Eksamen - Hoved og Nervesystem, Psykiatri, Speciale

Eksamen: Psykiatri

Husk udfyldt kompetencekort og studiekort

Forudsætninger for prøvedeltagelse

Det er en forudsætning for at kunne indstille sig til eksamen, at klinikforløbet er godkendt.

Klinikforløbet godkendes ved opfyldelse af følgende:

Godkendt kompetencekort

At du er mødt op på afdelingen svarende til 30t/uge eller gennemsnitligt 7,5 timer pr. klinikdag. I dette medregnes også din fulde deltagelse i den planlagte introduktion på den enkelte afdeling.

At du har deltaget i de aktiviteter, der fremgår af din arbejdsplan fra afdelingen.

At du har givet og modtaget formativ feedback i det i kompetencebogen skitserede omfang.

VIGTIGT – Udfyldt kompetencekort og studiekort SKAL forevises og afleveres ved eksamen, ellers kommer du ikke ind.  


Eksamen:

Eksamen er af 4 timers varighed

Eksamen afholdes i Digital Eksamen (DE) med ITX Flex

  • 100% BYOD (Bring Your Own Device).
  • Den studerende må medbringe en pc / Mac, samt nødvendige forlængerledninger, fordelerdåser m.v. ved tilsynsprøver med computer medmindre andet er fastlagt for den pågældende prøve i studieordningen eller kursuskataloget. Den studerende er selv ansvarlig for at medbringe computer og dertilhørende udstyr. Derfor er det vigtigt, at I inden eksamen, overfører de noter I skal bruge til eksamen til den pc / Mac i medbringer til eksamen. Der må kun benyttes en skærm.
  • PC/Mac med touch funktion understøttes ikke af det digitale eksamenssystem, så der skal medbringes et almindeligt tastatur. 
  • Musikafspillere, mobiltelefoner, smartwatches og andet digitalt- eller audioudstyr må ikke tilgås under tilsynsprøven, med mindre det er anført som et tilladt hjælpemiddel. Musikafspillere, mobiltelefoner, smartwatches og andet digitalt- eller audioudstyr skal opbevares slukket i egen aflukket taske under prøven, med mindre det er anført som et tilladt hjælpemiddel.

Hvis der under selve eksamen opdages anvendelse af fx mobil eller at der kommunikeres med andre, vil dette medføre øjeblikkelig bortvisning.

I eksamenslokalet forefindes der strøm.

Bemærk! Eksamensopgaven udleveres ikke i papirform.


Til- og afmelding af eksamen 

Det er dit eget ansvar at sikre dig, at du er tilmeldt de korrekte eksamener inden for gældende tilmeldingsperiode. 

Det er ikke muligt at afmelde sig 1. prøveforsøg.
2. og 3. prøveforsøg kan afmeldes senest 7 dage inden første eksamensdag i faget.


Dato for resultat

Tidligst 14 dage efter eksamensdagen


Reeksamen

Tilmelding: Studerende skal tilmelde sig reeksamen senest to hele dage efter fristen for offentliggørelse af resultat fra den ordinære eksamen. 

Bemærk: hvis under 5% af studerende på semesteret (med oprunding til nærmeste højere hele antal studenter) skal til reeksamen, kan reeksamen konverteres til mundtlig eksamen af 25 min. varighed uden forberedelse.  Den mundtlige reeksamen omfatter et hoved- og bispørgsmål inden for pensum for voksen- og børne- og ungdomspsykiatri. Hovedspørgsmålet er således enten inden for voksen- eller børne- og ungdomspsykiatri. Eksamen er ikke case-baseret  og der må ikke bruges hjælpemidler.

Ved mundtlig reeksamen er adressen/mødested:

AUH Skejby

Palle Juul-Jensens Boulevard 99

8200 Aarhus N

Indgang J, lokale J116-110 (universitetstorvet i kælderplan)

Husk udfyldt kompetencekort og studiekort

Afmelding: Syv dage inden første eksamensdag i faget. Obs det er ikke altid muligt at lægge reeksamen således, at der er mulighed for at afmelde sig.

