GOOD TO KNOW

Nyttige informationer til studerende på DPU i Aarhus og København

Akademisk Råd 

 • Akademisk Råd skal sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende akademiske forhold i bred forstand, herunder bl.a. Arts-fakultetets interne fordeling af bevillinger og forhold vedrørende forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. Herudover er rådet med til at sammensætte de udvalg, der skal vurdere ansøgere til videnskabelige stillinger og tildele ph.d.- og doktorgraden. Akademisk Råd kan desuden udtale sig til rektor.

Alumneforeninger

Arrangementer på DPU

Arts Karriere

 • Har du spørgsmål, søger du et godt råd, eller ønsker du samarbejde med arbejdsmarkedet, så kig forbi eller kontakt Arts Karriere på mail eller telefon. Find kontaktinformationer på hjemmesiden

Artsrådet

 • Artsrådet er Studenterrådet på Arts-fakultetet. Her forsøger de at løse studenterpolitiske problemer, møde faglige, studiemiljømæssige og sociale udfordringer og sikre de studerendes rettigheder og trivsel på fakultetet.
 • De arbejder med problemstillinger, som relaterer sig til hovedrådet Arts på Aarhus Universitet, både før, under og efter studiet.
 • Facebook: https://www.facebook.com/Artsraadet/?fref=ts

Asterisk (magasin)

 • Magasinet Asterisk søger at foregribe og gå dybere ned i aktuelle debatter om uddannelse og pædagogik.

Bar for studerende

 • Hyg dig med dine medstuderende og studerende fra andre uddannelser

Bibliotek

 • Der er mange biblioteker knyttet til Aarhus Universitet, men som studerende på DPU, vil du typisk få brug for det i København eller i Nobelparken, Aarhus. På bibliotekerne kan du få hjælp til litteratursøgning, print, scan, EndNote (referenceprogram) og meget mere.

Brightspace – intranet

 • Brightspace er en portal, hvor du kan finde alle dine fag, materiale til undervisningen, nyheder , informationer om begivenheder og kurser samt mange forskellige værktøjer, der gør livet som studerende meget lettere.

De Studerendes Råd

 • De Studerende Råd (DSR) er det samlede organ for alle studerende på DPU, og har eksisteret siden 1963.
 • DSR arbejder for at skabe gode forhold for studerende og varetager således de studerende interesser. Det kan du være med til – og du kan bidrage med lige det du har lyst til. DSR er hvad vi gør det til, og vi kan udrette så meget som der er hænder til – derfor har vi brug for al den hjælp vi kan få.
 • Facebook: https://www.facebook.com/DSRDPU/?fref=ts

Delfinen

Digital eksamen

 • I 2016 overgik Aarhus Universitet til digital eksamen. Det vil sige, at studerende nu afleverer alle deres skriftlige eksaminer online.

DPU Debat

DPU’s hjemmeside

Find AU – bygningskort

Find en forsker på DPU

Folkeuniversitetet

 • Viden er nøglen til at forstå vores verden. Folkeuniversitetet serverer den nyeste viden fra forskningens verden. Og gør det sjovt at blive klogere. Dyrk dine interesser, få opfrisket din baggrundsviden og se nye perspektiver på verden omkring dig, eller få ny inspiration til dit arbejde. Forskere og faglige eksperter stiller skarpt på den nyeste udvikling inden for deres forskningsområde og fortæller engageret om det, de er opslugt af lige nu. Mød forskerne i øjenhøjde.

Informationssøgning

Internetadgang

Kantine, Aarhus

 • Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Aarhus C.
  Bygning 1482

Kantine, København

Kopi og print

Kursuskatalog

 • Kursuskataloget giver dig et overblik over alle fag, der udbydes på AU. Det er særligt vigtigt, når du skal vælge valgfag.

Mit.au.dk

 • Her kan du søge om merit, forhåndsgodkendelser eller dispensationer samt få adgang til studieselvbetjeningen osv.

Mitstudie.au.dk

 • En side, hvor du kan finde informationer om lige præcis dit uddannelsesforløb: dit aktuelle skema, den studieordning, der gælder for dig osv.

