du har ønsket. Hvis det er tilfældet, vil du blive kontaktet af studieadministrationen, så du kan tilkendegive hvilket af de valgfag, der er ledige pladser på, som du helst vil have. 

Jeg har glemt at søge valgfag i tilmeldingsperioden – hvad gør jeg?

Hvis du har glemt at søge valgfag i tilmeldingsperioden, skal du sende en mail til studiecenteret med dine valgfagsønsker. Det er vigtigt, at du i din mail skriver præcist, hvilke valgfag du ønsker og angiver en eventuel prioritering (gerne 5. prioriteringer). Dine ønsker vil først blive behandlet, når de studerende, der har søgt valgfag inden for tilmeldingsperioden, har fået plads. Det betyder, at du kun vil have mulighed for at få plads på et valgfag, hvor der er ledige pladser.

Jeg har en forhåndsgodkendelse til at følge et kursus uden for min studieordning, men vil gerne tilmeldes valgfag i stedet

Hvis du har fået forhåndsgodkendelse til at følge et kursus uden for din studieordning, men fortryder og gerne vil have valgfag på din egen uddannelse i stedet, skal du søge om at få din forhåndsgodkendelse annulleret.

Læs mere på siden om forhåndsgodkendelser og merit.

Jeg er dumpet eksamen i mit valgfag – kan jeg vælge et nyt?

Hvis du tidligere har været tilmeldt et valgfag, men mangler at bestå eksamen, kan du ikke blive tilmeldt et nyt valgfag. Du skal i stedet gå til omprøve i det valgfag, du har været tilmeldt undervisning i.