Eksamen: Hoved og Nervesystem

Vintereksamen 2022/2023

Det er en forudsætning for at kunne indstille sig til eksamen, at klinikforløbet er godkendt.

Klinikforløbet godkendes ved opfyldelse af følgende:

Godkendt kompetencekort 2.

At du er mødt op på afdelingen svarende til fuld arbejdstid – dvs. 37t/uge eller gennemsnitligt 7 timer og 24 minutter pr. klinikdag. I dette medregnes også din fulde deltagelse i den planlagte introduktion.

At du har deltaget i de aktiviteter, der fremgår af din arbejdsplan fra afdelingen.

At du har givet og modtaget formativ feedback i det i kompetencebogen skitserede omfang.

At du har fået godkendt de aktiviteter, der fremgår af kompetencebogen, inden for øjen- samt øre-næse-halsspecialerne.

Husk udfyldt logbog, samt studiekort til eksamen.

Tag evt. et billede af den samlede godkendelse af logbogen.

Hvis du hænger med gamle ECTS, og derved har flere eksamener i samme semester, så kontakt HE Studier (studadm.eksamen.medicin@au.dk) så snart eksamensdatoerne er offentliggjort. Nogle gange kan vi hjælpe med at fordele dine eksamener for dig, men vi kan ikke hjælpe på bagkant, når tiderne er fordelt.

Eksamensperiode: Uge 2+3 2023, reeksamen uge 4, 2023.

Eksamen i Hoved-nerve er en klinisk mundtlig eksamen. Da de studerende alene skal til eksamen inden for ét af de tre fagområder (Neurologi/Neurokirurgi, ORL, Oftalmologi), som undervisningen består af, trækkes der lod blandt de studerende. Hvilket fagområde man eksamineres i, samt tidspunkt, offentliggøres i Digital Eksamen 3 dage før eksamen finder sted. Når Hoved-Nerve-eksamen synliggøres i Digital Eksamen vil alle kunne se den eksakte eksamensdato- også dem der valgte en pulje af eksamensdatoer. Startdatoen er den dag, hvor specialet offentliggøres og slutdato er selve eksamendatoen.

Alle studerende fordeles således.:

  • 1/3 skal til eksamen i oftalmologi.
  • 1/3 skal til eksamen i oto-rhino-laryngologi.
  • 1/3 skal til eksamen i neurokirurgi/neurologi.

Fordeling foretages ved tilfældig lodtrækning, også til reeksamen. 

Selve eksamensdagene  i eksamensugerne bliver udbudt i Conference Manager. Det vil være muligt at vælge eksamensdato i starten af oktober - periode følger.og der sendes mail ud til alle i god tid inden. .

De tildelte eksamensdatoer kan efterfølgende ses i Brightspace under Hovednerve-system-Kursusinformation-eksamensinformation.

I webshoppen er eksamensdagene samlet i mindre perioder, dvs. for eksempel mandag og tirsdag sammen. Hvis du ønsker en bestemt periode til den mundtlige eksamen på Hoved-Nerve vinter 2022/2023, kan du vælge en eksamensperiode. Det er meget forskelligt hvor mange eksamenstider, der bliver udbudt de enkelte dage. 

Eksempel: hvis du ønsker at gå til eksamen i første periode, og der stadig er plads, booker du dig ind på perioden. Hvis den allerede er fyldt op, vælger du en anden periode. Du må kun vælge EN periode. Vælger du flere perioder, bliver alle dine bookinger annulleret.

Det er kun dagen/perioden, du kan booke – IKKE hvornår på dagen, du gerne vil op til eksamen. Det er heller ikke muligt at bytte tider eller eksamensdage på dette semester.

