Studienævnet for Teologi

Hvad laver studienævnet?

Studienævnet tilrettelægger sammen med studielederen din uddannelse. Studienævnet arbejder med ændringer i eksamensformer og fag (studieordningsændringer), udbud af fx valgfag, profilfag og fag på Summer University, følger op på evalueringer og diskuterer politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, strategier for fx undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling).

Det er også studienævnet, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit eller forhåndsgodkendelse i forhold til din studieordning.

Som studerende er det dig, der oplever undervisningen, fagenes sammenhæng, eksamensformerne mv. Og det er dig, der skal bruge uddannelsen fremover. Derfor er det vigtigt, at du er med ved bordet, når din uddannelse skal tilrettelægges, udvikles og evalueres. I studienævnet har du mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelse af undervisningen, eksamensformer, indholdet i studieordningen, evaluering af undervisningsforløb, dispensationssager og meget mere.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt mellem undervisere og studerende. Repræsentanterne vælges ind i studienævnet i forbindelse med universitetsvalget.

Vi har brug for dig i studienævnet!

Hvad får du ud af at sidde i studienævnet?

Som medlem af studienævnet får du:

 1. Indflydelse på dit studie. Du er med til at træffe vigtige beslutninger om f.eks. udvikling af studiet og eksamensformer, vægtningen af forskellige projektforløb, evaluering af undervisningen mv.
 2. Erfaring med at arbejde i en stor, kompleks og politisk organisation. Et godt punkt at have på sit CV, når du skal ud på arbejdsmarkedet.
 3. Et stærkt fagligt netværk med undervisere, ledelse og studerende.
 4. Et godt kendskab til de politiske og samfundsmæssige rammer der arbejdes under.

Sådan bliver du medlem af studienævnet

Der er brug for dig i studienævnet.

Studentermedlemmer til studienævn og uddannelsesnævn vælges årligt. Du kan finde mere information om universitetsvalg for studerende her.

Opstillingsperioden er i oktober. I denne periode vil der på siden være links til valgsystemet E-vote, hvor der kan opstilles kandidater til studienævn.

I november stemmes der i E-vote mellem de opstillede kandidater – og folk vælges ind. Der er sjældent kampvalg.

Økonomisk støtte

Det er muligt for studerende på Teologi at søge økonomisk støtte til deltagelse i faglige arrangementer og aktiviteter som konferencedeltagelse, ekskursioner, udenlandske Summer University kurser, feltprojekter o. lign. Aktivitetspuljen er øremærket til aktiviteter, der kan fremme studiemiljøet socialt såvel som fagligt på Afdelingen for Teologi.

Der kan søges individuelt eller gruppe/-holdvis.

Ansøgninger vil blive vurderet enkeltvis.

 • Til indenlandske arrangementer/aktiviteter ydes max. 1.000,- kr. pr. studerende.
 • Til udenlandske arrangementer/aktiviteter ydes max. 1.400,- kr. pr. studerende.

Studienævnet modtager ansøgningerne løbende, og behandler dem fire gange årligt på følgende SN-møder:

 • Marts - frist for at indsende ansøgningen er 1. marts
 • Maj - frist for at indsende ansøgningen er 1. maj
 • September - frist for at indsende ansøgningen er 1. september
 • November - frist for at indsende ansøgningen er 1. november

Sådan søger du

Din ansøgning sendes til afdelingskoordinator Kathrine Juul Svejstrup kjs@cas.au.dk,
Sørg for at ansøgningen indeholder følgende information:

 • Ansøgers navn og mail
 • Budget/beløb
 • Kort beskrivelse af aktiviteten

Kontakt

Studienævnet for Teologi
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3
8000 Århus C.

Hos Studiecenter Arts kan du få hjælp, hvis du har spørgsmål til praktiske og administrative forhold omkring din uddannelse.

Ansøgninger til studienævnet indsendes via blanketterne nedenfor.


Studienævnets medlemmer

Videnskabelige medlemmer

Studerende medlemmer

 • Elisabeth Roland Christensen (forperson)
 • Katja Breckling Rand Jensen
 • Søren Schrøder

Suppleanter - studerende

 • Nora Marie Andersen
 • Victoria Christine Vølkers Hoeck

--

 • Rasmus Søgaard Christensen
 • Emil Vestergaard Klausen
 • Søren Lund Holst

Forretningsorden

Forretningsorden for Studienævn for Teologi

Møder

Som udgangspunkt mødes studienævnet én gang i måneden på fastsatte datoer. 

Henvendelser til studienævnet om f.eks. dagsorden, invitationer m.m. sendes til arts.uddannelseskvalitet@au.dk

Studienævnsmøder 2024

Studienævnsmøder 2023

Tidligere møder

Studienævnsmøder 2022

Studienævnsmøder 2021

Studienævnsmøder 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012