Nyheder fra DPU

Omnibus

Post.au.dk

 • Adgang til din postkasse som studerende.

Regler for studiefremdrift

 • Her finder du information om AU's regler for studiefremdrift og deres betydning for dit studium.

Semesterhylder

 • Semesterhylderne er at finde på bibliotekerne – både i København og Aarhus. Her kan du finde bøger, der knytter sig til de forskellige moduler på uddannelsen. Du kan ikke låne bøgerne med hjem, men det er muligt at kopiere enkelte kapitler.

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

 • Specialepædagogisk Støtte (SPS) er et tilbud til studerende med en funktionsnedsættelse – fysisk eller psykisk.
 • SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse. Hos Specialpædagogisk Støtte på Aarhus Universitet kan du få information og vejledning om støtte til studerende med funktionsnedsættelser. Er du i målgruppen for SPS-ordningen, så søger vi for, at der bliver søgt om støtteydelser til dig, og at støtten bliver sat i gang.

Studenterpræsterne

 • Som studerende, kan tale med en af studenterpræsterne om de problemer, der kan opstå i din studietid. Det er gratis for alle studerende. Samtalerne med studenterpræsten kan dreje sig om vidt forskellige overvejelser og problemer, som f.eks. ensomhed, angst, perfektionisme, konfliktfyldte relationer til partner eller forældre, eksistentielle spørgsmål om mening og identitet, tab og sorg i forbindelse med dødsfald eller skilsmisse, samt etiske og religiøse spørgsmål.
 • Studenterpræsterne er underlagt absolut tavshedspligt.

Studenterrådet

 • Studenterrådet er kort fortalt en politisk aktør, der fungerer som de studerendes talerør, både internt på Aarhus Universitet og i den generelle offentlige debat.
 • Studenterrådet er repræsenteret på alle universitetets niveauer, hvilket vil sige at Studenterrådet både er repræsenteret i de forskellige fagråd og studienævn, men også i Akademisk Råd, universitetsbestyrelsen og Danske Studerendes Fællesråd.
 • Studenterrådet tilbyder en lang række services, blandt andet Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, studiemesse, studiekalender, kurser, retshjælp og en studenterhåndbog. Alt sammen for at gøre livet som studerende nemmere og sjovere.
 • Facebook: https://www.facebook.com/studenterraad/?fref=ts

Studenterrådgivningen

 • Hos Studenterrådgivningen kan du få personlig rådgivning, der er fokuseret på netop de vanskeligheder, som fylder i din hverdag. Hos Studenterrådgivningen kan du få hjælp til at håndtere de psykiske problemer, der gør, at du ikke kan fungere på studiet. Du kan vælge at mødes personligt med en rådgiver eller tage en telefonsamtale. Ved begge former for rådgivning kan du være anonym, og alle rådgivere har tavshedspligt.

Studiecenter Arts

 • Studiecenter Arts er din indgang til den administrative del af dit studium på universitetet og kan dig med f.eks. spørgsmål om undervisnings- og eksamenstilmelding, merit, dispensationsansøgning, mv.

Studiekort

 • Studiekortet er personligt og virker som adgangskort til AU’s bygninger uden for universitetets almindelige åbningstider.

Studienævn

 • Studienævnet er det institutorgan, der sammen med studielederen og studieadministrationen bestyrer alt, hvad der angår undervisning og eksamen på dit fag. Du skal blandt andet have fat i dit studienævn, hvis du ønsker at søge om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.
 • Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på institutterne. 
 • Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på dine studier.

Studieordninger

Studieportal

 • Info vedr. eksaminer, undervisnings- og eksamenstilmeldinger osv.

Studiestarten – generel info
 
Studievejledningen på DPU

Studypedia

 • AU Studypedia er et studieværktøj, der kan guide dig i den akademiske side af dit studieliv. Du kan bl.a. finde inspiration til din egen studiepraksis gennem de mange metoder, videoer, ideer samt gode råd fra eksperter på studieområdet, der er at finde på hjemmesiden.