Hvis man vælger ikke at sætte sig på en given dag, vælger HE Studier en eksamensdag for en.

Selvom du har booket samme eksamensdag som din læsemakker, er det ikke sikkert, du ender med at komme op i samme speciale. Dagen kan være delt op i flere specialer/ afdelinger.

NEUROLOGI OG NEUROKIRURGI

Ca. 30 min forberedelse samt ca. 45 min til eksamen.

Ingen tilladte hjælpemidler

Udprøvning i neurofagene foregår ved en mundtlig eksamen med en samlet varighed på 75 minutter.

Den studerende har ½ times forberedelse og eksamineres i umiddelbar forlængelse af forberedelsen i 45 minutter.
Den studerende får til forberedelsen udleveret en skriftlig patientcase med beskrivelse af en sygehistorie.
Der kan også indgå kliniske objektive fund og resultater fra parakliniske undersøgelser i patientcasen.
Den studerende skal til eksaminationen redegøre for differentialdiagnostiske overvejelser, samt redegøre for og begrunde et udredningsprogram for patienten.

Den studerende vil endvidere kunne blive præsenteret for undersøgelsesresultater ved eksaminationen (f. eks. billeddiagnostisk materiale) som skal inddrages i overvejelserne.
Herudover forventes det, at den studerende kan redegøre for generelle behandlingsprincipper.
Den studerende vil ved eksaminationen kunne blive præsenteret for en konkret patient eller figurant, hvor den studerende skal demonstrere klinisk undersøgelsesteknik.

Eksamenssted neurologi:

Aarhus Universitetshospital, Neurologi Kontorgangen,

Indgang J, Plan 5, Krydspunkt J504.

Palle Juul-Jensens Boulevard 165, 8200 Aarhus N

Generelle mødetidspunkter neurologi

Eksamenssted neurokirurgi:

Aarhus Universitetshospital, Hjerne- og rygkirurgi.

Indgang J, Universitetstorv Nord, Lokale J116-109 (vi finder dig lige under trappen).

Palle Juul-Jensens Boulevard 165, 8200 Aarhus N.

Generelle mødetidspunkter neurokirurgi


OTO-RHINO-LARYNGOLOGI

Ca. 30 min forberedelse samt ca. 30 min til eksamen.

Ingen tilladte hjælpemidler.

Eksamenssted:

Aarhus Universitetshospital, Øre-næse-halskirurgi

Indgang J, krydspunkt J107, Plan 1, lokale 144

Palle Juul-Jensens Boulevard 165, 8200 Aarhus N

Generelle mødetidspunkter ORL.


OFTALMOLOGI

Mundtlig, eksamination har en varighed på ca. 20 min. uden forberedelse.

Ingen tilladte hjælpemidler.

Eksamenssted:

Aarhus Universitetshospital, Øjensygdomme,

Indgang J, Krydspunkt J107, lokale J107-136 + 137

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Generelle mødetidspunkter OftalmologiTilmelding: Hvis du ikke er holdsat, SKAL tilmelding til eksamen ske via mit.au.dk i perioden 15. september - 30. september. Det vil ikke være muligt at tilmelde sig eksamen uden for perioden. Hvis du er holdsat, skal du i løbet af eksamenstilmeldingsperioden via mit.au.dk selv se efter, at du er tilmeldt eksamen.

Afmelding: Det er ikke muligt at afmelde sig 1. prøveforsøg.

2. og 3. prøveforsøg kan afmeldes senest 7 dage inden første eksamensdag i faget.

Reeksamen.: dato i uge 4, 2023 følger.

Hvis du dumper og ønsker at tilmelde dig reeksamen, så skriv en mail til studadm.eksamen.medicin@au.dk hurtigst muligt, og du vil blive tilmeldt. 


HUSK LOGBOGEN

Som til den ordinære eksamen bliver specialet først oplyst 3 dage før eksamen. Dvs. du kan trække alle ovenstående specialer til reeksamen.