Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Nye studieordninger for bachelor- og kandidatuddannelsen i medicin

Studienævnet for medicin og Health's ledelse har besluttet, at både bachelor- og kandidatuddannelsen i medicin skal revideres, og de nye studieordninger er klar til brug september 2020.

Grundlaget for revisionsarbejdet er Vision og Strategiske grundlag for medicinuddannelserne, som blev vedtaget sommeren 2017.

Juni 2019 er udkast til studieordninger for bachelor og kandidatuddannelsen sendt i høring
Der er høringsfrist 1. september, hvorefter projektgrupper og studienævn behandler evt. høringssvar.
Høringsmaterialet kan ses her:

Hvad betyder det for mig som studerende?
Der er oprettet sider på studieportalen med information til studerende:
Information til studerende på bacheloruddannelsen i medicin.
Information til studerende på kandidatuddannelsen i medicin.

Baggrund
Startskuddet for visions- og strategiarbejdet lød i april 2017 med en 2-dages workshop, hvor studerende, undervisere, uddannelsens ledelse og en lang række af uddannelsens aftagere og interessenter deltog. På workshoppen blev det bl.a. drøftet, hvad fremtidens krav bliver til AUs medicinuddannelser. Som yderligere inspiration for visions- og strategiarbejdet udarbejdede CESU inspirationsrapporten Internationale tendenser i medicinsk uddannelse.

Tilrettelæggelse af revisionsarbejdet
Studienævnet har nedsat to projektgrupper - en til udvikling af bachelorstudieordningen og en til udvikling af kandidatstudieordningen.

Projektgruppen for bachelor består af følgende medlemmer: Vacant (Studienævnet for medicin, studerende), Caroline Boye (Studienævnet for medicin, studerende), Liza Strandgaard (CESU), Torben Bæk Hansen (Institut for Klinisk Medicin), Bodil Hammer Bech (Institut for Folkesundhed), Birgitte Mønster Christensen (Institut for Biomedicin), Jacob Giehm Mikkelsen (Institut for Biomedicin), Christian Bjerggaard Vægter (Institut for Biomedicin), Per Höllsberg (Studieleder for medicin). Kommissorium projektgruppe bachelor

Projektgruppen for bachelor har udarbejdet kommissorium for de arbejdsgrupper, der står for udvikling af de nye kurser til bacheloruddannelsen.

Projektgruppen for kandidat består af følgende medlemmer: Vakant (Studienævnet for medicin, studerende), Thomas Jensen (Studienævnet for medicin, studerende), Mads Skipper (Region Midtjylland), Helle Prætorius (Institut for Biomedicin), Kaj Sparle (Institut for Folkesundhed), Torben Bæk Hansen (Institut for Klinisk Medicin), Ulla Breth Knudsen (Institut for Klinisk Medicin), Kristina Bacher Svendsen (Institut for Klinisk Medicin), Henning Mølgaard (Institut for Klinisk Medicin), Anders Bonde (Institut for Klinisk Medicin), Jesper Steentoft (Institut for Klinisk Medicin), Liza Strandgaard (CESU), Per Höllsberg (Studieleder for medicin). Kommissorium projektgruppe kandidat

Projektgruppen for kandidat har udarbejdet kommisorier for de arbejdsgrupper, der står for udvikling af de nye kurser.

Projektbeskrivelsen, der er grundlaget for hele revisionsprojektet, er godkendt af de relevante institutledere, prodekan for uddannelse samt uddannelseschefen. Planerne vil forventeligt blive justeret og tilrettet undervejs efter aftale med de relevante parter, men kan i denne oprindelige version give et billede af, hvordan processen overordnet er tilrettelagt. Læs projektbeskrivelsen.


Studienævn for medicin

Studienævnet på medicin består af:

VIP-repræsentanter
Formand: Janne Lebeck (Institut for Biomedicin)

Øvrige VIP-medlemmer:
Hanne Bjerregaard Møller (Institut for Biomedicin)
Torben Steiniche (Institut for Klinisk Medicin)
Bodil Hammer Bech (Institut for Folkesundhed)
Klaus Krogh (Institut for Klinisk Medicin)
Niels Uldbjerg (Institut for Klinisk Medicin)

Studenterrepræsentanter
Næstformand: Johanne Jul Elnegaard

Øvrige studentermedlemmer:
Thomas Jensen
Karen Porskrog Boisen
Mads Skovsgaard Larsen
Sofie Hillgaard Pedersen
Karen Kam Wium Pedersen

Studienævnet sekretariatsbetjenes af:
Anne Møller Jeppesen (HE Studier)