Studienævnet

Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag tilrettelægger sammen med studielederen og studieadministrationen din uddannelse. Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt mellem repræsentanter for undervisere og studerende. Der er i alt 8 medlemmer, som vælges ind i studienævnet i forbindelse med universitetsvalget. Du kan læse mere om valget her.

Studienævnets opgaver

Studienævnets opgave er at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af din uddannelse, undervisning og dine eksamener. Dette indebærer eksempelvis at udarbejde forslag og ændringer til studieordninger, at følge op på uddannelses- og undervisningsevalueringer og at drøfte forskellige typer af sager af betydning for din uddannelse. 

Det er desuden studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit og forhåndsgodkendelser. Du kan se mere om dispensationer og retningslinjer for ansøgning her.

forretningsordenen for studienævn på Aarhus Universitet kan du desuden læse mere om studienævnets opgaver og struktur.

Studienævnets dagsordener og referater

På siden studienævnets møder kan du finde dagsordener og referater fra tidligere møder og følge med i, hvilke konkrete emner studienævnet drøfter.

Kontakt dit studienævn

Har du spørgsmål til studienævnet, kan du finde kontaktinformation på siden medlemmer

Har du som studerende spørgsmål, du ønsker, at studienævnet skal drøfte, kan du også rette henvendelse til studienævnets næstformand, der efter aftale med formanden for studienævnet vil tage sagen med på dagsordenen.