Mail til GOP semesteret 20. marts 2020 / Mail to GOP semester, March 20th 2020

English below.

Kære Studerende,

Der er rigtig mange som desværre ikke har fået mulighed lige nu for at komme i klinik.

Vi håber der løbende vil komme muligheder, og vil sende mails (uge 14) til de studerende som måske vil få mulighed for at komme i klinik fra uge 15.

De 3 dage op til Påske kan være en del af tilbuddet, og det forventes at man deltager alle de dage og tidspunkter (dage/aften/nat, weekender osv), som afdelingen tilbyder. Dette for at respektere de afdelinger, som gør en kæmpeindsats for at hjælpe i relation til klinikpladser midt i denne svære coronatid. Desuden for at vi kan få så mange studerende igennem som muligt.

Vi gør alle vores bedste for at få jeres klinikophold gennemført, nu med ca. 2 ugers varighed, men med mere fremmøde på alle mulige tidspunkter. Der vil være et andet klinikforløb end da der stadig var elektive patienter, men vi har en tro på at der er god læring i klinikforløbende alligevel.

Vi har fuld forståelse for, at det er frustrerende for jer ikke at vide tidspunktet for jeres klinikophold, men vi håber I har forståelse for, at vi ikke ved hvordan de næste uger ser ud.

I kan være helt trygge ved, at der tænkes alle mulige kreative løsninger, så I vil få mulighed for at gennemføre semesteret, og kan gå videre til næste semester fra september af.

Så hold øje med jeres @post.au.dk mailboks, så alle er klar til klinikophold når det kan lade sig gøre.


Dear Students

For a lot of you it is not possible to resume or start your clinical stays at the moment.

We hope that it will become possible for more of you to do so, and we will send mails (in week 14) to those students who might be given the opportunity starting week 15.

The 3 days before Easter will be a part of this offer, and it is expected that students attend everything (days, evenings, nights and weekends) that the departments have to offer. This is to show respect to the departments who are making an extraordinary effort to help in relation to the clinical stays during this trying time. It is also to help get as many of your fellow students through their clinical stays as possible.

We are all doing our best to allow you to finish your clinical stays, which now have a span of 14 days with more attendance at various hours. The clinical stays will be different when patient could be elected for teachings purposes, but we have faith that the departments will ensure that the clinical stays will be educational nonetheless.

We understand that it is frustrating not to know when you clinical stay will take place, but we hope that you understand, that we simply do not know how the following two weeks will unfold.

You can be certain that we are doing everything we can to find different solutions that will allow you to finish your current semester and continue on your following semester from September.

Keep an eye on your @post.au.dk mailbox, so you are ready to start your clinical stay whenever possible.

Mail til BA Medicin fra uddannelsesledelsen på HE, 19. marts 2020

English below

Kære studerende på Health,

Hermed en hilsen fra uddannelsesledelsen på Health – vi håber, du har det godt i denne sære tid.

Vi arbejder på højtryk for at kunne fortsætte undervisningsaktiviteter og afvikle eksamen på trods af den fysiske lukning af campus.


Hold dig opdateret
Situationen ændrer sig time for time, og vi afklarer løbende de mange spørgsmål og udfordringer. Derfor er det meget vigtigt, at du hele tiden holder dig orienteret følgende steder:

Her kan der løbende komme meget vigtige informationer.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til:


Eksamen
Vi afholder langt de fleste eksamener, som er planlagt i de kommende uger. Nogle vil blive omlagt fra stedprøver til hjemmeopgaver, og vi arbejder på en digital understøttelse af mundtlige prøver/forsvar. Alle studerende, som skal til eksamen i de kommende uger, hører fra os.

Vi har endnu ikke en plan klar for eksamenerne i april, maj og juni – vi afventer situationen, og du hører nærmere senere. 


Læringsaktiviteter og respekt for ophavsret
Alle undervisere er lige nu i gang med at planlægge en omlægning af undervisningen de kommende uger, så læringsaktiviteter kan gennemføres som fjernundervisning. Følg derfor med på din læseplan/dit skema og på BlackBoard, hvor du vil få nærmere besked om dit forløb.

Vi er optimistiske: Langt hovedparten af den teoretiske undervisning kan omlægges, sådan at du kan blive klar til eksamen som normalt.

I forbindelse med fjernundervisningen er det som altid vigtigt, at du respekterer undervisernes ophavsretsmæssige rettigheder. Man må f.eks. ikke downloade slides, dele streaming-linket, eller optage selve streamet.


Klinik og undervisningsdeltagelse
Et af de vanskeligste emner i øjeblikket er, hvordan vi gennemfører eller erstatter den kliniske og praktiske undervisning. Vi arbejder på højtryk og skriver til dig hold-/eller uddannelsesvis på din AU-mail, når vi ved mere.


Tålmodighed og gode spørgsmål
Vi står i øjeblikket i en helt særlig situation, og det er vigtigt, at de beslutninger, vi træffer, ikke blot er hurtige, men at de også er holdbare. Det høje faglige niveau i vores uddannelser må ikke kompromitteres af de aktuelle fysiske udfordringer, og løsningerne og beslutningerne bliver truffet med dette for øje. Hav derfor tålmodighed, mens de gode løsninger falder på plads.

Skriv meget gerne til health.studadm@au.dk hvis du er i tvivl om noget.

