Hel-på-del-studerende

Optagelse

Overvejer du at blive hel-på-del-studerende? På Arts udbyder vi en række enkeltfag på deltid, der både kan stille din faglige nysgerrighed og gavne din karriere.

Læs mere og se det aktuelle udbud af fag her.

Studiestart

Tjekliste til nye hel-på-del-studerende

Som ny studerende er det vigtigt, at du får adgang til universitetets digitale platforme og studiefaciliteter. Derfor har vi lavet en tjekliste til dig, så du kan blive klædt godt på til studiestart.

Parkering

  • Find information om parkering på campusser i Aarhus
  • Find information om parkering i Emdrup

Undervisning

Når du er optaget på et undervisningsforløb, bliver du automatisk tilmeldt undervisning og første eksamensforsøg på dit/dine kurser.

Du kan læse om dine kurser i kursuskataloget, og forud for hvert semester kan du finde dit undervisningsmateriale på Brightspace.

Undervisningsskemaer på Arts er altid klar senest den 24. oktober for forårssemestret og den 24. april for efterårssemestret.

Tjek dit personlige skema

Når du er optaget, kan du i dit personlige skema se, hvor og hvornår du skal have undervisning.

Det er vigtigt, at du løbende tjekker dit skema, da der kan ske ændringer - også efter semesterstart.

Eksamen

Generelt om eksamen

Tilmelding til eksamen

Du er automatisk tilmeldt eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt undervisning.

Du kan se dine aktuelle tilmeldinger i studieselvbetjeningen (STADS) via mit.au.dk og finde dine eksamensdatoer i eksamensplanen.

Information om eksamen og formalia

Hvis du har brug for vejledning, kan du kontakte Studiecenter Arts.

Skal du til omprøve efter at have brugt et eksamensforsøg?

Omprøve i samme semester som første prøveforsøg

Består du ikke den ordinære eksamen, har du mulighed for at tilmelde dig omprøven i samme eksamensperiode. Find eksamensdato for omprøven og deadline for tilmelding i eksamensplanen.

Tilmeld dig omprøven via studieselvbetjeningen (STADS) på mitstudie.au.dk.

Kontakt Studiecenter Arts hvis du har spørgsmål til, hvor i omprøveperioden din eksamen ligger, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan du tilmelder dig omprøven i STADS.

Omprøve i et senere semester end første prøveforsøg

Ønsker du at tilmelde dig omprøven i et senere semester end det, hvor du har haft undervisning, kan du tilmelde dig i perioden:

  • 15.-28. september for at kunne gå til eksamen i vinterterminen. Eksamen ligger i perioden december - februar
  • 15.-28. februar for at kunne gå til eksamen i sommerterminen. Eksamen ligger enten i maj, juni eller august

Tilmeld dig omprøven via studieselvbetjeningen (STADS) på mitstudie.au.dk.

Kontakt Studiecenter Arts hvis du har spørgsmål til, hvor i omprøveperioden din eksamen ligger, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan du tilmelder dig omprøven i STADS.

Regler for færdiggørelse af uddannelse og moduler

2-års-reglen

Som deltidsstuderende skal du være opmærksom på, at du skal afslutte hvert enkelt kursus senest to år efter, at du var tilmeldt undervisning på kurset. 

De to år tælles fra udgangen af den eksamenstermin, der ligger i forlængelse af undervisningen. Følger du eksempelvis undervisning på et kursus i forårssemesteret 2023, så tælles de to år fra udgangen af sommereksamensterminen 2023. Det betyder, at fristen for at bestå eksamen udløber i omprøveterminen i sommeren 2025.

Hvis du mangler at bestå en eksamen

Det er ikke i alle tilfælde muligt at gå til eksamen i hver termin. Hvis du mangler at bestå en eksamen, er det derfor vigtigt, at du undersøger, hvornår eksamen bliver udbudt næste gang. På den måde kan du sørge for at blive gentilmeldt i tide og afslutte kurset inden for de to år.

Skriv til Studiecenter Arts for at høre, hvornår du kan gå til eksamen igen.

Har du brug for dokumentation for beståede kurser?

Hvis du ønsker at dokumentere beståede kurser, kan du lave en studieudskrift fra studieselvbetjeningen (STADS). Klik på "Bestil/vis udskrift" under fanen "Udskrifter".

Har du brug for en underskrevet studieudskrift, kan du henvende dig til Studiecenter Arts.

Når du vil optages på næste kursusforløb

Er du hel-på-del-studerende, og ønsker du at blive optaget på dit næste kursusforløb, skal du søge om optagelse via det digitale ansøgningssystem (DANS).

Linket til ansøgningssystemet ligger på den enkelte uddannelses informationsside. Her kan du også se hvilke kurser, der i øjeblikket udbydes.


Yderligere information til didaktikstuderende på DPU

Studiestart

Som didaktikstuderende på hel-på-del-ordningen har du studiestart sammen med de fuldtidsstuderende på uddannelsen.

DPU’s studiestartsside kan du finde programmet for studiestartsdagene samt et velkomstbrev fra dine tutorer og den faglige koordinator. Programmet for studiestarten er senest klar primo august.

Valgfag

Som didaktikstuderende skal du tage et valgfag på 10 ECTS. Du kan se det aktuelle udbud i kursuskataloget - find det på siden her under fanen "Valgfagsudbud". 