SU-kontoret

Timeplaner

 • Her kan du finde oversigten over din undervisning, lokaler og tidspunkter:

Uddannelsesnævn

 • Hvis du oplever utilfredshed med noget på dit studie, kan du med fordel kontakte din studenterrepræsentant i uddannelsesnævnet for din uddannelse. Den eller dem kan du finde her.

Undervisning, skema og studieteknik

Undervisning og pensum
Du glæder dig sikkert til at komme i gang med dit nye studium. I velkomstpjecen har dine tutorer skrevet lidt om dit første semester, og senere vil du på e-læringsplatformen Brightspace få mere information – herunder pensumlister – fra dine undervisere. Dette vil du høre mere om i introugen og ved semesterstart.

Skema
Hvis du gerne vil vide, hvordan dit skema for det kommende semester ser ud, skal du logge ind på mitstudie.au.dk. Du skal dog være opmærksom på, at skemaet ofte først er klar inde på mitstudie.au.dk ganske kort tid før semesterstart.

Hjælp til studieteknik
For mange kan måden at læse på Universitetet på være anderledes end det, man kan være vant til på fx de gymnasiale uddannelser. Derfor har Universitetet lavet en række tiltag, der kan hjælpe dig godt på vej som universitetsstuderende. På AU Studypedia kan du fx finde en masse gode råd om bl.a. studievaner, formalia i opgaver, studegrupper osv.

Har du særlige behov for hjælp eller støtte?

Hos Specialpædagogisk Støtte (SPS) på Aarhus Universitet kan du få information og vejledning, hvis du har særlige behov for støtte.

Det kan være på grund af:

 • Læse-, skrive eller regnevanskeligheder
 • En psykisk lidelse
 • En neurologisk lidelse
 • Et bevægelseshandicap
 • Et hørehandicap
 • Et synshandicap

Vigtigt: Du må gerne kontakte SPS allerede inden studiestart – også hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få støtte.

Læs mere her: https://studerende.au.dk/sps/

Du kan også kontakte din lokale studievejleder, hvis du har spørgsmål om at være studerende med særlige behov. Find din studievejleder her.

IT-systemer og vigtige links

Som ny studerende på AU kommer du til at møde en masse forskellige IT-platforme til forskellige formål. I starten synes du måske, at det er svært at finde rundt i. Det er helt ok, og du skal nok få styr på systemerne i løbet af din første tid på uddannelsen. I løbet af velkomstugen holder dine tutorer også en IT-introduktion for jer. Nedenfor finder du et overblik over de vigtigste systemer:

 • mitstudie.au.dk er den samlede indgang til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer, hvor du fx kan finde din indskrivningsbekræftelse og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende. 
 • Brightspace er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.   
 • EduroamDet trådløse netværk på AU hedder Eduroam. Før du kan bruge det, skal du installere det på dine enheder.
 • Vær opmærksom på, at du som studerende på AU kan få en del gratis software eller software med rabat. Læs mere på siden her: https://studerende.au.dk/it-support/software/
 • IT-sikkerhed. Når du bruger universitetets IT-systemer eller arbejder med analoge informationer, skal du være opmærksom på informationssikkerheden, så du undgår at miste dine egne eller andres oplysninger eller lække fortrolige informationer. Informationssikkerhed handler i høj grad om din adfærd, når du arbejder med informationer. Se hvad du skal være særligt opmærksom på.  
 • IT-support. Hvis du har tekniske problemer, kan du få hjælp hos Arts IT Support. Der kan godt være lidt travlt i supporten i de første uger af semesteret, så vær tålmodig :)

Vi siger fra

På Aarhus Universitet lægger vi stor vægt på, at vi behandler hinanden med respekt og ordentlighed, og vi siger fra over for chikane, mobning, vold og diskrimination i alle former. Ingen bør udsættes for dette, og denne type adfærd tolereres naturligvis heller ikke under studievelkomsten. Dette er formuleret i Arts' regler for studievelkomsten, som bl.a. også indeholder den alkoholpolitik, som gælder i velkomstugen. 

Hvis du oplever, at nogen opfører sig uacceptabelt over for dig, er der forskellige steder, du kan søge hjælp. Det kan du læse mere om på AU-hjemmesiden om chikane