Med venlig hilsen

Lise Wogensen Bach, prodekan for uddannelse

Anna Bak Maigaard, uddannelseschef

****************

 

Dear student at Health,

 

Here is a greeting from the heads of the study administration – we hope that you are doing fine in these peculiar times.

 

We are working hard on being able to continue teaching activities and conduct exams despite the physical shut down of the campus.

 

Keep yourself updated

The situation changes by the hour so we are continuously clarifying the many answers and challenges. It is therefore essential that you keep yourself updated at the following channels:

·         The study portal: https://studerende.au.dk/en/

·         Your AU mail: https://studerende.au.dk/en/it-support/email/

·         Aarhus University’s page to students about Corona: https://medarbejdere.au.dk/en/corona/faq-and-chat-for-students/

·         BlackBoard

 

It will be through these channels that essential information will be updated continuously.

 

If you have questions please don’t hesitate to write to:

·         HE Study administration: health.studadm@au.dk

·         AU common chat: https://medarbejdere.au.dk/en/corona/faq-and-chat-for-students/ where you can ask questions. The university will collect them and coordinate answers.

 

Exam

We will conduct most of the exams that are planned for the coming weeks. Some will go from written on-site exams to take-home exams and we are working on a digital support of oral exams/defences. All students who have an exam in the coming weeks will hear from us.

We still do not have a plan for the exams in April, May and June – we are awaiting the situation and you will hear from us later.

 

Teaching activities and respect for copyright

All teachers are right now busy with planning the changed teaching form for the coming weeks so the teaching activities can be remote. Please pay attention to your study plan/schedule and BlackBoard where you will get more information about your specific teaching.

We are optimistic: Most of the theoretical teaching can be changed so you can be ready for your exam as normal.

In connection with the remote teaching it is as always important that you respect the teachers’ copyright. You are not allowed to download slides, share the streaming link or record the streaming and save it.

 

Clinic and active participation

One of the more difficult issues at the moment is how we conduct or replace the clinical and practical teaching. We are working really hard to solve this and we will write to you either team based or education based on your AU e-mail once we know more.

 

Patience and good questions

At the moment we are in a very special situation and it is important that the decisions we make are not just swift but also lasting. The high professional level of our educations may not be compromised by the current physical challenges and the solutions and decisions are made with that in mind. Please have patience while the good solutions are found.


Don’t hesitate to write to health.studadm@au.dk if something is not clear to you.

 

Best regards

Lise Wogensen Bach, Vice dean of Education

Anna Bak Maigaard, Head of the study administration

Nødpasning af børn til medicinstuderende, 17. marts kl. 9.00

Hvis du i forbindelse med genoptagning af klinikophold har brug for nødpasning af dine børn, så har vi fået denne besked fra Pladsanvisningen i Aarhus Kommune:

"Hvis de medicinstuderende skal møde frem, og dermed ikke er derhjemme, så kan vi selvfølgelig hjælpe med nødpasning på lige fod med den vi tilbyder læger, sygeplejersker mv. 

De skal bare skrive indtil pladsanvisningen@mbu.aarhus.dk for at blive tilmeldt."

Hvis du bor i en anden kommune, så tag kontakt til Pladsanvisningen der for at høre, om de tilbyder nødpasning.

Update 16. marts kl. 19.30 - mail til alle KA studerende

Kære studerende

Som vi varslede jer om i går, starter vi klinikophold op igen snarest muligt. Der er afdelinger, der har meldt sig klar til allerede at tage i mod jer i denne uge, mens andre afdelinger først er klar i næste uge.

Du vil få direkte besked om hvor og hvornår du skal starte i klinik via din post.au.dk-mail, som du derfor bør kontrollere mindst en gang om dagen.


Forhindret i klinik?

Hvis du er forhindret i at deltage i klinik, skal du udfylde en formular hurtigst muligt, dog senest tirsdag den 17. marts kl. 12.00 (BEMÆRK KORT FRIST) (link nederst i mailen. Læs dog hele mailen, før du klikker på det). Du skal være opmærksom på, at såfremt du ikke kan deltage i klinikken i den kommende tid, så kan det få som konsekvens, at du forlænger din uddannelse med op til et semester.

Når de studerende, der ikke kan deltage i klinik har udfyldt formularen, kan vi begynde planlægning af klinikrotationer og rul.

Det er vigtigt, at du ved, at:

  • vi ikke kan tage hensyn til læsemakker i denne situation
  • vi ikke kan tage hensyn til oprindeligt tildelte hospitaler/afdelinger
  • klinikbytte ikke er en mulighed
  • langt de fleste klinikpladser, vi har til rådighed i denne situation, er uden for Aarhus
  • dispensationer til fritagelser fra lodtrækningen bortfalder som udgangspunkt, men vi vil så vidt, det er muligt forsøge at tage hensyn hertil. Det er dog ikke sikkert, at vi har klinikpladser nok til at kunne tage hensyn til alle. Forhindrer dette vilkår dig i at kunne deltage i klinik, skal du udfylde formularen.


Og så er der det med
transporten:

Det kan være vanskeligt at komme rundt med offentlig transport, og særligt at nå at få fat i et ungdomskort. Vi opfordrer dig som altid til at tage den billigst mulige transport, men vi er med på, at det kan være vanskeligt. Gem kvitteringerne for dine udlæg til transportudgifter, så melder vi ud senere, hvordan du får dem refunderet.

Det er vigtigt, at du udfylder denne formular, hvis du er forhindret i at deltage i klinik.


Nyheder på Health

Arrangementer på Health