Vær opmærksom på at du kun kan tage valgfag, der udbydes på det campus, du er indskrevet på. I kursuskataloget kan du filtrere valgfagslisten i venstremenuen, så du kun ser valgfag på dit eget campus.

I kursuskataloget kan du desuden se, om et valgfag udbydes i forårssemesteret eller efterårssemesteret. Størstedelen af valgfag udbydes i efteråret.

Valgfagene udbydes på tværs af alle kandidatuddannelser på DPU, og alle studerende på DPU har lige adgang til alle valgfag.

Sådan søger du

Send en mail til evu.arts@au.dk med dit fulde navn, dit studienummer og fem prioriterede valgfag fra kursuskataloget.

Ansøgningsfristen er den 2. maj for valgfag i efterårssemesteret og den 15. november for valgfag i forårssemesteret.

Du får svar senest seks uger efter ansøgningsfristen.

Speciale

Sådan planlægger du dit specialeforløb

Første skridt i din specialeproces er at tage kontakt til din specialekoordinator. Sammen laver I aftaler om specialets fokus, dit vejledningsforløb og om du skal skrive speciale i foråret eller efteråret. Find din specialekoordinator her:

Specialet vægter 30 ECTS, og det må ikke strække sig over mere end ét semester. Du har dog mulighed for at starte dit vejledningsforløb op, inden dit specialesemester officielt begynder. Hvis du ønsker dette, skal du aftale det med din specialekoordinator.

Sådan tilmelder du dig specialet

Når du har planlagt dit specialeforløb med din specialekoordinator, skal du have tildelt en vejleder og søge optagelse på specialet. Det gør du ved at følge nedenstående trin:

  • Søg om at få tildelt en specialevejleder via Studieportalens specialeside (under punkt 2). Fristen er den 1. november for specialer i forårssemesteret og den 1. april for specialer i efterårssemesteret. Du får svar senest en måned efter ansøgning

    • Er du allerede startet på et vejledningsforløb med en bestemt vejleder, skal du angive vedkommendes navn i ansøgningen

  • Søg om optagelse på specialet som enkeltmodul. Fristen er den 15. november for forårssemesteret og den 2. maj for efterårssemesteret. Du søger via det digitale ansøgningssystem (DANS)

Rammer for dit speciale

Din specialeperiode starter officielt den 1. februar, hvis du skriver i forårssemesteret og den 1. september, hvis du skriver i efteråret.

Du har fire måneder til at skrive specialet på dit første prøveforsøg. Du skal derfor aflevere den 1. juni/2. januar eller førstkommende hverdag herefter afhængigt af hvilket semester, du skriver speciale i.

Hvis du ikke afleverer til afleveringsfristen, bliver du automatisk tilmeldt dit næste prøveforsøg. Du har i alt tre prøveforsøg på specialet, og det andet og tredje prøveforsøg varer tre måneder.

Afmelding af specialet

Hvis du fortryder din optagelse på specialeforløbet forud for, at dit specialesemester begynder, kan du afmelde dig.

Du kan afmelde dig frem til den 1. september, hvis du skal skrive speciale i efteråret og den 1. februar, hvis du skal skrive speciale i foråret.

Skriv til evu.arts@au.dk inden fristen, hvis du ønsker at afmelde dig.

Indsend din vejledningsplan inden specialesemesteret

Forud for specialesemesteret skal du udfylde, underskrive og uploade en vejledningsplan i samarbejde med din specialevejleder.

Du kan finde formularen for vejledningsplanen samt et link til upload af planen på Studieportalens specialeside under punkt 4.

Udfyld formular til censorudpegning

Senest seks uger inden din afleveringsdato skal du indsende en formular til censorudpegning, så der kan findes en censor til dit speciale.

Du kan finde formularen og yderligere information om censorudpegning på Studieportalens specialeside under punkt 6.

Skift fra deltids- til fuldtidsstudie

Hvis du studerer på en didaktikuddannelse, har du mulighed for at skifte fra deltidsstudie til fuldtidsstudie eller omvendt én gang.

Ønsker du at ændre studiestatus fra deltids- til fuldtidsstuderende, skal du søge optagelse på uddannelsen igen via det almindelige optag til kandidatuddannelser på AU. Du kan læse om regler og frister samt søge om optagelse her.  

Dit studieforløb som fuldtidsstuderende

Optagelse på fuldtidsstudiet vil altid være pr. den 1. september. I de fleste tilfælde vil studerende, der skifter fra deltids- til fuldtidsstudie allerede have fulgt kurserne på 1. semester af fuldtidsstudiet. Det betyder, at dine første kurser på fuldtidsstudiet i udgangspunktet vil være fra uddannelsens 3. semester.

Vi anbefaler, at du kontakter Studiecenter Arts, hvis du overvejer at skifte til fuldtid, så vi kan vejlede dig.

Eksamensbevis

Når du har gennemført dit studie, modtager du et digitalt eksamensbevis i din e-Boks. Du kan finde information om digitale eksamensbeviser her.

Hvis du ønsker at dokumentere enkelte beståede kurser, kan du lave en eksamensudskrift fra studieselvbetjeningen (STADS) via mitstudie.au.dk.

Kontakt Studiecenter Arts hvis du har problemer med at lave eksamensudskriften.