Kultur og Samfund - uddannelsesnævn (UN)

Fakultetet har i tilknytning til studienævnene nedsat en række uddannelsesnævn (UN), som repræsenterer en eller flere uddannelser.

Bemærk, at Afdeling for Teologi på Institut for Kultur og Samfund har eget studienævn og intet UN.

Uddannelsesnævnenes opgaver

Uddannelsesnævnene skal sikre bred fagnær medinddragelse af studerende og undervisere i forhold til studienævnets opgaver med kvalitetssikring og uddannelsesudvikling.

Desuden skal uddannelsesnævnene:  

 • understøtte samarbejde med studieleder, afdelingsleder og afdelingens undervisere om undervisning, evalueringer og evt. faglig opfølgning samt ændring af kurser og uddannelser
 • sikre kontakten til de studerende mhp. brede drøftelser af studieforhold såsom studieaktivitet, studiemiljø og forskningsdækning af uddannelserne
 • diskutere faglige indstillinger til ledelse og studienævn

Uddannelsesnævnet har i samarbejde med afdelingsleder en række obligatoriske opgaver, bl.a.:

 • at medvirke til, at beslutninger om uddannelsesudvikling gennemføres på hver enkelt uddannelse
 • at medvirke til planlægning af studiestart
 • at behandle og forberede forslag til studienævnet, herunder forslag til nye og ændrede studieordninger og godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag
 • at udvikle alle uddannelser i dialog mellem undervisere og studerende gennem bl.a. drøftelse af det faglige indhold af uddannelserne, pædagogisk praksis, studiemiljø, dimittenders beskæftigelse og censorformandskabets årlige rapporter
 • at medvirke ved opsamling på undervisningsevalueringer, årlig status for uddannelserne og ifm. uddannelsesevalueringer
 • at understøtte universitets kvalitetspolitik og fakultetets og instituttets kvalitetspraksis i samarbejde med studienævn, studieleder og øvrige interessenter
 • at afgive indstilling til institutledelsen, afdelingsleder og studienævn

Uddannelsesnævnet behandler ikke personsager.

Brug din UN-repræsentant!

Studerende er meget velkomne til at henvende sig til UN omkring undervisning, kurser, studiemiljø og nye initiativer i forhold hertil. Hermed en opfordring til især studerende til at bruge deres UN-repræsentanter: Der bliver lyttet!

NB: UN har ikke noget direkte at gøre med eksamen, eksamenstilmelding, dispensationer, eller meritter. Alle henvendelser omkring dette stilles Studiecenter Arts.


Uddannelsesnævnet for Antropologi

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Antropologi, kandidatuddannelserne i Antropologi og Human Security, tilvalgene Antropologi og Sociologi samt masteruddannelsen i Sundheds-antropologi (MSA).  

Afdelingsleder:
Nina Holm Vohnsen
send mail til afdelingslederpostkassen

VIP (medlemmer og suppleanter): 
Nina Holm Vohnsen (medlem, forperson, SN-repræsentant)
Michael Eilenberg, (medlem)
Martin Demant Frederiksen (medlem)
Janne Flora

Cameron Warner, (suppleant)
Christian B. N. Gade, (suppleant)
 

Studerende (medlemmer og suppleanter):
Katrine Norden Rasmussen (medlem)
Liv Richelsen Juhl (medlem, næstforperson)
Sofie Roldsgaard Ormstrup (medlem)
Mathilde Christiansen (medlem, SN-repræsentant)

Nicole Diamantas (suppleant)
Yana Nezar Almalouhi (suppleant)

Studievejledere:
Klik her for information

Referater:

2024:

 • Onsdag den 7. februar kl. 12:00-15:00 - referat
 • Onsdag den 6. marts kl. 13:00-15:00 - referat
 • Onsdag den 3. april kl. 12:00-14:00 - referat
 • Onsdag den 1. maj kl. 13:00-15:00 - referat
 • Tirsdag den 4. juni kl. 12:00-14:00 - referat
 • Onsdag den 4. september kl. 12:30-14:30
 • Onsdag den 2. oktober kl. 12:30-14:30
 • Onsdag den 6. november kl. 12.30-14.30 
 • Onsdag den 4. december kl. 12.30-14.30

2023

2022

Uddannelsesnævnet for Arkæologi og Kulturarvsstudier

Uddannelsesnævnet dækker Bacheloruddannelsen i arkæologi med linje i forhistorisk eller historisk arkæologi, Kandidatuddannelsen i arkæologi med specialisering i forhistorisk, historisk eller klassisk arkæologi og kandidatuddannelsen i Sustainable Heritage Management.

Bacheloruddannelserne i forhistorisk arkæologi, middelalder- og renæssancearkæologi samt Kandidatuddannelserne i forhistorisk arkæologi og middelalder- og renæssancearkæologi, som er lukkede for optag, hører også under dette uddannelsesnævn.

Afdelingsleder:

Andres Dobat
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP:

Studerende

 • Misja Bjørk Lauridsen - medlem og nærstforperson, medlem af studienævnet
 • Annie Gibson - ordinært medlem
 • Morten Lodberg  - ordinært medlem
 • Emil Klitgaard Poulsen - repræsentant fra Klassisk arkæologi
 • Casper Dynesen Laursen - suppleant
 • Johan Trap-Godau - suppleant
 • Andrea Skrydstrup-Henningsen - suppleant
 • Lars Poulsen - suppleant

Studievejleder

Klik her for information

Referater:

2024: 

 • 28. februar kl. 13:00-15:00 - Referat
 • 20. marts 2024 kl. 13:00-15:00 - Referat
 • 24. april 2024 kl. 13:00-15:00 - Referat
 • 22. maj 2024 kl. 13:00-15:00 - Referat
 • 26. juni 2024 kl. 13:00-15:00
 • 20. august kl. 12-14 (OBS. ny dato og tidspunkt for mødet - det er en tirsdag)
 • 25. september kl. 13-15
 • 23. oktober kl. 13-15
 • 27. november kl. 13-15
 • 18. decemner kl. 13-15
 • 22. januar 2025 kl. 13-15

2023:

Uddannelsesnævnet for Filosofi og Idéhistorie

Uddannelsesnævnet dækker Bachelor- og Kandidatuddannelserne i hhv. filosofi og idéhistorie, Tilvalg i hhv. filosofi, idéhistorie, humanistisk organisationsudvikling, humanistisk teknologiudvikling samt kønsstudier, og Masteruddannelserne i hhv. humanistisk organisationsudvikling og humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling.

Afdelingsleder:
Asbjørn Steglich-Petersen 
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP: 
UN-medlemmer:
Asbjørn Steglich-Petersen (UN-forperson og SN-repræsentant)
Mikkel Thorup
Anke Büter
Morten Haugaard Jeppesen

UN-suppleanter:
Andreas Beck Holm
Anna Katharina Becker

Studerende:
UN-medlemmer:
Sigrid Amalie Ørum Mikkelsen (UN-næstforperson)
Jeppe Pape Møller (SN-repræsentant)
Gustau Luplau Richter 
Gustav Emil Søndermølle Mogensen

UN-suppleanter:
Nicolai Anker Fuglsang 
Rasmus Mols Pedersen

Studievejledere:
Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Global Studies

Uddannelsesnævnet dækker Bacheloruddannelserne i brasilianske studier, japanstudier, indien- og sydasienstudier, kinastudier og ruslandstudier (tidligere rusland- og balkanstudier eller østeuropastudier), Kandidatuddannelserne i europastudier, globale områdestudier, internationale studier, samt tilvalgene i brasiliansk, centraleuropastudier, det globale europa, japanstudier, kinastudier, russisk samt adressing global challenges.  

Afdelingsleder:

Annette Skovsted Hansen
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP-medlemmer:
Annette Skovsted Hansen (UN-forperson & SN-repræsentant)
Georg Fischer
Birgitte Beck Pristed
Hagen Schulz-Forberg
Vivek Kumar Shukla
Chun Zhang

VIP-suppleanter:
Christina Fiig
Anemone Platz
Uwe Skoda

Studerende medlemmer:
Daniela Lange Andersen (SN-repræsentant)
Joakim Axel Bengt Ydebäck (SN-repræsenant)
Kasper Steenbjerg
Jakob Hoffmann Holm
Frederik Edsberg Hansen (UN næstforperson)
Lise Hostrup Daugberg
Sofie Lambertsen

Studerende suppleanter:
Willem Adriaan Cornelis Koen

Studievejledere

Uddannelsesnævnet for Historie og Klassiske Studier

Uddannelsesnævnet dækker Bacheloruddannelserne i historie, i klassisk arkæologi og i klassisk filologi, Kandidatuddannelserne i historie og i klassisk filologi, samt Bachelor- og Kandidattilvalg i historie, i græsk, i latin og i oldtidskundskab.

Afdelingsleder:
Nina Kofoed
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP: 
UN-medlemmer:
Nina Javette Koefoed (forperson og studienævnsrepræsentant)  
Helle Strandgaard Jensen 
Bertel Nygaard
Troels Myrup Kristensen
Marianne Pade

Studerende:
UN-medlemmer: 
Thorina Jürgensen (UN-næstforperson og studienævnsrepræsentant)
Rasmus Sonne Andersen
Ninna Nataly Iriondo Castro Friis
Emil Klitgaard Poulsen
Mathilde Vadsager Andresen

Studievejledere:
Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier

Uddannelsesnævnet dækker Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab og i arabisk- og islamstudier, Kandidatuddannelsen i religionsvidenskab og i arabisk- og Islamstudier, Bachelortilvalget i religionsvidenskab og i arabisk- og islamstudier, samt Kandidattilvalget i religionsvidenskab og i arabisk- og islamstudier.

Afdelingsleder:
Marianne Qvortrup Fibiger
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP:
Marianne Qvortrup Fibiger (forperson og studienævnsrepræsentant)
Henrik Reintoft Christensen
Thomas Brandt Fibiger
Ibrahim Shawky Eltouhamy Elsayed

Studerende:
Caroline Würtz (næstforperson og studienævnsrepræsentant)
Tue Nordal Ælmholdt
Karoline Dybdal Jeppesen
Laura Snor Carstensen

Studievejledere:
Klik her for information