Undervisningsmiljøvurdering 2021

Resultater af undervisningsmiljøvurderingen

Der har været flere sideløbende processer ift. at drøfte og handle på resultaterne af undervisningsmiljøvurderingen på Arts.

Handleplan for undervisningsmiljø for den enkelte uddannelse

Dit uddannelsesnævn har drøftet undersøgelsens data for undervisningsmiljø for din uddannelse og lavet en handleplan med indsatser på området.

Handleplanerne har været fremlagt studienævnene til videndeling og kvalificering og er godkendt af studieledelse og prodekan for uddannelse.

Du kan finde handleplanen for din uddannelse her:

Ledelsens opfølgning på data vedr. mobning, chikane og diskrimination mellem medarbejdere og studerende

Tilfælde af mobning, chikane og diskrimination tages meget alvorligt på Arts som har en nultolerancepolitik på området.

Institutledelserne har derfor drøftet data herfor særskilt med uddannelseslederne på de enkelte uddannelser. Dette er mundet ud i forskellige indsatsområder på institutterne – eksempelvis seminarer om emnet og gennemsyn af praksis for behandling af klager over undervisere.

Ledelsesopfølgningen har desuden været drøftet i fakultetsledelsen, hvor det blev besluttet, at det var nødvendigt med en tydeliggørelse af rollefordelingen og retningslinjer for, hvad der sker, hvis du, som studerende henvender dig med en sag om mobning, chikane og diskrimination, som vedrører en underviser.

Læs mere her: 'Vi siger fra'

Handleplan for det fysiske undervisningsmiljø på Arts

Ud fra kvalitative kommentarer angivet af studerende på Arts, har fakultetsledelsen besluttet at iværksætte en række handlinger ift. fysisk studiemiljø.

Drøftelsen i fakultetsledelsen har været foretaget i samarbejde med Arts bygningsservice og er desuden mundet ud i gode anbefalinger til de studerende i deres færden på campus samt et sæt principper for, hvordan bygningsservice arbejder med bygningsudvikling.

Kort om undersøgelsen

Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på alle uddannelser på alle universiteter i Danmark.

Vurderingen foretages hvert 3. år ved, at der udsendes et spørgeskema til alle landets studerende med spørgsmål omkring deres undervisningsmiljø.

Formålet med vurderingen er, at uddannelsesmiljøerne kan drøfte og udpege de områder, hvor der er behov for gøre en indsats for at udvikle og sikre et godt undervisningsmiljø for de studerende.

Svarprocenter ved undervisningsmiljøundersøgelsen

Sådan har vi behandlet undersøgelsen og inddraget studerende

Undervisningsmiljøvurderingen er blevet drøftet i uddannelsesnævnene, hvor alle uddannelser er repræsenteret af både studerende og undervisere. Uddannelsesnævnet har derefter samarbejdet med afdelingen for den enkelte uddannelse om at lave en plan for, hvordan undervisningsmiljøet udvikles.

Din mulighed for indflydelse

Du er som studerende repræsenteret i uddannelsesnævnets drøftelser via den studenterrepræsentant som er valgt til uddannelsesnævnet for din uddannelse.

Du kan her se, hvem der er din repræsentant og er velkommen til at kontakte vedkommende, hvis du ønsker at deltage i drøftelserne om undervisningsmiljø.