Formalia

Når du afleverer en skriftlig opgave, er der en række regler og retningslinjer (formalia), der skal være overholdt. De er beskrevet generelt her – du kan se, hvad der gælder for netop din uddannelse i din studieordning.

FORMALIA

Hvor mange sider?

I din studieordning står der, hvor mange normalsider din opgave må/skal fylde. En normalside svarer til 2400 enheder (tegn/anslag) inkl. mellemrum. (Brug dit tekstbehandlingsprogram til at tælle op hvor mange enheder du har skrevet. I Word ligger funktionen under fanebladet ”Gennemse”)

Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling samt citater og noter (litteraturhenvisninger, billedtekster, uddybende forklaringer mv.).

Det her skal ikke tælles med:

  • Titelblad
  • Evt. forord
  • Indholdsfortegnelse
  • Litteraturliste
  • Illustrationer
  • Bilag

Et evt. resumé:

  • Tæller med på DPU
  • Tæller ikke med på Kultur og Samfund
  • Tæller ikke med på Kommunikation og Kultur

NB: Hvis din studieordning specificerer andet, skal du altid følge din studieordning.

Resumé (abstract)

Bachelorprojekt, kandidatspeciale, akademisk overbygningsprojekt og masterprojekt skal altid forsynes med et resume på et fremmedsprog.
Andre opgaver: Det står i din studieordning, om opgaven skal indeholde et resume.

Hvis du skriver på dansk, skal resuméet skrives på engelsk, med mindre der står noget andet i din studieordning.

Hvis du skriver på engelsk, skal resuméet skrives på engelsk, med mindre der står andet i din studieordning.

Hvis du er studerende på DPU, skal resuméet regnes med i sidetallet. Hvis du er studerende på Institut for Kultur og Samfund eller Institut for Kommunikation og Kultur skal resuméet ikke regnes med i sidetallet, men det har en vis betydning for bedømmelsen (indgår modificerende).

Hvem har skrevet hvad? (gruppeopgave)

Det er beskrevet i din studieordning, hvis en eksamen kan eller skal aflægges som gruppeeksamen.

Når man afleverer en skriftlig opgave som gruppe, skal der være mulighed for at give en individuel bedømmelse til hvert gruppemedlem. Det skal altså fremgå entydigt af opgaven, hvem der har skrevet hvilke afsnit. De nærmere bestemmelser for, hvilke dele af opgaven, der kan skrives i fællesskab, fremgår af din studieordning.

Det er meget vigtigt, at I får registreret gruppen rettidigt og korrekt ved digital aflevering.


Vær også opmærksom på...

Anonymisering af eksamensafleveringer

Ved udvalgte eksamener gøres studerende anonyme, hvilket betyder, at bedømmerne (eksaminator/censor) ikke kan se dit navn eller studienummer. Du må derfor ikke angive navn, studienummer eller anden ID i din besvarelse eller som en del af filnavnet på din besvarelse.

I stedet skal du angive et eksamensnummer. Eksamensnummeret tildeles vilkårligt i Digital eksamen. Du finder eksamensnummeret under ”Eksamensinformation” i Digital eksamen.

Det vil fremgå af teksten på den enkelte eksamen i Digital Eksamen, hvis der er tale om en prøve, hvor studerende er anonymiseret.

Grupper

Når du afleverer en skriftlig opgave som del af en/i en gruppe, skal bedømmerne kunne vurdere og bedømme dit bidrag. Det skal derfor fremgå entydigt af opgaven, hvilke(n) del(e) af opgaven, du er ansvarlig for. Dette gøres ved, at du og dine medstuderende anfører jeres eksamensnummer i det afsnit, I hver især har skrevet. Hverken jeres navn eller studienummer må fremgå af opgaven.

Alle gruppemedlemmers eksamensnumre og kursusnavn skal fremgå af sidehovedet på alle sider af jeres eksamensopgave.

Eksamenssnyd og screening af opgaver

Hvad må man – og hvornår er noget eksamenssnyd? Sæt dig ind i reglerne for din eksamen og læs om eksamenssnyd her:

Din opgave kan blive screenet

Afdelingslederen på din uddannelse og/eller Studienævnet beslutter, hvilke eksamener, der skal screenes for eksamenssnyd i AU’s plagieringskontrolsystem. Plagieringskontrollen er en integreret del af Digital Eksamen og kan også anvendes ved opgaver afleveret via Black Board. Systemet sammenholder den enkelte opgave med materialer fra forlag, tidligere opgaver, der har været screenet i plagieringskontrolsystemet (URKUND), herunder også opgaver fra samme termin, samt materiale fra internettet. Du kan ikke se i Digital Eksamen eller på Brightspace (tidligere Black Board), om din opgave bliver screenet for eksamenssnyd.

Referencer

Find information om referencehåndtering på AU Librarys sider for studerende:

Fortrolighed, databeskyttelse og GDPR

Hvis du samarbejder med en virksomhed i forbindelse med en opgave kan der være behov for en fortrolighedsaftale.

Hvis du arbejder med personoplysninger i en opgave, er det dit ansvar at overholde regler om databeskyttelse og GDPR.

Læs mere her: